Get Adobe Flash player

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ МІОКАРДА В НОРМІ ТА В УМОВАХ ВПЛИВУ УШКОДЖУВАЛЬНИХ ЧИННИКІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор: Сікора В. З., Ярмоленко О. С.

Сторінки: 263-274

Анотація

    

       У статті проведено аналіз сучасної літератури за віковими особливостями структури та функції інтактного серцевого м’яза, а також за проблемою ремоделювання серця експериментальних тварин різного віку за дії пошкоджувальних чинників. Із віком міокард зазнає морфофункціональних змін, які проявляються перебудовою як паренхіматозного, так і стромального компонента серцевого м’яза. Установлено, що в процесі старіння відбувається збільшення маси серця та розширення його камер із переважною гіпертрофією та дилатацією порожнини лівого шлуночка. Упродовж життя кількість кардіоміоцитів зменшується. Кількісні зміни серцевих клітин компенсуються їх гіпертрофією. Зниження сумарного об’єму кардіоміоцитів супроводжується зростанням об’єму сполучної тканини. Характерною ознакою старіння міокарда є накопичення колагену в інтерстиціальному просторі, спорожніння судин. Термін «ремоделювання серця» включає в себе зміни як клітинного, так і стромального компонента міокарда, об’ємів порожнин камер серця, що розвиваються при перевантаженні тиском або об’ємом під впливом різноманітних ендогенних та екзогенних чинників та призводять до структурно-функціональної перебудови серцевого м’яза. Ремоделюванню підлягають усі відділи серця. Значна кількість клінічних та експериментальних робіт присвячена вивченню структурно-функціональної перебудови серця за умов впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Але механізми вікових змін міокарда на всіх рівнях його структурної організації повністю не розкриті.
           Ключові слова: серце, вік, ремоделювання.

 

               * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  

Список літератури

1. Автандилов Г. Г. Основы количественной патологической анатомии / Г. Г. Автандилов.  М. Медицина, 2002. – 240 с.
2. Ахтемійчук Ю. Т. Макроскопічна анатомія артеріальних судин серця людини / Ю. Т. Ахтемійчук, О. В. Ахтемійчук, М. В. Ющак // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 88  98
3. Благонравов М. Л. Особенности функциона-льного состояния и морфологии правого желудочка сердца при ишемическом повреждении левого ж…./ М. Л. Благонравов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.  2008.  Т. 145, № 4.  С. 392394.
4. Бородина Г. Н. Органометрические измене-ния сердца при формировании его структур на поздних этапах пренатального и всех этапах постнатального онтогенеза / Г. Н. Бородина // Современный мир, природа и человек : межвузовский сборник науч. работ с материалами трудов участников V Международной телеконференции.  Томск, 2011.  Т. 2, № 1. ¬ С. 71¬72.
5. Бородина Г. Н. Различные морфо-функциональные изменения сердца / Г. Н. Бородина, В. Ю. Лебединский, Ю. А. Высоцкий // Вісник Вінницького Національного Медичного Університету. – 2006. – № 10 (2). – С. 322.
6. Вікові особливості змін ядерно-цитоплазматичних відношень в кардіоміоцитах частин серця дослідних тварин / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, А. М. Пришляк, В. Є. Лавренюк // Таврический медикобиологический вестник. – 2010. – Т. 13, № 4. – С.29–32.
7. Гнатюк М. С. Вікові особливості просторової перебудови камер серця / М С. Гнатюк, С. О. Коноваленко, Л. В. Татарчук // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – Т. 13, № 2. – С. 93–96.
8. Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка структурної перебудови кардіоміоцитів при гіперфункції серця / М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, О. Б. Слабий // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – Т. 13, № 2. – С. 31–35.
9. Горбунов А. А. Пространственная реконструкция соединительнотканного компонента миокарда крыс / А. А. Горбунов // Морфологія. – 2008. – Т. 11, № 2. – C. 10–13.
10. Горбунов А. А. Соединительнотканный компонент миокарда: новый этап изучения давней проблемы / А. А. Горбунов // Морфологія. – 2007. -–Т. 1, № 4. – C. 6–12.
11. Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості (аналітично-статистичний посібник) /під. ред. Коваленка В. М., Корнацького В. М. // Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад.. М. Д. Стражеска – 2012. – С.35–89.
12. Єлкин Н. И. Внутренний рельеф камер полости сердца. Морфология и развитие сердечно-сосудистой системы в норме и эксперименте/ Н. И. Елкин. – М.: Медицина, 1982. – С.30–32.
13. Жебель В. М. Від гіпертрофії лівого шлуночка до гіпертензивного серця. Зміна парадигми / В. М. Жебель, С. Е. Лозинський // Український кардіологічний журнал. – 2011. – № 6. – C. 88–93.
14. Квитницкая-Рыжова Т. Ю. Возрастные структурные особенности реакции секреторных и сократительных кардио-миоцитов на введение вазопрессина / Т. Ю. Квитницкая-Рыжова, А. С. Ступина, Г. В. Хаблак // Проблемы старения и долголетия – 2005. – Т. 14, № 4. – С. 323–331.
15. Козлов С. В. Структурные основы ремоделирования левого желудочка при развитии хронической сердечной недостаточности / C. В. Козлов, Э. Г. Топка, В. А. Юсков // Вісник проблем біології і медицини. – 2009. – № 2. – С.168–173.
16. Кровопостачання серця щура в нормі та при дії сиднокарба / В. О. Козлов, О. Л. Дроздов, О. С. Кошелєв [та ін.] // Морфологія. – 2008. -Т. 11, № 4 – С. 20–23.
17. Ларева Н. В. Гендерные особенности ремоделирования левого желудочка у лиц пожилого возраста с артериальной гипертензией и ИБС / Н. В. Ларева, Т. В. Валова, А. К. Лобунцова // Дальневосточный медицинский журнал. – 2012. – № 2. – С.11–14.
18. Мисула І. Р. Морфометрична оцінка вікових змін серця у експериментальних тварин / І. Р. Мисула, М. С. Гнатюк, О. Б. Сусла // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 3. – С. 83–85.
19. Михайлов С. С. Клиническая анатомия сердца / С. С. Михайлов. – М.: Медицина, 1987. – 288 с.
20. Морфометричний аналіз вікової перебудови серцевого м’яза в експериментальних тварин / Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Ясиновський О. Б., Сопель О. М. // Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, № 1. – С. 150–153.
21. Непомнящих Л. М. Влияние препаратов с противоопухолевой активностью – доксо-рубицина и циклофосфана – на структурную реорганизацию миокарда крыс и численность кардиомиоцитов/ Л. М. Непомнящих, Е. Л. Лушникова, М. Г. Клинникова // Сибирский Онколо-гический Журнал. – 2011. – № 4 (46). – С. 30–35.
22. Нечесова Т. А. Ремоделирование левого желудочка: патогенез и методы оценки / Т. А. Нечесова, И. Ю. Коробко, Н. И. Кузнецова // Медицинские новости. - 2008. – №11 – С. 7-14.
23. Патоморфология миокардиального кровообращения: сравнительное иссле-дование при увеличении постнагрузки левого или правого желудочка сердца/ М. С. Тверская, В. В. Сухопарова, В. В. Карпова [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2008. – Т. 145, № 3.  С. 352356.
24. Пентелейчук Н. П. Структурна організація та ембріогенез клапанного апарату серця / Н. П. Пентелейчук, Т. М. Бойчук, Л. Я. Федонюк // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – № 2.  С. 3537.
25. Петрук Н. С. Сучасна концепція розвитку спеціалізованих міжклітинних з’єднань кардіоміоцитів / Н. С. Петрук, І. В. Твердохліб // Морфологія.  2009.  Т. 111, № 2  С. 6 13.
26. Погорєлова О. С. Масометричні показники серця щурів різних вікових груп/ О. С. Погорєлова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.  2007.  Т.7, № 2.  С.125126.
27. Погорєлова О. С. Структурно-метаболічні зміни серця щурів різного віку в нормі та в умовах експериментальних мікроелементозів / О. С. Погорєлова // Морфологія. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 4755.
28. Пришляк А. М. Морфофункціональні зако-номірності адаптаційних і дизадаптаційних змін серцевого м’яза при його токсичних ураженнях : aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. мед. наук : спец. 14.03.01 «Нормальна анатомія» / А. М. Пришляк.  Тернопіль, 2009.  36 с.
29. Степанчук А. П. Морфометрические исс-ледования миоэндокардиальных образований желудочков сердца в норме / А. П. Степанчук // Вісник проблем біології і медицини.  2012.  Т. 2 (95), № 3.  С. 174-178.
30. Струков А. І. Патологічна анатомія: підручник / А. І. Струков, В. В. Сєров. – Х. : Факт, 2000.  С. 323392.
31. Благонравов М. Л. Структурные изменения в миокарде при острой перегрузке левого желудочка в эксперименте / М. Л. Благонравов, В. А. Ковязин, А. Ю. Коршунова // Архив патологии. 2011.  Т. 73, № 1.  С. 3438.
32. Сучасні підходи до виділення, культивування та реєстрації скорочень кардіоміоцитів тварин різного віку / К. В Тарасова., Т. С. Лагодич, О. О. Лінник, В. Г. Шевчук // Проблемы старения и долголетия. – 2011. – Т. 20, № 3.С.273290.
33. Творко В. М. Морфофункціональні особли-вості міокарда при адаптації організму до загального зневоднення: aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 «Нормальна анатомія» / В. М. Творко  Тернопіль, 2002.  19 с.
34. Трач-Росоловська С. В. Морфометрична оцінка ремоделювання серця щурів різного віку в динаміці стретозотоцинінінукованого цукрового діабету /С. В. Трач-Росоловська // Вісник експериментальних досліджень. – 2011.  №3.  С.9195.
35. Ультраструктура и стереология кардиомиоцитов при развитии регенераторно-пластической недоста-точности миокарда в онтогенезе / Л. М. Непомнящих, Е. Л. Лушникова, Н. А. Молодых [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.  2011.  Т. 151, № 1.  С. 8894.
36. Хара М. Р. Вікові та статеві особливості перебігу серцево-судинної патології (огляд літератури) / М. Р. Хара, А. А. Лепявко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.  2009.  №2.  С.914.
37. Щербіна Ю. А. Зміни відносної маси серця щурів різного віку під впливом гравітаційних перевантажень / Ю. А. Щербіна // Вісник морфології. – 2010. № 16 (2). – С. 360363.
38. Abel E. D. Mitochondrial adaptations to physiological vs. pathological cardiac hypertrophy / E. D. Abel, T. Doenst // Cardiovasc. Res. – 2011. – Vol. 90. – P. 234–242.
39. Age-dependent effect of oxidative stress on cardiac sarcoplasmic reticulum vesicles / E. Babusíková, M. Jesenák, D. Dobrota [et al.] // Physiol Res.  2008.  Vol.57 (l).  P. 4954.
40. Age-related changes in rat myocardium involve altered capacities of glycosaminoglycans to potentiate growth factor functions and heparan sulfate-altered sulfation / M. B. Huynh, C. Morin, G. Carpentier [et al.] // J Biol Chem. – 2012. – Vol. 287 (14)  P. 1136311373.
41. Age-related divergent remodeling of the cardiac extracellular matrix in heart failure: collagen accumulation in the young and loss in the aged / M. A. Horn, H. K. Graham, M. A. Richards [et al.] // J. Mol Cell Cardiol. – 2012. – Vol. 53 (1) – P.8290.
42. Bauersachs J. Targeting mineralocorticoid receptors to improve left ventricular healing and remodeling / J. Bauersachs // The Bulletin of The British Society for Cardiovascular Research. – 2013.  Vol. 26 (1) – Р.2327.
43. Berk B. C. ECM remodeling in hypertensive heart disease / B. C. Berk, K. Fujiwara, S. Lehoux // J. Clin. Invest. – 2007. – Vol. 117. – P. 568–575.
44. Calcium-mediated cell death during myocardial reperfusion / D. Garsia-Dorado, M. Ruiz-Meana, J. R. Inserte [et al.] // Cardiovasc Res.– 2012. – № 94. – P. 16880.
45. Characterising the myocardial interstitial space: the clinical relevance of non-invasive imaging / S. K. White, D. M. Sado, A. S. Flett [et al.] // Heart.  2012. – Vol. 98 (5) – Р. 773779.
46. Chaudhary K. R. Mitochondria and the aging heart / K. R. Chaudhary, H. El-Sikhry, J.M. Seubert // J Geriatr Cardiol. – 2011 – Vol. 8 (3). – Р.159167.
47. Chien K. R. Cardiogenesis and the complex biology of regenerative cardiovascular medicine / K. R. Chien, I. J. Dominian, K. K. Parker // Science. – 2008. – Vol. 322.  P.14941497.
48. Clarke M. Cell death in the cardiovascular system / M. Clarke, M. Bennett, T. Littlewood // Heart. – 2007.  Vol. 93 (6)  P. 659–664.
49. Controlling the contractile strength of engineered cardiac muscle by hierarchal tissue architecture / A. W. Feinberg, P. W. Alford, H. Jin [et al.] // Biomaterials. – 2012.  № 33. – P. 57325741.
50. Doenst T. Spotlight on metabolic remodeling in heart failure / T. Doenst, E. D. Abel // Cardiovasc. Res. – 2011. – Vol. 90. – P. 191–193.
51. Dorn G. W. Mitochondrial dynamics in heart disease / G. W. Dorn // Biochim Biophys Acta. – 2013. – Vol. 1833 (1) –P.233241.
52. Friehs I. Increased susceptibility of hypertrophied hearts to ischemic injury / I Friehs, P. J. del Nido // Ann Thorac Surg. – 2003. – Vol. 75 (2). – Р. 678684.
53. Functional screening identifies miRNAs inducing cardiac regeneration / A. Eulalio, M. Mano, M. Dal Ferro [et al.] // Nature. – 2012. – Vol. 492 (7429) –P.376381.
54. Hausenloy D. J. Mitochondrial dynamics as a novel therapeutic target for treating cardiac disease / D. J. Hausenloy // The Bulletin of The British Society for Cardiovascular Research. – 2013.  Vol. 26, № 1 – Р.1122.
55. Hypertension and microvascular remodelling / F. Feihl, L. Liaudet, B. I. Levy, B. Waeber // Cardiovasc. Res. – 2008. – Vol. 78. – P. 274–285.
56. Judge S. Cardiac mitochondrial bioenergetics, oxidative stress, and aging / S. Judge, C. Leeuwenburgh // Am. J. Physiol Cell Physiol.  2007. – № 292 (6) – P.19831992.
57. Left ventricular morphology, global and longitudinal function in normal older individuals: a cardiac magnetic resonance study/ N. P. Nikitin, P. H. Loh, R.de Silva [et al.] // Int J. Cardiol. – 2006. – Vol. 108 (1). – P.7683.
58. Mechanisms of disease: pathologic structural remodeling is more than adaptive hypertrophy in hypertensive heart disease / J. Diez, A. Gonzalez, B. Lopez, R. Querejeta // Nat. Clin. Pract. Cardiovasc. Med. – 2005. – Vol. 2. – P. 209–216.
59. Middle age aggravates myocardial ischemia through surprising upholding of complex II activity, oxidative stress, and reduced coronary perfusion / E. Mourmoura, M. Leguen, H. Dubouchaud [et al.] // Age (Dordr). – 2011. – Vol. 33(3). – P. 321–336.
60. Ong S. B. New roles for mitochondria in cell death in the reperfused myocardium / S. B. Ong and A. B. Gustafsson Cardiovasc Res – 2012. – № 94 (2). – P. 190196.
61. Parker K. K. Extracellular matrix, mechano-transduction and structural hierarchies in heart tissue engineering / K. K. Parker, D. E. Ingber // Phil. Trans. R. Soc. B. – 2007. – № 362. – P.12671279.
62. Pressure overload induces early morphological changes in the heart / C. A. Souders, T. K. Borg, I. Banerjee, T. A. Baudino // The American journal of pathology. – 2012. – Vol. 181 (4). – P. 12261235.
63. Role of mitochondrial dysfunction and altered autophagy in cardiovascular aging and disease: from mechanisms to therapeutics / E. Marzetti, A. Csiszar, D. Dutta [et al.] // Am J. Physiol Heart Circ Physiol. – 2013. – Vol. 7.
64. Structural and biomechanical characterizations of porcine myocardial extracellular matrix / B. Wang, M. Tedder, C. E. Perez [et al.] // Journal of materials science. Materials in medicine. – 2012. – Vol. 23 (8). – P. 18351847.
65. Swift F. Calcium release units in heart failure: that's about the size of it / F. Swift, G. Christensen // National Library of Medicine. Cardiovascular research. – 2012. – Vol. 95 (4). – P. 397398.
66. The intracellular redox state is a core determinant of mitochondrial fusion / T. Shutt, M. Geoffrion, R. Milne, H. M. McBride // EMBO Reports. – 2012. – Vol. 13 (10). – P. 909–915.
67. Tuunaen H. Metabolic remodeling in human heart failure / H. Tuunanen, J. Knuuti // Cardiovascular Research. – 2011. – Vol. 90. – P. 251–257.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕФЕКТІВ ШКІРИ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНИХ ХІТОЗАНУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор: Погорєлов М. В., Корнієнко В. В., Ткаченко Ю. А., Олешко О. М.

