Get Adobe Flash player

Оплата публикации

С 1 января 2016 Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований устанавливает плату за публикацию рукописей. Это необходимо для покрытия расходов на печать и рассылку журнала каждом авторскому коллективу.

Стоимость публикации составляет 35 грн за каждую страницу , оплата осуществляется после принятия статьи к печати.

Информация о принятии статьи и счет на оплату будут предоставлены перед печатью номера.

Для сотрудников СумГУ публикация бесплатна.

Оплата публікації

З 01 січня 2016 року Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень встановлює плату за публікацію рукописів. Це необхідно для покриття витрат на друк та розсилку журналу кожному авторському колективу.

Вартість публікації становить 35 грн за кожну сторінку, оплата здійснюється після прийняття статті до друку.

Інформація про прийняття статті та рахунок на оплату будуть надані перед друком номера.

Для співробітників СумДУ публікація безкоштовна.

Отследить статью

Шифр статьи

Название статьи

Авторское соглашение

Этап рецензирования

Принятие в печать

2014_I-002

Розвиток подружньої дезадаптації в безплідних шлюбах

Нет

Отклонена

 

2014_I-003

Алгоритм диагностики и лечения гипохромных анемий

Нет

Отклонена

 

2014_I-005

Стан мікроструктурної організації слизової губи, кута рота та ланок їх гемомікроциркуляторного русла

Нет

Отклонена

 

2014_I-007

Ендометріоз яєчників, як причина безпліддя у жінок Сумської області (огляд літератури)

Нет

Отклонена

 

2014_I-008

Корреляционная зависимость между параметрами лимфатических узлов крыс после коррекции иммунодефицитного состояния

Нет

Отклонена

 

2014_I-009

Психологічні особливості та психоневротичні розлади у хворих на туберкульоз легенів

Нет

Отклонена

 

2014_I-010

Рухові та когнітивні розлади в динаміці лікування синдрому паркінсонізму

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014_I-013

Гігієнічна оцінка якості водопровідної питної води у сільських районах Дніпропетровської області

Есть

Отклонена

 

2014_I-014

Корекція систолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих із ексцентричним ре моделюванням при хронічному ренокардіальному синдромі

Нет

Отклонена

 

2014_I-015

Травмогенез та медико-соціальні наслідки інволютивних переломів проксимального відділу стегнової кістки

Нет

Отклонена

 

2014_I-017

Ефективність водно-етанольних екстрактів лікарських рослин відносно Candidaalbicans

Нет

Отклонена

 

2014_I-019

Количественные изменения макроглиальных клеток базо-латеральной части миндалевидного тела головного мозга неполовозрелых крыс после хронической интоксикации барбитуратами

Есть

Отклонена

 

2014_I-020

Методы клиновидной дегидратации биологических жидкостей

Есть

Отклонена

 

2014_I-021

Морфометрические и органометрические изменения в щитовидной железе

Нет

Отклонена

 

2014-ІІ-029

Значение увеличения концентраций СРБ и фибриногена в плазме, а так же возрастание СОЭ для диагностики острой внебольничной пневмонии на догоспитальном этапе

Есть

Автор вносит правки

 

2014-ІІ-030

Адгезивний та персистентний потенціал умовно патогенних мікроорганізмів виділених із респіраторного тракту хворих на ГРВІ

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-031

Хітозан для медичного використання (огляд літератури)

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-034

Онтогенетические особенности влияния ксеногенной цереброспинальной жидкости на лёгкие крыс при парентеральном введении

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-035

Експресія рецепторівтканиною раку молочної залози в умовах забруднення довкілля сполуками важких металів

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-036

Применение фурамага в комплексной терапии пневмонии у детей, осложненной рено-пульмональным синдромом

Нет

На рецензировании

 

2014-ІІ-037

Визначення та ідентифікація вірусної ДНК вірусів сімейства Herpesviridae у ротовій рідині  пацієнтів із запальними та дистрофічно-запальними захворюваннями тканин пародонта, асоційованими із  персистуючою герпесвірусною інфекцією

Нет

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-ІІ-038

История изучения сыпного тифа(Обзор литературы)

Нет

Отклонена

 

2014-ІІ-039

Особенности ультрамикроскопического строения паращитовидных желез половозрелых крыс после иммуносупрессии

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-040

Mедицина: вопросы этики и биоэтики (обзор литературы)

Есть

Отклонена

 

2014-ІІ-041

Изменение эпидемического процесса сальмонеллезов как результат воздействия социальных факторов на механизм передачи

Нет

Автор вносит правки

 

2014-II-042

Сучасні аспекти епідеміології гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у північно-східному регіоні України