Сторінки: 275-284

 

Анотація

    

     На сучасному етапі розвитку медицини лікування пошкоджень шкірного покриву неможливе без застосування засобів медичного призначення, використання яких спрямоване на нормалізацію мікрооточення рани, пришвидшення її загоєння та попередження ускладнень. У цьому огляді простежені етапи розвитку тактики лікування пошкоджень шкіри, подані відомості про найбільш поширені матеріали, що застосовуються у сучасній хірургії, та наведене їх порівняння з урахуванням ефективності, побічних проявів і фармакоекономічних показників. Окрему частину огляду присвячено матеріалам на основі хітозану – похідного хітину, що являє собою біологічно активний полімер, на основі якого синтезовані комерційні та експериментальні матеріали для застосування в хірургічній практиці. Проаналізовані джерела свідчать про можливість широкого використання похідних хітозану як із метою оптимізації та стимуляції перебігу загоєння рани, так і для попередження ускладнень, таких, як інфікування, утворення рубців, та хронізації процесу.
          Ключові слова: дефекти шкіри, засоби медичного призначення, хітин, хітозан.

 

          * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  

Список літератури

1. A new porous polyetherurethane wound covering / P. Bruin, M.F. Jonkman, H.J. Meijer // Biomed Mater Res. – 1990. – Vol. 24. – P. 217–226.
2. A novel in situ-formed hydrogel wound dressing by the photocross-linking of a chitosan derivative / G. Lu, K. Ling, P. Zhao [et al.] // Wound Repair Regen. – 2010. – Vol. 18. – P. 70–79.
3. A trial to assess the efficacy and tolerability of Hyalofill-F in non-healing venous leg ulcers / V. Colletta, D. Dioguardi, A. Di Lonardo [et al.] // Wound Care. - 2003. – Vol. 12. – P. 357 - 60.
4. Adsorption effect of activated charcoal on enterohemorrhagic Escherichia coli / K. Naka, S. Watarai, K. Tana [et al.] // Vet Med Sci. – 2001. – Vol. 63. – P. 281- 5.
5. An evaluation of Hyalofill-F plus compression bandaging in the treatment of chronic venous ulcers / P. Taddeucci, E. Pianigiani, V. Colletta [et al.] // Wound Care. – 2004. – Vol. 13. – P. 202–204.
6. Antibacterial activity of optically transparent nanocomposite films based on chitosan or its derivatives and silver nanoparticles Carbohydrate Research / Ricardo J. B. Pinto, Susana C. M. Fernandes, Carmen S. R. Freire. – 2012. – Vol. 348. – P. 77–83.
7. Apelqvist J. Cavity foot ulcers in diabetic patients: a comparative study of cadexomer iodine ointment and standard treatment. An economic analysis alongside a clinical trial / J. Apelqvist, G. Ragnarson Tennvall // Acta Derm Venereol. – 1996. – Vol. 76. – P. 231–235.
8. Balakrishnan B. Self-cross-linking biopolymers as injectable in situ forming biodegradable scaffolds / B. Balakrishnan, A. Jayakrishnan // Biomaterials . – 2005. – Vol.26. – P. 3940 – 3951
9. Beta-chitin-based wound dressing containing silver sulfurdiazine / Y. M. Lee, S. S. Kim, M. H. Park [et al.] // J Mater Sci Mater Med. – 2000. – Vol. 11. – P. 817–823.
10. Bioactive and osteoblast cell attachement studies of novelα-,and β-chitinmembranes for tissue engineering applications / R. Jayakumar, Divya V.V. Rani, K.T. Shalumon [et al.] // Biol Macromol. – 2009. – Vol. 45. – P. 260–264.
11. Biological properties of the chitosan-gelatin sponge wound dressing / Chun-Mei Deng, Lan-Zhen He, Ming Zhao [et al.] // Carbohydrate Polymers. – 2007. –Vol. 69. – P. 583–589
12. Biomedical applications of chitin hydrogel membranes and scaffolds / H. Tamura, T. Furuike, S. V. Nair [et al.] // Carbohydr Polym. – 2010.
13. Changes in cellular motility and cytoskeletal actin in fibroblasts from patients with chronic venous insufficiency and in neonatal fibroblasts in the presence of chronic wound fluid // J. D. Raffetto, M. V. Mendez, B. J. Marien [et al.] // J. Vasc Surg. – 2001. – Vol. 33. – P. 1233–1241.
14. Characterization and ornidazole release in vitro of a novel composite film prepared with chitosan/poly(vinyl alcohol)/alginate / H.N. Pei, X.G. Chen, Yю Li [et al.] // J Biomed Mater Res. – 2008. – Vol. 85A. – P. 566–572.
15. Chitosan membrane as a wound-healing dressing: characterization and clinical application / A.K. Azad, N. Sermsintham, S. Chandrkrachang [et al.] // J Biomed Mater Res Appl Biomater. – 2004. – Vol. 69B. – P. 216–222.
16. Chitosan/poly (vinyl alcohol) films containing ZnO nanoparticles and plasticizers / D.S. Vicentini, Jr. A. Smania, M.C.M. Laranjeira. // Mater Sci Eng. – 2010. – Vol. 30. – P. 503–508.
17. Chitosan/polyethylene glycol diacrylate films as potential wound dressing material / Z. Zhang, D. Yang, J. Nie // Int J Biol Macromol. - 2008. – Vol. 43. – P. 456–462.
18. Chitosan-hyaluronic acid hybrid film as a novel wound dressing: in vitro and in vivo studies / H. Xu, L. Ma, H. Shi [et al.] // Polym Adv Technol. – 2007. – Vol. 18. – P. 869–875.
19. Cho Y W. Water-soluble chitin as a wound healing accelerator / Y. W. Cho, Y. N. Cho, S. H. Chung [et al.] // Biomaterials. – 1999. – Vol. 20. – P. 2139–2145.
20. Cultured fibroblasts from chronic diabetic wounds on the lower extremity (non–insulin-dependent diabetes mellitus) show disturbed proliferation / M. A. Loots, E. N. Lamme, J. R. Mekkes [et al.] // Arch Dermatol Res.–1999. – Vol. 291. – P. 93–99.
21. Cytotoxicity and wound healing properties of PVA/ws-chitosan/glycerol hydrogels made by irradiation followed by freezethawing / X. Yang, K. Yang, S Wu [et al.] // Radiat Phys Chem. – 2010. – Vol. 79. – P. 606–611.
22. Development of a chitosan-based wound dressing with improved hemostatic and antimicrobial properties / Ong Shin-Yeu, Wu Jian, Shabbir M. Moochhala // Biomaterials. – 2008. – Vol. 29. – P. 4323–4332
23. Development of chitosan sponges for buccal administration of insulin / A. Portero, D. Teijeiro-Osorio, M. J. Alonso [et al.] // Carbohydr Polym. – 2007. – Vol. 68. – P. 617–625.
24. Development of mucoadhesive thiolated chitosan nanoparticles for biomedical applications / A. Anitha, N. Deepa, K.P. Chennazhi [et al.] // Carbohydr Polym. – 2010.
25. Development of N, O-(carboxymethyl) chitosan/collagenmatrixes as awound dressing / R. N. Chen, G. M. Wang, C. H. Chen [et al.] // Biomacromolecules. – 2006. – Vol. 7. – P. 1058–1064.
26. Effect of chitosan acetate bandage on wound healing in infected and noninfected wounds in mice / M. Burkatovskaya, A. P. Castano, T. N. Demidova-Rice [et al.] // Wound Repair Regen. – 2008. – Vol. 16. – P. 425–431.
27. Effect of chitosan film containing basic fibroblast growth factor on wound healing in genetically diabetic mice / K. Mizuno, K. Yamamura, K. Yano [et al.] // Biomed Mater Res. – 2003. – Vol. 64A. – P. 177–1781.
28. Effects of different sterilization methods on the morphology, mechanical properties and cytotoxicity of chitosan membranes used as wound dressings / P. R. Marreco, P. L. Moreira, S. C. Genari [et al.] // Biomed Mater Res B Appl Biomater. – 2004. – Vol. 71B. – P. 268–277.
29. Electrospinning of carboxymethyl chitin/poly(vinyl alcohol) nanofibrous scaffolds for tissue engineering applications / K. T. Shalumon, N. S. Binulal, N. Selvamurugan [et al.] // Carbohydr Polym. – 2009. – Vol. 77. –P. 863–869.
30. Electrospun nano-fibre mats with antibacterial properties from quaternized chitosan and poly (vinyl alcohol) / M. Ignatova, K. Starbova, N. Markova [et al.] // Carbohydr Res. – 2006. – Vol. 341. – P. 2098–2107.
31. Evaluation of a silverreleasing hydroalginate dressing in chronic wounds with signs of local infection / S. Meaume, D. Vallet, M. N. Morere // Wound Care. – 2005. – Vol. 14. – P. 409–411.
32. Experimental study of newly developed bilayer artificial skin / S. Suzuki, K. Matsuda, N. Isshiki // Biomaterials. – 1990. Vol 11. – P. 356–360.
33. Fabrication and characterization of a sponge-like asymmetric chitosan membrane as a wound dressing / Fwu-Long Mi, Shin-Shing Shyu, Yu-Bey Wu [et al.] // Biomaterials. – 2001. – Vol. 22. – P. 165 – 173
34. Fabrication of chitosan/silk fibroin composite nanofibers for wound-dressing applications / Z. X. Cai, X. M. Mo, K. H. Zhang [et al.] // Int J Mol Sci. – 2010. – Vol. 11. – P. 3529–3539.
35. Fabrication, structure, and properties of chitin whisker-reinforced alginate nanocomposite fibers / A. Watthanaphanit, P. Supaphol, H. Tamura [et al.]/ // Appl Polym Sci. – 2008. – Vol. 110. – P. 890–899.
36. Falanga V. The chronic wound: impaired healing and solutions in the context of wound bed preparation // V. Falanga // Blood Cells Dis. – 2004. – Vol. 32. – P. 88–94.
37. Faster healing and less pain in skin biopsy sites treated with an occlusive dressing / A. J. Nemeth, W. H. Eaglstein, J. R .Taylor [et al.] // Arch Dermatol. – 1991. – Vol. 127. – P. 1679 – 1683
38. Flexible chitin films as potential wound-dressing materials: wound model studies / N. L. B. M. Yusof, A. Wee, L. Y. Lim [et al.] Biomed Mater Res. – 2003. – Vol. 66A. – P. 224–232.
39. GAG-aug-mented polysaccharide hydrogel: A novel biocompatible and biodegrable material to support chondrogenesis / V. F. Scchriest, Y. J. Miao, C. Niyibizi [et al.] // Journal of Biomedical Material Research. – 2000. – Vol. 49(4). – P. 534–541.
40. Gallico G. G., Skin substitutes/ G.G.Gallico // Clin, Pihst. Surg. – 1990. -– Vol.17. – P. 519–526.
41. Gel characterization and in vivo evaluation of minocycline-loaded wound dressing with enhanced wound healing using polyvinyl alcohol and chitosan / J. H. Sung, M. R. Hwang, J. O. Kim [et al.] // Int J Pharm. – 2010. – Vol. 392 – P. 232–240.
42. Glycosaminoglycan hydrogel films as biointeractive dressings for wound healing / K. R. Kirker, Y. Luo, J. H. Nielson [et al.] // Biomaterials. – 2002. – Vol.23. – P. 3661–3671.
43. Grafting of burns with cultured epithelium prepared from autologous epidermal cells / N. E. O'Connor, J. B. Mullikin, S. S. Banks [et al.] // Lancet. – 1981. – Vol. 317. – P. 75–78.
44. Han S. S. Topical formulations of water-soluble chitin as a wound healing assistant evaluation on open wounds using a rabbit ear model / S. S. Han // Fibers Polym. – 2005. – Vol. 6. – P. 219–223.
45. Hinnman C. D. Effect of air exposure and occlusion on experimental human skin wounds / C. D. Hinnman, H. I. Maibach // Nature. – 1963. – Vol. 200. – P. 377–378.
46. Husain M.T. Report on evaluation of hydron as burn wound dressing / M. T. Husain, M. Akhtar, N. Akthar // Burns. – 1983. – Vol.9. – P.330 – 334.
47. Hutchinson J. J. A prospective clinical trial of wound dressings to investigate the rate of infection under occlusion / J. J. Hutchinson Proceedings: advances in wound management. London, England MacMillan. – 1993. – Р. 93–96.
48. Hydrogel blends of chitin/chitosan, fucoidan and alginate as healing-impaired wound dressings / K. Murakami, H. Aoki, S. Nakamura [et al.] // Biomaterials. – 2010. – Vol. 31. – P. 83–90.
49. In vitro degradation behavior of freeze-dried carboxymethyl-chitin sponges processed by vacuum-heating and gamma irradiation / K. Muramatsu, S. Masuda, Y. Yoshihara [et al.] // Polym Deg Stab. – 2003. – Vol. 81. – P. 327–332.
50. Influence of glycosaminoglycans on the collagen sponges component of a bilayer artificial skin / K. Matsuda, S. Suzuki, N. Isshiki [et al.] // Biomaterials. – 1990. – Vol. 11. – P. 351–355.
51. Intermolecular interactions in electrospun collagenchitosan complex nanofibers / Z. Chen, X. Mo, C. He [et al.] // Carbohydr Polym. – 2008. – Vol. 72. – P. 410–8.
52. Jones A. M. Are modern wound dressings a clinical and cost-effective alternative to the use of gauze? / A. M. Jones, L. San Miguel //Wound Care. – 2006. – Vol. 15. –P. 65–69.
53. Majno G. The healing hand: man and wound in the ancient world / G. Majno // Cambridge (Mass) Harvard University Press. – 1975.
54. May S. R. The future of skin banking/ R. S. May, J. Butt // Care Rehabil. – 1990. – Vol.11. – P. 48–46.
55. Mechanism of action of PROMOGRAN, a protease modulating matrix, for the treatment of diabetic foot ulcers / B. Cullen, R. Smith, E. McCulloch [et al.] // Wound Repair Regen - 2002. – Vol. 10. – P. 16–25.
56. Metalloproteinases as targets for anti-Inflammatory drugs / K. M. K. Bottomley, D. Bradshaw, J. S. Nixon // Basel: Birkhauser. –1999.
57. Mian M. Collagen as a pharmacological approach in wound healing / M. Mian, Beghe, E. Mian // Int J Tissue React. – 1992. –Vol. 14(Suppl). – P. 1–9.
58. Motta G. The Kestrel wound product sourcebook / G. Motta // Bristol, Vermont Kestrel Health Information Inc. – 2005.
59. Muzzarelli, R. Chitosan Chemistry: Relevance to the Biomedical Sciences In Polysaccharides I / R. Muzzarelli, C. Muzzarelli // Springer: Berlin/Heidelberg. – 2005. – Vol. 186. – P. 151–209.
60. Neumann P. M. Gelatin-based sprayable foam as a skin substitute / P. M. Neumann, B. Zur, Y. Ehrenreich // J Biomed Mater Res. – 1981. – Vol.15. – P. 9–18
61. Norfloxacin-loaded chitosan sponges as wound dressing material / E. B. Denkbas, E. Ozturk, N. Ozdem [et al.] // J Biomater Appl – 2004. – Vol. 18. – P. 291–303.
62. Novel carboxymethyl chitin nanoparticles for cancer drug delivery applications / A. Dev, J. C. Mohan, V. Sreeja [et al.] // Carbohydr Polym. – 2010. – Vol. 79. – P. 273–279.
63. Novel carboxymethyl derivatives of chitin and chitosan materials and their biomedical applications / R. Jayakumar, M. Prabaharan, S. V. Nair [et al.] // Prog Mater Sci. 2010. – Vol. 55. – P. 675–709.
64. Overview of matrix metalloprotease modulation and growth factor protection in wound healing / L. G. Ovington // Part 1. Ostomy Wound Manage. – 2002. – Vol. 48 (6 Suppl). – P. 3–7.
65. Ovington L. G. Hanging wet-to-dry dressings out to dry / L. G. Ovington // Home Healthc Nurse. – 2001. – Vol. 19. – P. 477–483.
66. Ovington L. G. Wound care products: how to choose / L.G. Ovington // Adv Skin Wound Care. – 2001. – Vol. 14. – P. 259–264.
67. Photocrosslinkable chitosan as a dressing for wound occlusion and accelerator in healing process / Masayuki, Ishihara, Kuniaki [et al.] // Biomaterials. – 2002. – Vol. 23(5). – P. 833–840.
68. Pluronic F-127 gel preparation as an artificial skin in the treatment of third-degree burns in pigs / R. M. Nalbandian, R. L. Henry, K. W. Balko [et al.] // J Biomed Mater Res. – 1987. – Vol.21. – P.1135–1148.
69. Prabaharan M. Chitosan derivatives as promising materials for controlled drug delivery / M. Prabaharan // Biomater Appl. – 2008. – Vol. 23. – P. 5–36.
70. Prabaharan M. Chitosan-based particles as controlled drug delivery systems / M. Prabaharan, J. F. Mano // Drug Deliv. – 2005. – Vol. 12. – P. 41–57.
71. Preparation and characterization of novel_α-chitin-hydroxyapatite composite membranes for tissue engineering applications / K. Madhumathi, N. S. Binulal, H. Nagahama [et al.] // Biol Macromol. – 2009. – Vol. 44. – P. 1–5.
72. Preparation and characterization on mechanical and antibacterial properties of chitosan/cellulose blends / Yu-Bey, Wu, Shu-Huei, Yu, Fwu-Long, Mi [et al.] // Carbohydrate Polymers. – 2004. – Vol. 57 (7). – P. 435–440.
73. Preparation of chitosan and its study on medicament / Lai, ling-yan, Suyuan-fen [et al.] // Journal of Chinese Biochemical Drug. – 1999. – Vol. 20 (4). – P. 204–205.
74. Preparation of water-soluble chitosan/heparin complex and its application as wound healing accelerator / D. K. Kweon, S. B. Song, Y. Y. Park // Biomaterials. – 2003. – Vol. 24. – P. 1595–1601.
75. Prompt long-term functional replacement of skin / I. V. Yannas, J. F. Burke, M. Warpehoski [et al.] // Trans Am Sot Artif Int Organs. – 1981. – Vol. 27. – P. 19–23.
76. Randolph May S. The Effects of Biological Wound Dressings on the healing process / S. Randolph May // Clinical Materials. – 1991. – Vol. 8. – Р.243–249.
77. Single step electrospinning of chitosan/poly (caprolactone) nanofibers using formic acid/acetone solvent mixture / K. T. Shalumon, K. H. Anulekha, C. M. Girish [et al.] // Carbohydr polym. – 2010. – Vol. 80. – P. 413–9.
78. Steele K. Cadexomer iodine in the management of venous leg ulcers in general practice / K. Steele, G. Irwin, N. Dowde // Practitioner. – 1996. – Vol. 230. – P. 63–68.
79. Studies on nerve aftinity of chitosan-derived materials / G. HaiPeng, Z. Yinghui, L. Jianchun [et al.] // Journal of Biomedical Material Research. – 2000. – Vol. 52 (2). – P. 285–295.
80. Suitability of gamma irradiated chitosan based membranes as matrix in drug release system /M. H. Casimiro, M. H. Gil, J. P. Leal // Int J Pharm. – 2010. –Vol. 395. – P. 142–6.
81. The role of oxidized regenerated cellulose/collagen in chronic wound repair and its potential mechanism of action / B. Cullen, P. W. Watt, C. Lundqvist [et al.] // Int J Biochem Cell Biol. – 2002. – Vol. 34. – P. 1544–56.
82. The role of poly(ethylene glycol) in the formation of silver nanoparticles / C. Luo, Y. Zhang, X. Zeng [et al.] // J Colloid Interface Sci. – 2005. – Vol. 288. – P. 444–8.
83. The use of physical hydrogels of chitosan for skin regeneration following third-degree burns / N. Boucard, C. Vitona, D. Agayb [et al.] // Biomaterials. – 2007. – Vol. 28. – P. 3478–88.
84. Vachon D. J. Novel sulfonated hydrogel composite with the ability to inhibit proteases and bacterial growth / D. J. Vachon, D. R. Yager // Biomed Mater Res. – 2006. – Vol. 76. – P. 35–43.
85. Water absorbing and antibacterial properties of N-isopropyl acrylamide grafted and collagen/chitosan immobilized polypropylene nonwoven fabric and its application on wound healing enhancement / C. C. Wang, C. H. Su, C. C. Chen // Biomed Mater Res. – 2008. – Vol. 84A. – P. 1006–17.
86. Willoughby D. A. Inducible enzymes in the inflammatory response. D. A. Willoughby, A. Tomlinson // Basel, CH: Birkhauser Verlag. – 1999.
87. Winter G. D. Formation of scab and the rate of epithelialization of superficial wounds in the skin of the young domestic pig / G. D. Winter // Nature. – 1962. – Р.193:293–4.

ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ Β1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ ТА Α-СУБОДИНИЦІ G-БІЛКА НА РИЗИК РОЗВИТКУ АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор: Приступа Л. Н., Дудченко І. О.

Сторінки: 285-291

 

Анотація

    

       У статті здійснено аналіз наукових даних залежності аліментарного ожиріння від генетичних особливостей пацієнтів. Доведено, що значне місце у дослідженнях займає питання впливу поліморфізмів генів Gly389Arg β1 адренорецепторів (RS 1801253) та Т393С α-субодиниці G білка (RS 7121) на розвиток та клінічні прояви аліментарного ожиріння. Визначено актуальні напрями подальших наукових досліджень для здійснення ранньої діагностики та профілактики аліментарного ожиріння.
        Ключові слова: аліментарне ожиріння, β1-адренорецептори, G-білок, поліморфізм генів.
      * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  

Список літератури

1. Москаленко В. Ф. Формування глобальної комплексної інтегральної міжсекторальної системи профілактики – інноваційний підхід до вирішення сучасних проблем громадського здоров’я (огляд літератури та власних досліджень) / В. Ф. Москаленко // Журн. АМН України. – 2009. – Т. 15, № 3. – С. 516–542.
2. Дослідження обізнаності та прихильності провізорів аптек та засобів анорексигенної дії / А. А. Кудріч, Ю. М. Бенфіалова, С. В. Жадько [та ін.] // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (21–22 квітня 2011 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – С. 427–428.
3. Sympathetic nervous system activity is associated with obesity-induced subclinical organ damage in young adults / E. Lambert, C. I. Sari, T. Dawood [et al.] // Hypertension. – 2010. – Vol. 56, № 3. – P. 351–358.
4. Davy K. P. Obesity and hypertension: two epidemics or one? / K. P. Davy, J. E. Hall // Amer. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2004. – № 286. – P. 803–813.
5. Устинов А. В. Ожирение как глобальная проблема человечества [Електронний ресурс] / А. В. Устинов // Український медичний часопис. – 2011. – Режим доступу до журн. : http://www.umj.com.ua/article/11031/ozhirenie-kak-globalnaya-problema-chelovechestva (05.04.2011). – Назва з екрана.
6. Eikelis N. Нейробиология ожирения человека / N. Eikelis, M. Esler // Обзоры клинической кардиологии (международный медицинский бюллетень). – 2006. – № 4. – С. 2–13.
7. Чабанов Р. Э. Особенности формирования гипертонии у лиц с избыточной массой тела / Р. Э Чабанов, Р. Б. Лифтиев // Междунар. мед. журн. – 2009. – Т. 15, № 4. – С. 21–25.
8. Агаев А. А. Влияние избыточной массы тела на уровень артериального давления у пациентов с артериальной гипертонией с сердечно-сосудистыми заболеваниями / А. А. Агаев, М. К. Мустафаев // Междунар. мед. журн. – 2009. – Том 15, № 4. – С. 38–42.
9. Драпкина О. М. Роль ожирения в развитии артериальной гипертензии и неалкогольной жировой болезни печени / О. М. Драпкина, И. Р. Попова // Український медичний часопис. – 2013. – № 2. – С. 125–128.
10. Ковалева О. Н. Избыточная масса тела, ожирение и масса миокарда левого желудочка у гипертензивных пациентов / О. Н. Ковалева, Д. И. Сорокин // Ліки України. – 2008. - № 9(125-126). – С. 64–66.
11. Ковалева О. Н. Влияние избыточной массы тела, ожирения и абдоминального типа распределения жировой ткани на формирование гипертрофии левого желудочка у пациентов с артериальной гипертензией / О. Н. Ковалева, Д. И. Сорокин, Т. В. Ащеулова // Український кардіологічний журнал. – 2009. – № 2. – С. 39–44.
12. Ожирение и артериальная гипертензия [Електронний ресурс] / А. М. Шилов, А. Ш. Авшалумов, А. С. Галанова [и др.] // Лечащий врач. – 2008. – №2. – Режим доступу до журн.: http://www.lvrach.ru/2008/02/4826919/ (28.02.2008) – Назва з екрану.
13. Obesity – associated hypertension. New insights into mechanisms / K. Rabmouni, M.L.G. Correia, W. G. Haynes [et al.] // Hypertension. – 2005. – № 45. – P. 9–14.
14. Famalial obesity, sympathetic activation and blood pressure level / K. Masuo, H. Mikami, T. Ogihara [et al.] // Blood pressure. – 2001. – Vol. 10, № 4. – P. 199–204.
15. Cui J. Genes and family environment explain correlations between blood pressure and body mass index / J. Cui, J.L. Hopper, S.B. Harrap // Hypertension. – Vol. 40, № 1. – P 7–12.
16. Dahlman I. Obesity and polymorphisms in genes regulating human adipose tissue / I. Dahlman, P. Arner // International Journal of Obesity. – 2001. – № 25. – P. 1629–1641.
17. Лифтиев Р. Б. Роль пищевого поведения в формировании избыточной массы тела и ожирения взрослого населения г. Баку / Р. Б. Лифтиев, А. А. Агаев // Международный медицинский журнал. – 2011. – № 2. – С. 65–68.
18. Farooqi I. S. Genetic factors in human obesity / I. S. Farooqi, S. O’Rahilly // Obesity Reviews. – 2007. – Vol. 8, № 1. – P. 37–40.
19. Mediators of sympathetic activation in metabolic syndrome obesity / N. E. Straznicky, N. Eikelis, E. A. Lambert [et al.] // Current Hypertension Reports. – 2008. – Vol. 10, № 6. – P. 440–447.
20. Lansberg L. Insulin-madiated sympathetic stimulation: role in the pathogenesis of obesity-related hypertension (or, how insulin affects blood pressure, and why) / L. Lansberg // Journal of Hypertension. – 2001. – Vol. 19, № 3. – P. 523–528.
21. Pathways from obesity to hypertension: from the perspective of a vicious triangle / J. P. Montani, V. Antic, Z. Yang [et al.] // International Journal of Obesity. – 2002. – № 26. – P. 28–38.
22. Bloomgarden Z. T. Obesity, hypertension, and insulin resistance / Z. T. Bloomgarden // Diabetes Care. – 2002. – № 25. – P. 2088–2097.
23. Kuo J. J. Chronic cardiovascular and renal actions of leptin during hyperinsulinemia / J. J. Kuo, O. B. Jones, J. E. Hall // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2003. – Vol. 284, № 4. – P. 1037–1042.
24. Бутрова С. А. Современные аспекты терапии ожирения / С. А. Бутрова, М. А. Берковская // Поликлиника. – 2012. – № 5. – С. 24–26.
25. The sympathetic nervous system and the metabolic syndrome / G. Mancia, P. Bousquet, J.L. Elghozi [et al.] // J. Hypertens. – 2007. – № 25. – P. 909–920.
26. Body weight reduction, sympathetic nerve traffic,and arterial baroreflex in obese normotensive humans / G. Grassi, G. Serevalle, M. Colombo [et al.] // Circulation. – 1998. – Vol. 97, № 20. – P. 2037–2042.
27. Tentolouris N. Sympathetic system activity in obesity and metabolic syndrome / N. Tentolouris, S. Liatis, N. Katsilambros // Ann. N. Y. Acad. Sci. – 2006. – № 1083. – P. 129–152.
28. Ожирение и артериальная гипертензия. Часть I : снижение веса и нормализация артериального давления / С. В. Недогода, И. Н. Барыкина, У. А. Брель [и др.] // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2008. – № 5. – С. 105–115.
29. Sympathetic nervous activation in obesity and the metabolic syndrome—causes, consequences and therapeutic implications / G. W. Lambert, N. E. Straznicky, E. A. Lambert [et al.] // Pharmacology and Therapeutics. – 2010. – Vol. 126, № 2. – Р.159–172.
30. Eisenach J. H. β-adrenoceptor gene variation and intermediate physiological traits: prediction of distant phenotype / J. H. Eisenach, E. D. Wittwer // Experimental Physiology. – 2010. – Vol. 95, № 7. – P. 757–764.
31. Mutations in the beta1 adrenergic receptor gene and massive obesity in Japanese / Y. Ohshiro, M. Hayashi, K. Yabiku [et al.] // Diabetes. Res. Clin. Pract. – 2008. – Vol. 80, № 2. – Р. 213–217.
32. Attenuation of hemodynamic, metabolic and energy expenditure responses to isoproterenol in patients with hypertension / M. Valentini, S. Julius, P. Palatini [et al.] // Journal of Hypertension. – 2004. – Vol. 22, № 10. – P. 1999–2006.
33. Direct evidence for tonic sympathetic support of resting metabolic rate in healthy adult humans / M. B. Monroe, D. R. Seals, L. F. Shapiro [et al.] // American Journal of Physiology. – 2011. – Vol. 280, № 5. – P. 740–744.
34. Polymorphism in the β1-adrenergic receptor gene and hypertension / K. Bengtsson, O. Melander, M. Orho-Melander [et al.] // Circulation. – 2001. – Vol. 104, № 2. – P. 187–190.
35. Marti A. Interaction between genes and lifestyle factors on obesity / A. Marti, M. A. Martinez-González, J. A. Martinez // Proceedings of the Nutrition Society. – 2008. – № 67. – Р. 1–8.
36. Masuo K. Relationships of adrenoceptor polymorphisms with obesity [Електронний ресурс] / K. Masuo, G. W. Lambert // Journal of Obesity. – 2011. – Режим доступу до журн. : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3092628/pdf/JOBES2011-609485.pdf. – Назва з екрана.
37. Farooqi S. Obesity genes – it’s all about the parents / S. Farooqi // Cell. Metab. – 2009. – № 9. – P. 487–488.
38. Association analyses of adrenergic receptor polymorphism with obesity and metabolic alteration / J. J. Lima, H. Feng, L. Duckworth [et al.] // Metabolism. – 2007. – Vol. 56, № 6. – P. 757–765.
39. Genetic polymorphisms of human beta-adrenergic receptor genes and their association with obesity / Z.Q. Liu, W. Mo, Q. Huang [et al.] // Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. – 2007. – Vol. 32, № 3. – P. 359–367.
40. Muszkat M. Pharmacogenetics and response to beta-adrenergic receptor antagonists in heart failure / M. Muszkat, C. M. Stein // Clin. Pharmacol. Ther. – 2005. – Vol. 77, № 3. – P. 123–126.
41. Рудык Ю. С. Влияние полиморфизма генов адренорецепторов на развитие сердечно-сосудистой патологии и эффективности в aдреноблокаторов [Електронний ресурс] / Ю. С. Рудык, Н. А. Кравченко, С. В. Виноградова // Практическая ангиология. – 2008. – № 2 (13). – Режим доступу до журн. : http://angiology.com.ua/article/131.html. – Назва з екрана.
42. Taylor M. R. G. Pharmacogenetics of the human beta-adrenergic receptors / M. R. G. Taylor // The Pharmacogenomics Journal. – 2007. – № 7. – Р. 29–37.
43. ß-Adrenoceptor polymorphisms / K. Leineweber, R. Büscher, H. Bruck [et al.] // Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. – 2004. – Vol. 369, № 1. – P. 1–22.
44. A gain-of-function polymorphism in a G-protein coupling domain of the human beta1-adrenergic receptor // D. A. Mason, J. D. Moore, S. A. Green [et al.] // J. Biol. Chem. – 1999. – Vol. 274, № 18. – P. 12670–12674.
45. Ковалева О. Н. Влияние полиморфизма генов адренорецепторов на развитие ожирения и метаболических нарушений (обзор литературы) / О. Н. Ковалева, С. В. Виноградова, Н. А. Кравченко // Журн. АМН України. – 2008. – Т. 14, № 3. – С. 450–469.
46. Variants in the human beta1-, beta2-, beta3-adrenergic receptor genes are not associated with morbid obesity in children and adolescents / J. Tafel, I. Branscheid, B. Skwarna [et al.] // Diabetes. Obes. Metab. – 2004. – № 6. – P. 452–455.
47. Удовиченко М. М. Частота встречаемости полиморфизма гена в1-адренорецепторов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от нарушений углеводного обмена / М. М. Удовиченко // Український терапевтичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 28–32.
48. Association between beta-adrenergic receptor polymorphisms and their G-protein-coupled receptors with body mass index and obesity in women: a report from the NHLBI-sponsored WISE study / S. G. Terra, S. P. McGorrey, R. Wu [et al.] // Int. J. Obes. (Lond). – 2005. – Vol. 29, № 7. – P. 746–754.
49. Association of GNAS1 gene variant with hypertension depending on smoking status / M. Abe, J. Nakura, M. Yamamoto [et al.] // Hypertehsion. – 2002. – № 40. – P. 8–14.
50. Association between obesity and a polymorphism in the beta(1)-adrenoreceptor gene (Gly389Arg ADRB1) in Caucasian women / I. J. Dionne, M. J. Garant, A. A. Nolan [et al.] // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. – 2002. – Vol. 26, № 5. – P. 633–639.
51. Interactive effects between polymorphisms in the beta-adrenergic receptors and longitudinal changes in obesity / D. L. Ellsworth, S. A. Coady, W. Chen [et al.] // Obes. Res. – 2005. – Vol. 13, № 3. – Р. 519–526.
52. Максимов В. Н. Связь наследственной отягощенности и полиморфизма некоторых генов-кандидатов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их факторами риска в городской популяции Западной Сибири : дисс. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : спец. 14.00.06 «Кардиология» / Максимов Владимир Николаевич ; Научно-исследовательский институт терапии, Сибирское отделение Российской академии медицинских наук. – Новосибирск. 2007. – 198 с.
53. Influence of lipoprotein lipase gene Ser447Stop and beta1-adrenergic receptor gene Arg389Gly polymorphisms and their interaction on obesity from childchood to adulthoot: the Bogalusa Heart Study / S. Li, W. Chen, S. R. Srinivasan [et al.] // Int. J. Obes. (Lond). – 2006. – Vol. 30, № 8. – Р. 1183–1188.
54. Studies of associations between the Arg389Gly polymorphism of the beta1-adrenergic receptor gene (ADRB1) and hypertension and obesity in 7677 Danish white subjects / A. P. Gjesing, G. Andersen, A. Albrechtsen [et al.] // Diabet. Med. – 2007. – Vol. 24, № 4. – P. 392–397.
55. The Arg389Gly β1-adrenergic receptor gene polymorphism and human fat cell lipolysis / M. Ryden, J. Hoffstedt, P. Eriksson [et al.] // International Journal of Obesity. – 2001. – № 25. – P. 1599–1603.
56. Association of ADRB1 and UCP3 gene polymorphisms with insulin sensitivity but not obesity / S. Mottagui-Tabar, J. Hoffstedt, A. J. Brookes [et al.] // Horm. Res. – 2008. – Vol. 69, № 1. – Р. 31–36.
57. Linne Y. Beta1-adrenoreceptor gene polymorphism predicts long-term changes in body weight / Y. Linne, J. Dahlman, J. Hoffstedt // Int. J. Obes. (Lond). – 2005. – Vol. 29, № 5. – Р. 458–462.
58. The CC genotype of the GNAS T393C polymorphism is associated with obesity and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome / S. Hahn, U. H. Frey, W. Siffert [et al.] // Eur. J. Endocrinol. – 2006. – № 155. – P. 763–770.
59. G protein polymorphisms do not predict weight loss and improvement of hypertension in severely obese patients / N. Potoczna, M. Wertli, R. Steffen [et al.] // J. Gastrointest. Surg. – 2004. – № 8. – P. 862–868.