Нет

На рецензировании

 

2014-ІІ-043

Исследование ассоциации полиморфизмА A1166C гена AGTR1 с риском развития мозгового инсульта в популяции русских жителей Центральной России

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-044

Вплив буспірона гідро хлориду на дисперсію реполяризації шлуночків у хворих із тривожно-депресивними розладами та хронічною серцевою недостатністю ішемічної етіології

Есть

Положительная рецензия

Принята в печать

2014-II-045

Assessment of Hypertensive Patients' Knowledge upon Controlling Measures for Hypertension in Al-Najaf City

Нет

Отклонена

 

2014-II-046

Assessment of Myocardial Infarction Risk Factors in Al-Najaf City

Нет

Автор вносит правки

 

2014-ІІ-047

Impact of Diabetic Patients' Satisfaction toward Social Support on their Adherence to Medications in Al-Najaf City

Нет

Отклонена

 

2014-III-048

Кишечный гомеостаз и ВИЧ-инфекция

Нет

На рецензировании

 

2014-III-049

Характеристика клінічногостану, внутрішньосерцевоїісистемноїгемодинамікиухворихнагіпертонічнухворобуІІстадіїзознакамигіпертензивноїнефропатії

Нет

Положительная рецензия

Принята в печать (выпуск № 3)

2014-III-050

Ефективність корекції електролітного дисбалансу та вегетативних порушень у дітей пубертатного віку з проявами  дисплазії сполучної тканини

Есть

На рецензировании

 

2014-III-051

Цистатин С – маркер дисфункции почек и миокарда при ишемической болезни сердца в сочетании с начальными стадиями хронической болезни почек

Есть

На рецензировании

 

Главная

Уважаемые коллеги,

Рады вас приветствовать на официальной странице журнала «Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований». Как сказал Гиппократ: «Врач – философ: ведь нет большой разницы между мудростью и медициной». Поэтому, давайте делиться мудростью, полученными знаниями и научными достижениями.

Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований (или JC&EMR)- рецензированный журнал, в котором печатаются оригинальные статьи, охватывающие вопросы современной экспериментальной и клинической медицины.

Нашей главной целью является создание качественной платформы для обмена опытом, налаживание сотрудничества между выдающимися учеными в сфере клинической и экспериментальной медицины разных регионов Украины и мира. Журнал в своей работе придерживается принципов открытого доступа, т.е. любой пользователь сайта имеет возможность бесплатно просмотреть, загрузить, распечатать, сделать ссылку на любую полнотекстовую статью журнала. При этом пользователю ненужно заранее обращаться к автору либо редакции за разрешением на  использование информации. В своей работе мы ссылаемся на принципы  Budapest Open Access InitiativeКроме этого, редакционная коллегия ориентируется на нормы и принципы следующих международных организаций: Committee on Publication EthicsWorld Association of Medical Editors и International Committee of Medical Journal EditorsСообщаем, что «Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований» индексируется и входит в следующие базы данных:

 Russian Science Citation Index (Россия); 

 Ulrich’s International Periodical Directory (авторизированный доступ Соединенные Штаты Америки); 

Directory of Open Access Journals (Швеция); 

 Open J-Gate (авторизированный доступ Индия); 

 Index Copernicus (Польша) ; 

• VINITI (Россия);

• Research Bible (Япония);

• Directory of Research Journals Indexing (Индия);

• Medical Journals Links (Соединенные Штаты Америки);

• BASE (Германия);

• Open Academic Journals Index (Россия);

• Universal Impact Factor;

• Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor).

 

 

 

 

Кроме этого, информация о журнале размещена на сайтах следующих библиотек:

• WorldCat

 Electronic Sumy State University Institutional Repository  (Украина); 

• Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского (Украина);

 Electronic Journals Library (Германия); 

• Stony Brook University Libraries (Соединенные Штаты Америки);

• The University of North Carolina at Chapel Hill (University Libraries; Соединенные Штаты Америки), 

• University of Illinois at Chicago Library (Соединенные Штаты Америки); 

• University of Washington Libraries (Соединенные Штаты Америки); 

• Earl Gregg Swem Library (Соединенные Штаты Америки);

 

Редакционная коллегия работает над внесением журнала в другие мировые базы данных, а именно: SCOPUS, PubMed, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Google Scholar, Chemical Abstracts Service, Academic Journals Database и др.

Искренне благодарим за выбор нашего журнала! Мы высоко ценим Ваш научный труд. Желаем, дальнейших научных достижений на научном поприще.

 С уважением,

редакционная коллегия

Copyright ,

Журнал клiнiчних та експериментальних медичних дослiджень © 2013. 

All Rights Reserved.