БАГАТОВОДДЯ: АКУШЕРСЬКА ТАКТИКА ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ

Автор: Ласитчук О.М.

Сторінки: 292-300

 

Анотація

      

    У статті наведені результати обстеження вагітних із багатоводдям. Досліджено вплив збільшеної кількості навколоплідних вод на розвиток плода, перебіг вагітності й пологів. На підставі анамнестичних даних, результатів клініко-функціонально-лабораторного обстеження встановлені фактори підвищеного ризику розвитку багатоводдя під час вагітності та розроблено алгоритм лікувально-профілактичних заходів.
        Ключові слова: вагітність, багатоводдя, фактори ризику, профілактика.

             * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Список літератури

1. Орджиникидзе Н. В. Формирование околоплодной среды в норме и при многоводии / Н. В. Орджиникидзе, И. Н. Пасхина, Л. П. Пономарева // Проблемы беременности. − 2004. − № 8. − С. 6-12.
2. Цхай В. Б. Взаимосвязь между количественной патологией околоплодной среды и состоянием плода / В. Б. Цхай, С. В. Фадеев // Журнал РОАГ. − 2008. − № 4. − С. 2223.
3. Кулавский Е. В. Особенности течения беременности и родов при многоводии // Автореф. дис. … д-ра. мед. наук. / Е. В. Кулавский − Уфа, 2004. – 37 с.
4. Пустотина О. А. Частота, факторы риска и причины развития мало- и многоводия / О. А. Пустотина, Б. Л. Гуртовой // Акушерство и гинекология. – 2005. – № 5. – С. 1922.
5. Многоводие: диагностика и лечение / Н. М. Побединский, М. А. Ботвин, А. П. Кирющенков [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2004. – № 1. – С. 710.
6. Генетико-корреляционный анализ маловодия, многоводия и их взаимосвязи / М. В. Зубкова, П. Н. Веропотвелян, А. Н. Прытков, С. И. Козлова // Репродуктивное здоровье женщины. − 2006. − № 2 (26). − С. 46−49.
7. Встречаемость врожденных пороков развития плода при патологическом содержании околоплодных вод у матери во время беременности / А. Н. Прытков, Л. В. Захаров, А. В. Каркусова [и др.] // Медицинская генетика. – 2004. – № 11. – С. 529−532.
8. Орджиникидзе Н. В. Современные принципы профилактики и лечения многоводия при бактериальной и вирусной инфекциях / Н. В. Орджиникидзе, Е. К. Ушницкая // Журнал РОАГ. − 2007. − № 2. − С.8−11.
9. Морфофункціональні особливості амніону при бактеріальному багатоводді / О. В. Грищенко, Т. А. Яковлева, Г. В. Сторчак, І. В. Полторацька // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 1. – С. 89−90.
10. Ушницкая Е. К. Современные представления о многоводии / Е. К. Ушницкая, Н. В. Орджиникидзе // Акушерство и гинекология. – 2004. – № 2. – С. 6−9.
11. Орчаков В. О. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез порушень формування амніотичної рідини / В. О. Орчаков, О. О. Дрозд, О. О. Чорна // Фізіол. журн. – 2002. – Т. 48, № 5. – С. 93−99.
12. Effect of maternal hydration on amniotic fluid volume / E. F. Magann, D. A. Doherty, S. P. Chauhan [et al.] // Obstet. Gynecol. – 2003. – Vol. 101. – P. 1261-1262.
13. Пат. 32466 Україна, МКИ А 61К 9/08. Комплексний інфузійний препарат „Реосорбілакт” / М. В. Миндюк, Б. О. Кондрацький, В. Л. Новак, В. В. Орлик, О. М. Оборін. – Опубл. 15.12.2000, Бюл. № 7.
14. Ройтман Е. В. Влияние объемных концентраций растворов, применяемых в трансфузионной терапии, на реологические свойства крови (экспериментальное исследование in vitro) / Е. В. Ройтман, Ю. А. Морозов // Гематол. и трансфузиол. – 2003. – Т. 48, № 6. – С. 19−23.
15. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / за заг. ред. Ю. В. Вороненька, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 680 с.
16. Диагностическое значение исследования амниотической жидкости при внутриутробном инфицировании / О. В. Макаров, Л. В. Ковальчук, Л. В. Ганковская [и др.] // Акушерство и гинекология. – 2003. – № 4. – С. 3−4.

ФАКТОРИ, ЩО АСОЦІЮЮТЬСЯ З ПОШИРЕНІСТЮ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Автор: Целуйко В.Й., Яковлева Л. М., Кузнецов І. В.

Сторінки: 301-307

Анотація

      

Дослідити можливий зв'язок традиційних ФР та поліморфізму генів еNOs, ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) та рецептора ангіотензину ІІ типу 1 (АT2R1) з поширеністю атеросклеротичного процесу у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС).

Обстежено 120 хворих на ІХС (108 чоловіків, 12 жінок) зі стабільною стенокардією напруження ІІ–ІІІ функціональних класів та наявністю гемодинамічно значущих стенозів коронарних артерій (КА) за даними селективної коронарної ангіографії (СКВГ). Обстеження хворих, окрім загальноприйнятого, передбачало визначення гомілково-плечового індексу (ГПІ) та допплер-ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок (СНК)та сонних артерій (СА) з кількісною оцінкою товщини комплексу інтима-медіа (ТКІМ), проведення навантажувального тесту за модифікованим протоколом Bruce. За результатами дослідження хворі розподілені на 2 групи: І групу становили 55 хворих з ознаками атеросклеротичного ураження судин у двох та трьох басейнах; ІІ групу 65 осіб з атеросклеротичним ураженням лише КА.

Дослідження алельного поліморфізму Т-786С промотору гена еNOs, інсерційно-делеційного (I/D) поліморфізму гена АПФ та  поліморфізму А1166С гена АT2R1 проводили методом полімеразної ланцюгової реакції.

Статистична обробка отриманих даних проведена за допомогою пакета статистичних програм «Statistica 8,0» (StatSoft Inc, США), Microsoft Office Exel-2003. Для порівняння кількісних ознак вибірок використовували критерій Стьюдента, якісних ознак критерій Х2 Пірсона. Для виявлення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними показниками проводили багатофакторний регресійний покроковий аналіз.

Виявлено, що у 48,5 % хворих на ІХС поряд з атеросклеротичним ураженням КА до атеросклеротичного процесу залучаються інші судинні басейни. Установлено, що хворі на ІХС із мультилокусним атеросклеротичним ураженням достовірно частіше, ніж пацієнти з ураженням лише КА, є носіями мутантних алелів поліморфізму Т-786С гена еNOs та поліморфізму А1166С гена АT2R1. Доведено незалежний зв'язок розвитку поширеного атеросклеротичного процесу у хворих на ІХС з такими показниками, як паління, ЦД ІІ типу, обтяжена спадковість щодо раннього розвитку ССЗ, багатосудинне ураження КА та наявність алеля С поліморфізму Т-786С гена еNOs.

Ключові слова: атеросклероз,фактори ризику, поліморфізм генів.

yakbon@ramble.ru

 

 

  

Список літератури

1. Гены атеросклероза и сердечно-сосудистые заболевания / Н. А. Малыгина, И. В. Костомарова; Н. Н. Водолагина [и др.] // Клинич. медицина. – 2011. – Т. 89, № 3. – С. 14–18 .
2. Распространенность и клиническая значимость мультифокального атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца / О. Л. Барбараш, М. В. Зыков, В. В. Кашталап, Л. С. Барбараш // Кардиология. – 2011. – Т. 51(8). – С. 66–71.
3. Целуйко В. Й. Влияние инсерционно-делеционного полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента на развитие и течение атеросклеротического процесса / В. Й. Целуйко, И. В. Кузнецов, О. П. Медведь // Междунар. мед. журн. – 2008. – Том 14, № 2. – С. 36–40.
4. A common variant of the endothelial nitric oxide synthase (Glu2983Asp) is a major risk factor for coronary artery disease in the UK / A. D. Hingorani, C. F. Liang, J. Fatibene [et al.] // Circulation. – 1999. – Vol. 100. – P. 1515–1520.
5. Allelic polymorphism of endothelial NO-synthase gene and its functional manifestations / V. E. Dosenko, V. Yu. Zagoriy, N. V. Haytovich [et al.] // Acta Biochem. Pol. – 2006. – Vol. 53, № 2. – P. 299–302.
6. Arking D. E. Understanding cardiovascular disease through the lens of genome-wide association studies / D. E. Arking, A. Chakravarti // Trends Genet. – 2009. –Vol. 25. – P. 387–394.
7. Association of plasma nitric oxide concentration and endothelial nitric oxide synthase T-786C gene polymorphism in coronary artery disease / S. Salimi, A. Naghavi, M. Firoozrai [et al.] // Pathophysiology. – 2012. – Vol. 19(3). – P. 157–162.
8. Effects of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms on platelet function, nitric oxide release, and interactions with estradiol / J. E. Tanus-Santos, M. Desai, L. R. Deak [et al.] // Pharmacogenetics. – 2002. – Vol. 12. – P. 407– 413.
9. Forstermann U. Nitric oxide and oxidative stress in vascular disease / U. Forstermann // Pflugers Arch. – 2010. – Vol. 459. – P. 923–939.
10. Lieb W. Genetics of coronary artery disease / W. Lieb, R. S. Vasan // Circulation. – 2013. – Vol. 128 (10). – P. 1131–1138.
11. Meta-analysis of the association between angiotensin II receptor, type 1 gene A1166C polymorphism and coronary artery disease in Chinese populations / Y. Li, X. Li, N. Jia [et al.] // J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst. - 2013. – Vol. 14 (1). – P. 82–90.
12. Metzger I. F. Modulation of nitric oxide formation by endothelial nitric oxide synthase gene haplotypes / I. F. Metzger, J. T. Sertorio, J. E. Tanus-Santos // Free Radic. Biol. Med. – 2007. – Vol. 43. – P. 987–992.
13. Pathophysiological relevance of NO signaling in the cardiovascular system: novel insight from mice lacking all NO synthases / M. Tsutsui, H. Shimokawa, Y. Otsuji, N. Yanagihara // Pharmacol. Ther. – 2010. – Vol. 128. – P. 499–508.
14. The association of ACE I/D gene polymorphism with severe carotid atherosclerosis in patients undergoing carotid endarterectomy / A. Kolaković, M. Zivković, D. Radak, [et al.] // J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst. – 2012. – Vol. 13 (1). – P. 141–147.
15. The genesis of atherosclerosis and risk factors: a review / T. J. Tegos, E. Kalodiki, M. M. Sabetai, A. N. Nicolaides // Angiology. – 2001. – Vol. 52 (2). – P. 89–98.
16. The T-786C endothelial nitric oxide synthase genotype is a novel risk factor for coronary artery disease in Caucasian patients of the GENICA study / G. P. Rossi, M. Cesari, M. Zanchetta [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2003. – Vol. 41 (6). – P. 930–937
17. T-786C mutation in the 5-flanking region of the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with coronary spasm / M. Nakayama, H. Yasue, M. Yoshimura [et al.] // Circulation. – 1999. – Vol. 99. – P. 2864–2870.
18. T-786C-polymorphism in the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with increased risk of coronary artery disease in a Chinese population / Y. Han, W. Xu, W. Zhang [et al.] // Pharmacology. – 2010. – Vol. 85(4). – P. 211–216.

АНАМНЕСТИЧНІ ТА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ФАКТОРИ, АСОЦІЙОВАНІ З РИЗИКОМ ФОРМУВАННЯ РЕЦИДИВНОГО ПЕРЕБІГУ ПІЄЛОНЕФРИТУ

Автор: Романенко О. А.

Сторінки: 308-314

 

Анотація

          

   Головною метою нашої роботи було визначення анамнестичних та клініко-лабораторних факторів розвитку рецидивного перебігу пієлонефриту. Проаналізовано анамнез, ускладнювальні фактори, клініко-лабораторні показники, супутню гінекологічну патологію та кількість ниркових «шрамів» у 175 жінок із хронічним пієлонефритом. Залежно від кількості рецидивів пацієнток було розподілено на 2 групи: І – основну групу (n = 98) становили обстежені з рецидивним перебігом пієлонефриту (≥ 3 рецидивів упродовж року), ІІ – (n = 77) жінки із спорадичним перебігом захворювання (до 2 разів на рік). Із частотою рецидивів пієлонефриту достовірно асоціюються наявність ускладнювальних факторів (постменопаузальний вік, мікролітіаз, нефроптоз і т.п.) (R = 0,18; p = 0,02), статева активність жінки (χ2 = 5,05; р = 0,03), інфекція сечової системи у матері (χ2 = 24,9; р < 0,001) та запальні захворювання геніталій (R = 0,16; p = 0,04). Ризик формування рецидивного пієлонефриту підвищують удвічі статева активність жінки та ускладнювальні фактори, інфекція сечової системи у матері та супутні запальні захворювання геніталій – у 11,5 та 3,6 раза відповідно. Чутливість сукупності зазначених ознак для прогнозування рецидивного перебігу захворювання становить 61,8 % [95 % CI: 50.9; 71.9], специфічність 50 % [95 % CI: 39.02; 61.0], що унеможливлює їх використання. Наявність ускладнювальних факторів, інфекції сечової системи у матері, статева активність (4-8 разів/місяць) та супутні запальні захворювання геніталій достовірно збільшують ризик формування рецидивного перебігу пієлонефриту, але не можуть бути використані як предиктори. Тому для прогнозування перебігу пієлонефриту необхідний подальший пошук предикторів формування рецидивів, наприклад, імунологічних та біохімічних.
    Ключові слова: рецидивний пієлонефрит, предиктори, ускладнювальні фактори, статева активність, інфекція сечової системи у матері, запальні захворювання геніталій.

    * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Список літератури

1. Shawn Dason. Guidelines for the diagnosis and management of recurrent urinary tract infection in women / Shawn Dason, J. T. Dason, A. Kapoor // Can Urol Assoc J. – 2011. – Vol. 5. – Issue 5. – P. 316–322.
2. Gupta K. International Clinical Practice Guidelines for the Treatment of Acute Uncomplicated Cystitis and Pyelonephritis in Women: A 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases / K. Gupta, T. M. Hooton, K. G. Naber // Clin Infect Dis. – 2011. – Vol. 52 – Issue 5. – P. 103–120.
3. Comprehensive Clinical Nephrology / [Jürgen Floege, Richard J. Johnson and John Feehally] – Fourth Edition. – Copyright. – 2010. – Chapter 51. – P. 629–640.
4. Female Urology / [Shlomo Raz and Larissa V. Rodríguez] - Chapter 86. – Third Edition. - 2008. - by Saunders, an imprint of Elsevier Inc. – P. 847–856.
5. Nosseir S. B. Reccurent uncomplicated urinary tract infections in women: a review / S. B. Nosseir, L. R. Lind, H. A. Wincler // J Women Health. – 2012. – Vol. 21. – Issue 3. – P. 347–354.
6. Guidelines on Urological Infections / M. Grabe (Chairman), M. C. Bishop, T. E. Bjerklund-Johansen [et al.] // European Association of Urology. – 2012. – P. 109.
7. Gupta K. Managing uncomplicated urinary tract infections – making sense out of resistance data / K. Gupta, T. M. Hooton, L. Miller // Clin Infect Dis. – 2011. – Vol. 53. – Issue 10. – P. 1041–1042.
8. Grude1 N. Uncomplicated urinary tract infections: bacterial findings and efficacy of empirical antibacterial treatment / N. Grude1, Y. Tveten, A. Jenkins [et al.] // Scand. J. Primary Health Care. – 2005. – Vol. 23 (2). – P. 115–119.
9. Barber1 A. E. Urinary Tract Infections: Current and Emerging Management Strategies / A. E. Barber1, J. Paul Norton1, Adam M. Spivak [et al.] // Clin Infect Dis. – 2013. - May 3.
10. Mehnert-Kay S. A. Diagnosis and management of uncomplicated urinary tract infections / S. A. Mehnert-Kay // Am. Fam. Physician. – 2005. – Vol. 72 – Issue 3. – P. 451–456.
11. Степанова Н. М. Диагностика инфекций мочевой системы: хронический цистит – реальность или миф / Н. М. Степанова // Нефрология. – 2007. – Том 11, № 12. – С. 82–87.
12. Schmiemann G. The diagnosis of urinary tract infection. A systematic review / G. Schmiemann, E. Kniehl, K. Gebhardt [et al.] // Dtsch. Arztebl. Int. – 2010. – Vol. 107. – Issue 21. – P. 361–367.
13. Колесник М. О. Основи нефрології / За ред. проф. М. О. Колесника. – К.: Доктор-Медіа, 2010. – 380 с.
14. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. – М.: Медиасфера, 2003. – 312 с.
15. Scholes D. Risk factors for reccurent urinary tract infections in young women / D. Scholes, T. M. Hooton, Roberts [et al.] // J. Infect Dis. – 2000. – 182:1177.

МОРФОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ПЕРІОДІВ ПРИ ІМУНОСТИМУЛЯЦІЇ

Автор: Бобришева І. В.

Сторінки: 315-321

Анотація

   

    В експерименті на 180 білих безпородних щурах-самцях трьох вікових періодів (статевого дозрівання, репродуктивного та виражених старечих змін) із застосуванням гістологічних та морфометричних методів із подальшим статистичним аналізом установлено, що експериментальна стимуляція діяльності імунної системи викликає морфологічну перебудову селезінки тварин, яка виявляється у збільшенні площі білої пульпи, розмірів лімфатичних вузликів, ширини їх крайової зони, утворенні вторинних фолікулів, що містять гермінативні центри. Найбільш високий рівень реактивності селезінки у відповідь на введення імунофану спостерігається у тварин періоду статевого дозрівання. Незначна активація білої пульпи селезінки щурів періоду виражених старечих змін пов’язана з наявністю виражених вікових інволютивних змін органа.
            Ключові слова: щури, селезінка, біла пульпа, імуностимуляція.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Список літератури

1. Бережная Н. М. Микроокружение и иммунореабилитация при различной патологии / Н. М. Бережная, Р. И. Сепиашвили // International Journal on Immunorehabilitation. – 2009. – Т. 11, № 1. – С. 5–9.
2. Хаитов Р. М. Иммуногенетика и биомедицина / Р. М. Хаитов, Л. П. Алексеев // Российский аллергологический журнал: науч.-практ. журнал Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов. – 2013. – № 1. – С. 5–14.
3. Алекссев Л. П. Регуляторная роль иммунной системы в организме / Л. П. Алексеев, Р. М. Хаитов // Российский физиологический журнал имени И. М. Сеченова. – 2010. – Т. 96, № 8. – С. 787 – 805.
4. Намазова-Баранова Л. С. Современный взгляд на иммуномодулирующую терапию / Л. С. Намазова-Баранова, Е. А. Вишнева // Вопросы современной педиатрии : научно-практический журнал Союза педиатров России. – 2012. – Т. 11, № 1. – С. 143–146.
5. Лебедев В. В. Иммунофан – синтетический пептидный препарат нового поколения / В. В. Лебедев, В. И. Покровский // Вестник РАМН. – 1999. – № 4. – С. 56–61.
6. Онтогенетические аспекты стромально-паренхиматозных взаимоотношений в селезенке / А. И. Рябикина, М. Ю. Капитонова, А. А. Нестерова, З. Ч. Морозова // Морфология. – 2008. – Т. 132, № 2. – С. 58.
7. Волошин М. А. Основи імунології та імуноморфології / М. А. Волошин, Ю. Б. Чайковський, О. Г. Кущ – Запоріжжя. – Київ, 2010. – 170 с.
8. Овчаренко В. В. Комп’ютерна програма для морфометричних досліджень «Morpholog» / В. В. Овчаренко, В. В. Маврич // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9604, дата реєстрації 19.03.2004.
9. Stacey E. Mills Histology for pathologists / E. Mills Stacey – Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – 1328 р.
10. Молдавская А. А. Морфологические критерии строения селезенки в постнатальном онтогенезе / А. А. Молдавская, А. В. Долин // Успехи современного естествознания. – 2009. – № 2. – C. 15–18.
11. Возрастная гистофизиология белой пульпы селезенки в раннем постнатальном онтогенезе / А. И. Рябикина, М. Ю. Капитонова, А. И. Краюшкин [и др.] // Успехи современного естествознания. - 2008. – № 1. – С. 93–94.
12. Покровский В. И. Иммунофан пептидный препарат нового поколения лечении инфекционных и онкологических заболеваний: свойства, область применения / В. И. Покровский, В. В. Лебедев, Т. М. Шелепов // Лечащий врач. – 2000. – № 5. – С. 26–27.
13. Молдавская А. А. Морфологические изменения структуры капсулы селезенки в условиях хронической алкогольной интоксикации / А. А. Молдавская, А. В. Долин // Морфологические ведомости. – 2007. – № 1–2. – С. 86–88.
14. Моталов В. Г. Некоторые структурно-функциональные характеристики белой пульпы селезенки у детей / В. Г. Моталов // Российский медико-биологический вестник им. академика И. П. Павлова. – 2008. – № 1 – 2. – С. 65–66.
15. Моталов В. Г. Макрофагально-лимфоидные муфты (эллипсоиды) селезенки у человека в онтогенезе / В. Г. Моталов // Морфология. – 2008. – Т. 133, № 2. – С. 90.

ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ У ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ

Автор: Резніченко Н.Ю.

Сторінки: 322-227

Анотація

      

   Метою проведеного дослідження стало визначення змін метаболізму, а саме: добових змін прооксидантної й антиоксидантної систем, функціонування клітинних мембран та стану ендогенної інтоксикації у хворих на псоріаз і здорових чоловіків різного віку. Було обстежено 28 чоловіків, хворих на псоріаз, віком від 45 до 64 років, 40 здорових чоловіків віком 45–64 роки, 35 здорових чоловіків віком 25–44 роки. Уперше встановлено, що зі збільшенням віку у чоловіків відбувається зменшення добового коливання активності перекисного окиснення ліпідів, зростання його загальної активності, неадекватне реагування антиокиснювальної системи; відмічаються порушення функціонування клітинних мембран і зростання ендотоксикозу. У хворих на псоріаз чоловіків старших вікових груп система антиокиснювального захисту майже не реагує на добові коливання активності перекисного окиснення ліпідів, відбувається зменшення стійкості еритроцитарних мембран, збільшення проявів ендотоксикозу, що є патогенетичними ланками захворювання. Обґрунтовано необхідність проведення заходів, спрямованих на покращання обміну речовин у чоловіків старших вікових груп.
      Ключові слова: чоловіки, псоріаз, перекисне окиснення ліпідів, антиокиснювальна система, ендотоксикоз.

           * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Кутасевич Я. Ф. Рациональный выбор топического стероида / Я. Ф. Кутасевич, И. А. Маштакова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2012. – № 1 (44). – С. 55 – 58.
2. Комплексное лечение больных псориазом с применением препарата Карсил Форте / А. Д. Дюдюн, В. П. Федотов, Н. Н. Полион [и др.] // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. – 2009. – № 1-2 (12). – С 245–250.
3. Проценко Т. В. Дифференцированный подход к выбору средств наружной кортикостероидной терапии / Т. В. Проценко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2009. – № 2 (33). – С. 31 – 34.
4. Анфілова М. Р. Вікові особливості ендогенної інтоксикації у хворих на псоріаз за показниками сигма-ШОЕ і гідроліз клітин крові та комплексна дезінтоксикаційна коригувальна терапія / М. Р. Анфілова, І. Н. Ляшенко, С. А. Бондар // Дерматология. Косметология. Сексопатология. – 2004. – № 3–4 (7). – С. 91–98.
5. Lee C. S. A review of acitretin, a systemic retinoid for the treatment of psoriasis / C. S. Lee // J. Expert Opin. Pharmacother. – 2005. – № 6 (10). – Р. 1725–1734.
6. Solak Tekin N. Accumulation of oxidized low-density lipoprotein in psoriatic skin and changes of plasma lipid levels in psoriatic patient / N. Solak Tekin, I. O. Tekin, F. Barut // Mediators Inflam. – 2007. – № 20. – Р. 1–5.
7. Болотная Л. А. Роль ПОЛ в патогенезе экземы / Л. А. Болотная // Дерматология и венерология. – 2003. – № 4. – С. 36–39.
8. Денисенко О. І. Стан антиоксидантної системи крові у хворих на алергодерматози / О. І. Денисенко // Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т. 9, № 2. – С.83–84.
9. Akhyani M. The lipid profile in psoriasis: a controlled study / M. Akhyani, A. H. Ehsani, R. M. Robati // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. – 2007. – № 21. – Р. 1330–1332.
10. Мавров И. И. Анализ частоты, характера, возрастных аспектов обращаемости в косметологические клиники / И. И. Мавров, В. А. Цепколенко // Дерматология и венерология. – 2003. – № 3. – С. 45–47.
11. Cohen A. D. Association between psoriasis and the metabolic syndrome / A. D. Cohen, M. Sherf, L. Vidavsky // Dermatol – 2008. –№ 216. – Р. 152–155.
12. Sommer D. M. Increased prevalence of the metabolic syndrome in patients with moderate to severe psoriasis / D. M. Sommer, S. Jenisch, M. Suchan // Arch. Dermatol. Res. – 2006. – № 298. – Р. 321–328.
13. Коррекция метаболических нарушений при патологических состояниях / Ю. Г. Резниченко, Г. И. Резниченко, Н. И. Литвин, Н. Ю. Резниченко. – Запоріжжя : Просвіта, – 2008. – С. 96.

СУЧАСНІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ

Автор: Сміян О. І., Бинда Т. П., Дмітрова Є. В., Сухарєва В. А.

Сторінки: 328-336

 

Анотація

   

          Стаття присвячена питанням етіології, патогенезу, клініки та діагностики гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей. За даними літературних джерел встановлені основні збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій, механізми патогенезу, клініко-діагностичні особливості перебігу.

        Ключові слова: гострі респіраторні вірусні інфекції, парагрип, грип, аденовіруси, риновіруси, респіраторно - синцитіальні віруси, діти

 

       *Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Список літератури

 

1. Частые респираторные заболевания и рецидивирующий бронхит у детей / [Абатуров А. Е., Больбот Ю. К., Высочина И. Л., Токарева Н. М.]. – Киев : ООО «ФАРМ МЕДИА», 2011. – 172 с.
2. Андрейчин М. А. Лікувальна ефективність ентеросгелю при ГРВІ / М. А. Андрейчин, В. Г. Ніколаєв // Інфекційні хвороби . – 2011. – № 1 (63). – С. 63– 68 .
3. Возіанова Ж. І. Принципи діагностики та лікування хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання / Ж. І. Возіанова, А. М. Печінка // Сучасні інфекції. – 2009. – № 3–4. – С. 151–157.
4. Волощук Л. В. Клинико - лабораторная характеристика гриппа 2009 – 2011 гг. в Санкт-Петербурге / Л. В. Волощук, Л. В. Осидак, Е. Г. Головачова // Детские инфекции. – 2011. – Т. 9,№ 2. – С. 3–5.
5. Роль респираторных вирусов в развитии аллергии / В. Б. Гервазиева, В. В. Свера-новская, Ю. А. Штерншис, Б. Ф. Семенов // Цитокины и воспаление. – 2003. – № 3. – С. 3–8 .
6. Гриневич О. Й. Этиопатогенетические профилактика и лечение гриппа и ОРВИ : новые возможности / О. Й. Гриневич, В. И. Матяш // Укр. мед. часопис. – 2011. – № 4 (84). – С. 20–26.
7. Гриневич О. Й. Огляд епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних інфекцій 2010–2011 рр. / О. Й. Гриневич, І. Г. Маркович // Укр. мед. часопис. – 2011. – № 5 (85) ІХ– Х. – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/magazine/online
8. Горенков Р. В. Актуальные вопросы диагностики и лечения острых респираторных заболеваний в практике врача / Р. В. Горенков // Лечащий врач. – 2010. – № 11. – С. 78–82.
9. Делягин В. М. Острые респираторные заболевания у детей / В. М. Делягин // Consilium medicum. Педиатрия. – 2009. – № 1. – С. 24–32 .
10. Дубровина И. А. Живая гриппозная вакцина для детей и взрослых: трансмиссивность в эксперементе in vivo / И. А. Дубровина, Е. А. Баженова, И. В. Киселева // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2011. – № 6. – С. 14–18 .
11. Зарубаев В. В. Экспериментальное изучение противовирусной активности Ингавирина® в отношении аденовируса человека / В. В. Зарубаев, А. В. Слита, А. К. Сироткин, В. Е. Небольсин, О. И. Киселев // Антибиотики и химиотерапия. – 2010. – № 55. – С. 9–10.
12. Кареткина Г. Н. Грипп: новое в лечении и профилактике / Г. Н. Кареткина // Лечащий врач . – 2009. – № 1. – С. 58–60.
13. Катилов. А. В. Основы ведения ОРВИ у детей / А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев // Дитячий лікар. – 2010. – № 5. – С. 5–9.
14. Катилов А. В. Синдром обструкции верхних дыхательных путей у детей / А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, И. Н. Королева // Дитячий лікар. – 2012. – № 8. – С. 22–28.
15. Кижло Л. Б. Анализ вспышки высококонтагиозного гриппа А (Н1 N1) в Забайкальском крае в 2009 г. / Л. Б. Кижло, А. Н. Емельянова, Э. И. Сергеева // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2011. – № 5. – С. 50–55.
16. Коровина Н. А. Часто болеющие дети и современные возможности иммуно-профилактики острых респираторных инфекций / Н. А. Коровина, А. Л. Заплат-ников // Трудный пациент. – 2006. – № 9. – С. 29–33.
17. Крамарев С. А. Современные подходы к лечению гриппа и ОРВИ у детей / С. А. Крамарев // Здоров`я України. – 2004. – № 21. – С. 33–36.
18. Косарев В. В. Клинико-фармакологические подходы к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций / В. В. Косарев, С. А. Бабанов // Consilium Medicum. – 2010. – № 11, Т. 12. – С. 30–34.
19. Кривопустов С. П. Острый ларингит и ложный круп в практике педиатрии / С. П. Кривопустов // Дитячий лікар. – 2011. – № 2 (9). – С. 113–116.
20. Лук’янова О. М. Проблема здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень / О. М. Лук’янова // Мистецтво лікування. – 2005. – № 2. – С. 6–15.
21. Львов Д. К. Грипп: история, клиника, патогенез / Д. К. Львов, Л. В. Колобухина, М. Ю. Щелканов // Лечащий врач . – 2011. – № 10. – С. 33–38.
22. Морозова С. В. Лечение острых инфекций верхних дыхательных путей / С. В. Морозова // Русск. мед. журн. – 2005. – Т. 13, № 26. – С. 1748–1751.
23. Нечипуренко О. Н. Острые респираторные вирусные заболевания у детей и современные возможности противо-вирусной терапии / О. Н. Нечипуренко // Провизор. – 2008. – № 8. Режим доступу: http://www.provisor.com.ua
24. Про затвердження протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей : наказ МОЗ України № 354 від 09.07.2004 [Електронний ресурс].Режим доступу : http // www . moz.gov.ua
25. Романцов М. Г. Грипп и ОРВИ у детей. Современные подходы к терапии / М. Г. Романцов, Т. В. Сологуб, О. Г. Шульдякова // Consilium medicum. Педиатрия. 2007. – № 2. – С. 18–22.
26. Савенкова М. С. Многоликая острая респираторная инфекция: от основных возбудителей к выбору препаратов / М. С. Савенкова // Лечащий врач. – 2011. – № 3. – С. 1– 8.
27. Синопальников А. И. Грипп / А. И. Сино-пальников, Ю. Г. Белоцерковская // Лечащий врач . – 2007. – № 9. – С. 54–60.
28. Самсыгина Г. А. Острый бронхит у детей и его лечение / Г. А. Самсыгина // Consilium medicum. Педиатрия. – 2008. – № 2. – С. 25–32.
29. Токарчук Н. І. Використання імунофлазіду для профілактики та лікування грипу і ГРВІ у дітей під час сезонного підвищення захворюваності / Н. І. Токарчук, Л. С. Старинець // Современная педиатрия. – 2012. – № 1 (41). – С. 123–127.
30. Ходзицкая В. К. Назальная обструкция: некоторые аспекты морфологии, этиопатогенеза, клиники и лечения / В. К. Ходзицкая, С. В. Ходзицкая // Укр. мед. часопис. – 2012. – № 1 (87) III. – С. 111–113.
31. Чернышева О. Е. Основные принципы лечения острых респираторных вирусных инфекций у детей / О. Е. Чернышева // Здоровье ребенка. – 2006. – № 3 (3). – С. 8–12.
32. Щерба Ю. В. Внебольничная пневмония в аспекте глобального процесса появления новых и возвращающихся инфекций: новые этиологические, эпидемиологические и клинические характеристики, приобретение категории системного инфекционного заболевания / Ю. В. Щерба, И. В. Гончарова // Поликлиника. – 2011. – № 1. – С. 2152.
33. Юлиш Е. И. Противовирусные средства в лечении и профилактике острых респираторных заболеваний у детей / Е. И. Юлиш, Б. И. Кривущев // Здоровье ребенка. – 2009. – № 5(20) – С. 90–94.
34. Bjornson C. L. Croup in the paediatric emergency department / C. L Bjornson, D. W. Johnson // Paediatrics & Child Health. – 2007. – Vol. 12 (6). – Р.473–477.
35. Fitzgerald D. A. Croup: assessment and evidence-based management / D. A. Fitzgerald, H. A. Kilham // Medical journal of Australia. – 2003. – № 179 (7). – Р. 372–377.
36. Nikolaos G. Papadopoulos M. D, Stelios Psarras Ph. D. Rhinoviruses in the pathogenesis of asthma // Current Allergy and Asthma Reports. – 2003. – Vol. 3, № 12. – Р. 137–145.
37. Селькова Е. П. Новые технологии в профилактике и лечении острой респираторной вирусной инфекции / Е. П. Селькова // Consilium medicum. – 2007. – Т. 9., № 1. – Режим доступу: http://www.consilium-medicum.com/article/8327.
38. Caroline Breese Hall Respiratory syncytial virus and parainfluenza virus / Caroline Breese Hall // The New England journal of medicine. – 2001. – № 344 (25). – P.1917–1928.

ЗМІНА АКТИВНОСТІ ПРООКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ РЕНОКАРДІАЛЬНОМУ СИНДРОМІ НА ТЛІ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ

Автор: Власенко О. М., Деміхова Н. В.

Сторінки: 337-340

Анотація

   

     Проведено визначення змін активності прооксидантної системи та індикаторів запалення у хворих на хронічний ренокардіальний синдром, а саме у 33 пацієнтів з артеріальною гіпертензією при хронічній хворобі нирок: хронічному гломерулонефриті, а також під впливом антигіпертензивної терапії (фозиноприл, дилтіазем). Порівняльна оцінка зміни основних показників про-та антиоксидантної системи у хворих на хронічний ренокардіальний синдром асоційована зі зменшенням активності прооксидантної системи і зниженням її активності при лікуванні антигіпертензивними препаратами, що зменшують активність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи.
          Ключові слова: прооксидантна система, хронічний ренокардіальний синдром, хронічний гломерулонефрит, фозиноприл, дилтіазем.

*nadezhda-sumy@mail.ru

  

Список літератури

1. Палій І. Артеріальна гіпертензія та метаболічний синдром, ускладнені патологією нирок: вибір гіпотензивного препарату / І. Палій, І. Шіфріс // Ліки України. – 2004. – № 1. – С. 40–42.
2. McCullough P. A. Cardiovascular disease in chronic kidney disease from cardiologist’s perspective / P. A. McCullough // Curr Opin Nephrol Hypertens. – 2004. – Vol. 13. – P. 591–600.
3. Sarnak M. J. Kidney disease as a risk factor for development of cardiovascular disease : a statement from the American Heart Councils in kidney and cardiovascular Disease, High Blood Pressure Research, Clinical Cardiology and Epidemiology and Prevention / M. J. Sarnak, A. S. Levey, Schoolwerth [et al.] // Circulation. – 2003. – Vol. 108. – P. 2154–2169.
4. Bagshaw S. M., Cruz D. N., Aspromonte N. [et al.] Epidemiology of cardiorenal syndromes: workgroup statements from the 7th ADQI Consensus Conference // Nephrol Dial Transplant. – 2010. – Vol. 25. – P. 1406–1616.
5. Deardorff R. Cytokines and matrix metalloproteinases as potential biomarkers in chronic heart failure / R. Deardorff, F. G. Spinale // Biomark Med. – 2009. – Vol. 3 (5) – P. 513–523.
6. Chitra U. Role of lifestyle variables on the lipid profile of selected South Indian subjects / U. Chitra, N. Krishna Reddy, N. Balakrishna // Ind. Heart J. – 2012. – Vol. 64 (1). – P. 28–34.
7. Coll B. Cardiovascular risk factors underestimate atherosclerotic burden in chronic kidney disease: usefulness of non-invasive tests in cardiovascular assessment / B. Coll, A. Betriu, M. Martinez-Alonso [et al.] // Nephrol Dial Transplant. – 2010. – Vol. 20. – P. 3017–3025.
8. Riediger N. D. Cardiovascular risk according to plasma apolipoprotein and lipid profiles in a Canadian First Nation / N. D. Riediger, S. G. Bruce, T. K. Young // Prev. Chronic Dis. – 2011. – Vol. 8 (1). – P.1–8.
9. Bernal J. Role of the renin-angiotensin-aldosterone system in diastolic heart failure: potential for pharmacologic intervention / J. Bernal, S. R. Pitta, D. Thatai // Am. J. Cardiovasc. Drugs. – 2006. – Vol. 6 (6). – P. 373–381.
10. Nobria A. Cardiorenal interactions: insights from the ESCAPE trial / A. Nobria, V. Hosselblad, A. Stebbins [et al.] // J. A. Coll. Cardiol. – 2008. – Vol. 51. – P. 1264–1268.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ З ОЖИРІННЯМ І ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ

Автор: Молодан Д. В.

Сторінки: 341-346

Анотація

         У роботі було вивчено вплив сечової кислоти на процеси перекисного окиснення ліпідів у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням. У дослідженні брали участь 45 хворих на гіпертонічну хворобу I–II стадії і 1–3 ступенів підвищення артеріального тиску. Усі хворі мали ожиріння 1–2 ступеня. Гіперурикемія діагностувалася при рівні сечової кислоти > 420 мкмоль/л у чоловіків і > 360 мкмоль/л у жінок. Для вивчення стану перекисного окиснення ліпідів досліджувалися активність дієнових кон'югатів, малонового діальдегіду і загальна антиоксидантна активність крові, визначався маркер системного запалення – С-реактивний протеїн. Установлено, що в міру наростання рівня сечової кислоти від нормоурикеміі до гіперурикемії погіршується баланс про- й антиоксидантних систем, наростає С-реактивний протеїн.

         Ключові слова: перекисне окиснення ліпідів, С-реактивний протеїн, гіпертонічна хвороба, ожиріння, гіперурикемія.

 

                 *Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

 1. Impact of the components of metabolic syndrome on oxidative stress and enzymatic antioxidant activity in essential hypertension / N. Abdilla, M. C. Tormo, M. J. Fabia [et al.] // J. Hum Hypertens. – 2007. – Vol. 21. – Р.68–75.

2. Oxidative stress and dysregulation of NADP(H) oxidase and antioxidant enzymes in diet-induced metabolic syndrome / C. K. Roberts, R. J. Barnard, R. K. Sindhu [et al.]. // Metabolism. – 2006. – Vol. 55. – Р.928–934.
3. Early experimental obesity is associated with coronary endhotelial dysfunction and oxidative stress /O. Galili, D. Versari, K. J. Sattler [et al.]. // Am J. Physiol Heart Circ Physiol. – 2007. – Vol. 292. – Р.904–911.
4. High-fat, energy-dense, fast-food-style breakfast results in an increase in oxidative stress in metabolic syndrome / S. Devaraj, J. Wang-Polagruto, J. Polagruto [et al.]. // Metabolism. – 2008. – Vol. 57. – Р.867–870.
5. Dietary soya intake alters plasma antioxidant status and lipid peroxidation in postmenopausal women with the metabolic syndrome / L. Azadbakht, M. Kimiagar, Y. Mehrabi [et al.]. – Br J. Nutr. – 2007. – Vol. 98. – Р.807–813.
6. Adverse effects of the classic antioxidant uric acid in adipocytes: NADPH oxidase-mediated oxidative/nitrosative stress / Y. Y. Sautin, T. Nakagawa, S. Zharikov, R. .J Johnson / Am J. Physiol Cell Physiol. – 2007. – Vol. 293. – Р. 584–596.
7. Скорняков В. И. Продукты перекисного окисления липидов в спинномозговой жидкости у больных с черепномозговой травмой / В. И. Скорняков, Л. А. Кожемякин, В. В. Смирнов // Лаб. дело. – 1988. – № 8. – С.14–16.
8. Карпищенко А. И. Спектрофото- метрическое определение продуктов перекисного окисления липидов / Карпищенко А. И.// Медицинская лабораторная диагностика (программы и алгоритмы). – СПб. : Интермедика, 1997. – С. 48–52.
9. Буланкина Н. И. Определение общей антиоксидантной активности плазмы крови Методы исследования липидов и углеводов : методические рекомендации для спецпрактикума по биохимии / Н. И. Буланкина, С. Н. Охрименко, Г. В. Ганусова. – Харьков, 2005. – С. 35–36
10. Uric acid reduces exercise-induced oxidative stress in healthy adults / W. S. Waring, A. Convery, V. Mishra [et al.]. // Clin Sci (Lond). – 2003. – Vol. 105. – Р.425–430.
11. Uric acid restores endothelial function in patients with type 1 diabetes and regular smokers / W. S. Waring, J. A. McKnight, D. J. Webb, S. R. Maxwell // Diabetes. – 2006. – Vol. 55. – Р. 3127–3132.
12. Waring W. S. Systemic uric acid administration increases serum antioxidant capacity in healthy volunteers / W. S. Waring, D. J. Webb, S. R. Maxwell // Journal of cardiovascular pharmacology. – 2001. – Vol. 38. – Р.365–371.
13. Serum uric acid and its association with metabolic syndrome and carotid atherosclerosis in obese children / L. Pacifico, V. Cantisani, C. Anania [et al.] // Eur J. Endocrinol., 2009. – Vol. 160 (1). – Р. 45–52.
14. Is there a pathogenetic role for uric acid in hypertension and cardiovascular and renal disease? / R. J. Johnson, D. H. Kang, D. Feig [et al.] // Hypertension. – 2003. – Vol.41. – Р. 1183–1190.
15. Uric acid and risk of myocardial infarction, stroke and congestive heart failure in 417,734 men and women in the Apolipoprotein MOrtality RISk study (AMORIS)/ I. Holme, A. H. Aastveit, N. Hammar, I. Jungner [et al.] // J. Intern Med. – 2009. – Vol. 266 (6). – P.558–570.
16. Chronic Hyperuricemia, Uric Acid Deposit and Cardiovascular Risk / D. Grassi, L. Ferri, G. Desideri [et al.] // Curr Pharm Des. – 2013. – Vol. 19 (13). – P.2432–2438.
17. Epidemiology of cardiorenal syndromes: workgroup statements from the 7th ADQI Consensus Conference / S. M. Bagshaw, D. N. Cruz, N. Aspromonte [et al.] // Nephrol Dial Transplant. – 2010. – Vol. 25. – P. 1406–1616.
18. Deardorff R. Cytokines and matrix metalloproteinases as potential biomarkers in chronic heart failure / R. Deardorff, F. G. Spinale // Biomark Med. – 2009. – Vol. 3 (5) – P. 513–523.
19. Chitra U. Role of lifestyle variables on the lipid profile of selected South Indian subjects / U. Chitra, N. Krishna Reddy, N. Balakrishna // Ind. Heart J. – 2012. – Vol. 64 (1). – P. 28–34.
20. Coll B. Cardiovascular risk factors underestimate atherosclerotic burden in chronic kidney disease : usefulness of non-invasive tests in cardiovascular assessment / B. Coll, A. Betriu, M. Martinez-Alonso [et al.] // Nephrol Dial Transplant. – 2010. – Vol. 20. – P. 3017–3025.
21. Riediger N. D. Cardiovascular risk according to plasma apolipoprotein and lipid profiles in a Canadian First Nation / N. D. Riediger, S. G. Bruce, T. K. Young // Prev. Chronic Dis. – 2011. – Vol. 8 (1). – P.1–8.
22. Bernal J. Role of the renin-angiotensin-aldosterone system in diastolic heart failure: potential for pharmacologic intervention / J. Bernal, S. R. Pitta, D. Thatai // Am. J. Cardiovasc. Drugs. – 2006. – Vol. 6 (6). – P. 373–381.
23. Nobria A. Cardiorenal interactions: insights from the ESCAPE trial / A. Nobria, V. Hosselblad, A. Stebbins [et al.] // J. A. Coll. Cardiol. – 2008. – Vol. 51. – P. 1264–1268.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТРАТОРАКАЛЬНОГО ШЛУНКА, ВИКОРИСТАНОГО ДЛЯ ЕЗОФАГОГАСТРОПЛАСТИКИ: БАЗОВІ ЗАСАДИ, МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор: Винниченко О. І.  

Сторінки: 347-353

Анотація

   

Існуючі дані не дозволяють вірогідно пояснити, як відбувається спорожнення від їжі інтраторакального шлунка, використаного для пластики резектованого стравоходу. Вимушена двобічна ваготомія та часткова симпатектомія призводять до того, що шлунковий трансплантат діє як інертна трубка, і введена в нього їжа рухається лише за рахунок сили тяжіння. Завдяки цьому створена фізико-математична модель інтраторакального шлунка, яка має на меті визначення терміну транзиту через нього  вмісту різної консистенції. Ця модель визначає вплив величини шлункового трансплантату та виконання пілородренувальних операцій на ефективність його спорожнення. В базовій моделі шлунка діаметром 60 мм простежено транзит води та гліцерину через модель пілоричного каналу шириною 3,5 мм, 7 мм та 14 мм. Встановлено,що термін спорожнення моделі для води є найменшим при проходженні тестової рідини через пілоричний канал шириною 14 мм. Ця різниця є статистично достовірною порівняно із шириною каналу 7 мм та 3,5  мм. Термін  спорожнення для гліцерину є статистично вірогідно більшим порівняно з терміном спорожнення моделі від води незалежно від ширини пілоруса. Отримані дані підтверджують висновок про доцільність пілородренувальних операцій при езофагогастропластиці.

Ключові слова: езофагогастропластика,  шлунковий трансплантат, час спорожнення, моделювання інтраторакального шлунка.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

1. Ганул В. Л. Рак пищевода: Руководство для онкологов и хирургов / В. Л. Ганул, С. И. Киркилевский. – Киев: Книга Плюс, 2003. – 200 с.
2. Давыдов М. И. Рак пищевода / М. И. Давыдов, И. С. Стилиди. – Москва: Практическая медицина, 2007. –392 c.
3. The esophageal remnant after gastric interposition / X. B. D’Journo, J. Martin, P. Ferraro, F. A. Duranceau //Dis. Esophagus.- 2008. – Vol. 21. – P. 377–388.
4. Donington J. S. Functional conduit disorders after esophagectomy/ J. S. Donington // Thorac. Surg. Clin. – 2006. – Vol. 16, № 1. – P.53–62.
5. Gastric motor activity in gastric pull-up esophagectomized patients with and without reflux symptoms/ T. Nakabayashi, E. Mochiki, Y. Kamiyama, H. Kuwano // Ann. Thorac. Surg. – 2012. –Vol.94. – P.1114–1117.
6. Рентгенодиагностика внутриплевральных осложнений после хирургичеcкого лечения по поводу рака пищевода и кардии / В. Т. Малькевич, Е. В. Богушевич, Л. И. Оситрова // Новости хирургии. – 2011. – T. 19, № 6. – С. 95–100.
7. Transposed intrathoracic stomach: Functional evaluation / V. Jain, S. Sharma, R. Kumar [et al.] // Afr. J. Paediatr. Surg. – 2012. –Vol. 9. –P. 210–216.
8. Отдаленные функциональные результаты различных видов желудочной эзофагопластики/ Д. Г. Мустафин, Р. Д. Мустафин, Е. В Булгаков, А. С. Иванов //Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. –2007. – № 2. – С. 39–43.
9. Propensity-matched analysis of three techniques for intrathoracic esophagogastric anastomosis / S. H. Blackmon, A. M. Corre, B. Wynn [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2007. –Vol. 83. – P.1805–1813.
10. Операция Льюиса при раке грудного отдела пищевода, ближайшие и отдаленные результаты/ А. И. Воробьев, Р. Д. Мустафин, П. Н. Злыгостев, Е. В. Булгаков // Грудная хирургия. – 2005. – № 2. – С. 44–47.
11. Стариков В. И. Хирургические аспекты комбинированного лечения рака проксимального отдела желудка / В. И. Стариков // Международный медицинский журнал. – 2009. – № 1. – С.92–96.
12. Петров И. Б. Математическое моделиро-вание в медицине и биологии на основе моделей механики сплошных сред / И. Б. Петров // Труды МФТИ. – 2009. – Том 1, № 1. – С. 5–16.
13. Olar O. I. Medical and biological physics /O. I. Olar, V. I. Fediv // Biome-chanical and Electrical Principles in Medicine. – 2011. – Vol. 2. – 266 p.
14. Самойлов П. В. Изменения топографии органов средостения после резекции пищевода с пластикой желудочным трансплантатом (операция типа Льюиса) в отдаленные сроки после операции/ П. В. Самойлов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 5–1. – С. 135–138.
15. Prithard P. J. Fox and McDonald’s introduction to fluid mechanics / P. J. Prithard / Hoboken.: John Wiley and Sons, Inc., 2011. – 899 p.

 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ ТА ВТОРИННУ КАРДІОМІОПАТІЮ

Автор: Сміян О. І., Мощич О.П., Мозгова Ю.А.

Сторінки: 354-359

 

Анотація

   

     Метою роботи було вивчення особливостей складу кишкової мікрофлори у дітей підліткового віку, хворих на хронічний тонзиліт та вторинну кардіоміопатію.
У статті викладені основні особливості мікробіоценозу товстої кишки у дітей віком від 13 до 17 років, хворих на хронічний тонзиліт та вторинну кардіоміопатію. Установлено, що в період загострення захворювання наявні порушення мікробіоценозу кишечнику, які проявлялися якісними та кількісними змінами його мікрофлори у вигляді зниження вмісту біфідобактерій, лактобактерій та кишкової палички з нормальною ферментативною активністю, зростанням грибів роду Candida, значним підвищенням вмісту стафілококів, стрептококів та умовно-патогенної мікрофлори. При цьому у дітей із вторинною кардіоміопатією на фоні хронічного тонзиліту зміни мікробіоценозу товстої кишки були більш значними на відміну від хворих із хронічним тонзилітом без кардіальної патології, що проявлялось у достовірно меншій кількості лактобактерій (р < 0,001) та достовірно більшій кількості грибів роду Candida (р < 0,05).
      Ключові слова: діти, хронічний тонзиліт, вторинна кардіоміопатія, мікробіоценоз, піднебінні мигдалики, кишкова мікрофлора.

* Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Список літератури

1. Бредун А. Ю. Хронический тонзиллит у детей: новое решение старой проблемы / А. Ю. Бредун // Здоровье Украины. – 2007. – № 18/1. – С. 37–39.
2. Крамарев С. А. Защитные функции микрофлоры кишечника / С. А. Крамарев, О. В. Выговская, Д. С. Янковский // Здоровье ребёнка. – 2008. – № 2 (11). – С. 83–90.
3. Громада Н. А. Хронический тонзиллит и его влияние на течение других заболеваний / Н. А. Громада // Вестн. КРСУ. – 2003. – Т. 7, № 3. – С. 21–24.
4. Юлиш Е. И. Хронический тонзиллит у детей / Е. И. Юлиш // Здоровье ребенка. – 2009. – № 6 (21). – С. 58–66.
5. Крючко Т. А. Проблема тонзиллита в педиатрической практике / Т. А. Крючко, О. Я. Ткаченко, Т. В. Шпехт // Совр. педиатрия. – 2012. – № 2 (42). – С. 41–46.
6. Бельмер С. В. Микрофлора кишечника: метаболические эффекты и роль в регуляции моторной функции желудочно-кишечного тракта / С. В. Бельмер // Гастро News лайн. Научный обзор. – 2007. – № 2. – С. 12–16.
7. Rock J. A. Microbes, immunoregulation, and the gut / J. A. Rock, L. R. Brunet // Gut. – 2005. – P. 317–320.
8. Маев И. В Роль пробиотиков в коррекции нарушений кишечной микрофлоры / В. И. Маев, Д. Т. Дичева, Д. Н. Андреев // Врач. – 2012. – № 8. – С. 51–56.
9. Буряк В. Н. Оптимизация тактики ведения детей, страдающих хроническим тонзиллитом / В. Н. Буряк, Ю. В. Пошехонова, Н. И. Шабан // Совр. педиатрия. – 2011. – № 2 (36). – С. 48–51.
10. Ардатская М. Д. Современные возможности диагностики нарушения состава микрофлоры при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и пути коррекции / М. Д. Ардатская // Гастро News лайн. – 2006. – № 1. – С. 5–7.
11. Марусик Г. П. Мікробіоценоз порожнини товстої кишки у хворих на лакунарну ангіну / Г. П. Марусик // Буковинський мед. вісник. – 2008. – Т. 12, № 2. – С. 12–16.
12. Копанев Ю. А. Дисбактериоз у детей / Ю. А. Копанев, А. Л. Соколов. – М. : ОАО Изд-во «Медицина», 2008. – 128 с.
13. Минушкин О. Н. Дисбактериоз кишечника: современное состояние проблемы / О. Н. Минушкин // Consilium Medicum. – 2007. – № 7. – С. 59–64.
14. Марусик Г. П. Мікробіоценоз слизової оболонки піднебінних мигдаликів та порожнини товстої кишки у хворих на ангіни : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук / Г. П. Марусик. – Х., 2009. – 23 с.
15. Хавкин А. И. Микрофлора и развитие иммунной системы / А. И. Хавкин // Детская гастроэнтерология. – 2007. – № 1 (7). – С. 2–4.
16. Янковский Д. С. Эндомикроэкология, дисбиозы и их роль в этиопатогенезе инфекционных заболеваний у детей / Д. С. Янковский, Г. С. Дымент // Совр. педиатрия. – 2007. – № 3 (16). – С. 148–152.
17. Резникова Л. С. Серологические методы исследования при диагностике инфекционных болезней / Л. С. Резникова, Р. В. Эпштейн-Литвак, М. И. Леви. – М., 1977. – 159 с.
18. Наказ МОЗ України № 181 від 21.04.2005 р. «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча отоларингологія» – К., 2005. – 54 с.
19. Наказ МОЗ України № 362 від 19.07.2005 р. «Про затвердження Протоколів діагностики та лікування кардіоревматологічних хвороб у дітей». – К., 2005. – 67 с.

МЕТОДИ НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПОКАЗНИКІВ ЗАСТОСУВАННЯ ПУНКЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ДИСКОГЕННИХ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ У ПОПЕРЕКОВОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА

Автор: ХижнякМ. В., Потапов О. О., Приймак Е. В.

Сторінки: 360-362

 

Анотація

   

     Методи нейровізуалізаціїї дозволяють оцінити ступінь дегенерації міжхребцевого диска на підставі визначення його структури, різниці меж пульпозного ядра та фіброзного кільця, інтенсивності сигналу від міжхребцевого диска в Т2-режимі, висоти міжхребцевого диска. Оцінка методів нейровізуалізації дозволяє уточнити показання до використання пункційних методів лікування.
     Ключові слова: спіральна комп´ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія.

*neiro@med.sumdu.edu.ua

  

Список літератури

1. Васильев А. Ю. Компьютерная томография в диагностике ранних дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника / А. Ю. Васильев, Н. К. Витько // Мед. визуализация. – 1998. – Апрель–июнь. – С. 36–40.
2. Васильев А. Ю. Компьютерная томография в диагностике дегенеративных изменений межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника / А. Ю. Васильев, Н. К. Витько // Радиология–практика. –2001. – № 1. – С. 6 – 17.
3. Ахадов Т. А. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях спинного мозга и позвоночника / Т. А. Ахадов // Материалы науч.-практ. конф. – М., 1994. – С. 34 – 44.
4. Магнитно-резонансная томография в диагностике вертеброневрологической патологии / Т. А. Ахадов, С. А. Белов, А. К. Кравцов, В. О. Панов // Вестн. рентгенологии и радиологии. – 1994. – № 1. – С. 22 – 25.
5. Магнитно-резонансная томография в нейрохирургии / А. Н. Коновалов, В. Н. Корниенко, И. Н. Пронин. – М. Видар, 1997. – 472 с.
6. Холин А. В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях центральной нервной системы / А. В. Холин. – СПб. : Гиппократ, 2007. – 256 с.
7. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration / C. W. Pfirrmann, A. Metzdorf, M. Zanetti [et al.] // Spine. – 2001. – Vol. 26. – P. 1873–1878.

МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ

Автор: Сікора В. З., Бойко В. О.

Сторінки: 363-369

 

Анотація

     

      У результаті проведеного гістологічного дослідження піднижньощелепних слинних залоз щурів установлено, що за дії мікроелементозів на організм відбуваються зміни у слинних залозах, а саме: зниження функціональної активності, зрив компенсаторно-пристосувальних механізмів та реакцій, структурної неупорядкованості та залежності між збільшенням терміну дослідження і виникненням глибшої структурної перебудови на тлі розладів мікроциркуляції.
        Ключові слова: слинні залози, солі важких металів, мікроелементоз, гістологія.

        * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  

Список літератури

1. Рустембекова С. А. Микроэлементозы и факторы экологического риска: для практикующих врачей / С. А. Рустембекова, Т. А. Барабошкина. – М.: Логос, 2006. – 512 с.
2. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose: Council of Europe 18.03.1986. – Strasbourg, 1986. – № 123. – 52 p.
3. Макро- та мікроелементи (обмін, патологія та методи визначення): монографія / М. В. Погорєлов, В. І. Бумейстер, Г. Ф. Ткач, С. Д. Бончев, В. З. Сікора, та ін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 147 с.
4. Денисов А. Б. Слюна и слюнные железы. / А. Б. Денисов. – М.: Изд-во РАМН 2006, – 372 с.
5. Афанасьев В. В. Значение поднижне-челюстных слюнных желез для организма / В. В. Афанасьев, М. А. Полякова, Р. С. Степаненко // Стоматология. – 2011. – № 3. – C. 70.
6. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2006 році. – Суми: Видавництво «Джерело», 2007. – С. 8 – 21.
7. Установление уровней содержания тяжелых металлов в почвах Украины / Н. П. Вашкулат, В. И. Пальгов, Д. Р. Спектор и др. // Довкілля та здоров`я. – 2002. – № 2. –С. 44-47.
8. Западнюк В. И. Лабораторные животные / В. И. Западнюк, И. П. Западнюк, Е. А. Захария. – Киев: Вища школа, 1985. – 385 с.
9. Науково-практичні рекомендації з утримання лабораторних тварин та роботи з ними / Ю. М. Кожемякін, О. С. Хромов, М. А. Філоненко, Г. А. Сайфетдінова. – К.: Авіцена, 2002. – 319 с.
10. Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия. Руководство; пер. с англ. / Р. Лилли - М.: Мир, 1969. – 645 с.
11. Микроскопическая техника: Руководство для врачей и лаборантов / под ред. Д. С. Саркисова, Ю. Л. Перова. — М.: Медицина, 1996. — 542 с.
12. Кияненко Д. О. Гістоморфометричні особливості реакції довгих кісток скелета в умовах споживання солей важких металів [Текст] / Д. О. Кияненко, О. М. Гортинська // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів (Суми, 20-22 квітня 2011 року) / відп. за вип. Л. Н. Приступа. — Суми : СумДУ, 2011. — Ч. 1. — С. 33.
13. Москаленко Ю. В. Морфологічний гомеостаз сім'яників щурів у ранньому постнатальному онтогенезі в умовах впливу солей важких металів [Текст] / Ю. В. Москаленко // Актуальні питання теоретичної медицини. Актуальні питання клінічної медицини. Клінічні та патогенетичні аспекти мікроелементозів. Actual problems of fundamental and clinical medicine (in English) : матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів (м. Суми, 10-12 квітня 2012 р.) / відп. за вип. Л. Н. Приступа. – Суми :СумДУ, 2012. – С. 25.
14. Москаленко Р. А. Морфогенез щитоподібної залози в умовах модельованого мікроелементозу та корекції його впливу глутаргіном [Текст] / Р. А. Москаленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2010. – № 1. – С. 27–36.
15. Романюк А. М. Мікроскопічні зміни емалі щурів різного віку в умовах модельованого мікроелементозу [Текст] / А. М. Романюк, Є. В. Кузенко // Актуальні питання клінічної медицини. Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб. Актуальні питання теоретичної медицини: матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, присвячених Дню науки України (23-24 квітня 2009 р.) Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки (20 березня 2009 р.). – Суми : СумДУ. – 2009. – С. 188.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЗАГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У ПАЦІЕНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Автор: Березняков І. Г., Махаринска О. С., ДорошенкоО. В.

Сторінки: 112 - 120

 

Анотація

         Стаття розглядає проблеми позагоспітальної пневмонії у паціентів із цукровим діабетом 2 типу. Проаналізовано клінічний перебіг захворювання.

             Ключові слова: позагоспітальна пневмонія, цукровий діабет 2 типу. 

             Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Список літератури

1. Інтернет посилання: http://www.IDF.org
2. Соколова Л.К. Сахарный диабет 2-го типа. Роль семейного врача / Л.К. Соколова // Укр. Мед. Часопис. – I/II 2012. - № 1 (87). - С. 70-74.
3. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике / Пособие для врачей // Российское респираторное общество. – Москва, 2010. - С. 1-106.
4. Chidiac C. Pneumonie communautaire, facteurs de risques et signes de gravité / C. Chidiac // Méd Mal Infect. – 2001. - № 31.- Р. 240-249.
5. Bordon J. Decrease in Long-term Survival for Hospitalized Patients With Community-Acquired Pneumonia / Jose Bordon, Timothy Wiemken, Paula Peyrani, Maria Luz Paz and the CAPO Study Group // Chest. – 2010. - № 138. - Р. 279-283.
6. Aliberti S. Incidence, etiology, timing, and risk factors for clinical failure in hospitalized patients with community-acquired pneumonia / Aliberti S., Amir A., Peyrani P., [et al.] // Chest. - 2008. - № 134 (5). - Р. 955 – 962.
7. McEwen L.N. Risk Factors for Mortality Among Patients With Diabetes. The Translating Research Into Action for Diabetes (TRIAD) Study / Laura N. McEwen, Paula M. Lantz [et al.] // Diabetes Care. - July 2007. – Vol. 30, № 7. - Р.1736-1741.
8. Shah Baiju R. Quantifying the Risk of Infectious Diseases for People With Diabetes / Baiju R. Shah, Janet E. Hux // Diabetes Care. – 2003. - № 26. - Р. 510–513.
9. Ehrlich S.F. Patients Diagnosed With Diabetes Are at Increased Risk for Asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Pulmonary Fibrosis, and Pneumonia but Not Lung Cancer / Samatha F. Ehrlich [et al.] // Diabetes Care. - January 2010. – Vol. 33, № 1. – P. 55-60.
10. Kaplan V. Hospitalized community-acquired pneumonia in the elderly: age- and sex-related patterns of care and outcome in the United States / Kaplan V., Angus D.C., Griffin M.F. [et al.] // Am J Respir Crit Care Med. – 2002. - № 165. - Р.766–772.
11. Богун Л.В. Инфекции у больных сахарным диабетом / Л.В. Богун // «Болезни и антибиотики». – 2009. - № 1(1). – С. 24-29.
12. Singanayagam A. Admission hypoglycaemia is associated with adverse outcome in community- acquired pneumonia / A. Singanayagam, J.D. Chalmers and A.T.Hill // Eur Respir J. – 2009. - № 34. – P. 932–939.
13. Klein O.L. Reduced lung diffusion capacity in type 2 diabetes is independent of heart failure / Oana L. Klein, Madeline Jones, Jungwha Lee, Harold R. Collard, Lewis J. Smith // Diab Res Clin Pract. – 2012. – Р. 1-3. - www.elsevier.com/locate/diabres
14. Foster D.J. Fatty diabetic lung: altered alveolar structure and surfactant protein expression / Foster D.J., Ravikumar P., Bellotto D.J., Unger R.H., Hsia C.C. // Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. – 2010. - № 298. – P. 392–403.
15. Yang J. Angiotensin ll plays a critical role in diabetic pulmonary fibrosis most likely via activation of NADPH oxidase-mediated nitrosative damage / Yang J., Tan Y., Zhao F., Ma Z., Wang Y., Zheng S., [et al.] // Am J Physiol Endocrinol Metab. - 2011. - № 301(1). – P.132–144.
16. D’Agata E., Eliopoulos G. Infections in the diabetic patient. www.nfid.org/publications/id_article/diabetic.html
17. Kornum J.B. Obesity and risk of subsequent hospitalisation with pneumonia / J.B. Kornum, M. Nørgaard, C. Dethlefsen, K.M. Due, R.W. Thomsen, A. Tjønneland, H.T. Sørensen and K. Overvad // Eur Respir J. – 2010. - № 36. – P. 1330–1336.
18. Van den Borst B. Pulmonary function in diabetes. A Metaanalysis / Van den Borst B., Gosker H.R., Zeegers M., Schols A.M. // Chest. – 2010. - № 138. – Р. 393–406.
19. Yeh H.C. Cross-sectional and prospective study of lung function in adults with type 2 diabetes: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study / Yeh H.C., Punjabi N.M., Wang N.Y., [et al.] // Diabetes Care. – 2008. - № 31(4). – P. 741-746.
20. Liu M.C. Effects of inhaled human insulin on airway lining fluid composition in adults with diabetes / Liu M.C., Riese R.J., Van Gundy K., [et al.] // Eur Respir J. – 2008. - № 32 (1). – P. 180-188.
21. Heron M.P., Hoyert D.L., Murphy S.L., Xu J., Kochanek K. and Tejada-Vera B. (2009) Deaths: Final data for 2006. National Vital Statistics Reports Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. http://www.cdc.gov/nchs/fastats/pneumonia.html
22. Woodhead M. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections – Summary / M.Woodhead, F.Blasi, S.Ewig [et al.] // Clin Microbiol Infect. – 2011. - № 17 (6). – P. 1-24.
23. Шелепова Т.Н. Клинико-диагностическое значение исследований провоспалительных цитокинов и железосодержащих белков при внебольничной пневмонии у лиц пожилого возраста: автореферат дисертації на соискание наук. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.05 «Внутренние болезни» / Т.Н. Шелепова. – Москва, 2009. – 30 с.
24. Schmidt-Ioanas M. Treatment of pneumonia in elderly patients / Malina Schmidt-Ioanas & Hartmut Lode // Expert Opin. Pharmacother. – 2006. – № 7 (5). – Р. 499-507.
25. Jackson M.L. The burden of community-acquired pneumonia in seniors: results of a population-based study / Jackson M.L., Neuzil K. M., Thompson W.W. [et al.] // Clin. Infect. Dis. – 2004. – № 39. – Р. 1642-1650.
26. Дмитриев Ю.К. Особенности течения, диагностики и лечения внебольничной пневмонии, сочетанной с висцеральной патологией, у пожилых пациентов: автореф. дис. на соискание наук. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.05 « Внутренние болезни» / Ю.К. Дмитриев. – Москва, 2009. – 203 с.
27. Фещенко Ю.І. Клінічні настанови з діагностики і лікування пацієнтів із негоспітальною пневмонією (проект) // Фещенко Ю.І., Дзюблик О.Я., Дзюблик Я.О., Мостовий Ю.М. [та ін.] / Здоров'я України. – жовтень 2011р. - № 20 (273). – C. 29-30.
28. Yende S. The influence of pre-existing diabetes mellitus on the host immune response and outcome of pneumonia: analysis of two multicentre cohort studies / achin Yende, Tom van der Poll, MinJae Lee, David T Huang [et al.] for the GenIMS and Health ABC study // Thorax. – 2010. – № 65. - Р. 870-877.
29. Kornum J.B. Diabetes, glycemic control, and risk of hospitalization with pneumonia: a population-based case-control study / Kornum J.B., Thomsen R.W., Riis A., Lervang H.H., Schønheyder H.C., Sørensen H.T. // Diabetes Care. - 2008. - № 31. - Р. 1541–1545.
30. Юдина Л.В. Антибактериальная пневмония при внебольничной пневмонии у пациентов пожилого и старческого возраста: акценты на главном / Л.В. Юдина // Therapia. – 2012. - № 2 (66). - С. 69-72.
31. Островський М.М. Особливості етіології, клінічного перебігу, діагностики та лікування негоспітальної пневмонії у осіб похилого віку / М.М. Островський // Здоров'я України. - вересень 2010 р. - № 3. - С. 37-39.
32. Marrie T.J. Community-acquired pneumonia in the elderly / T.J. Marrie // Clin Infect Dis. – 2000. - № 31. - P. 347-382.
33. Feldman C. Pneumonia in the elderly / Feldman C. // Med Clin North Am. – 2001. - № 85. – P. 1441-1459.
34. Ruiz K. Etiology of community-acquired pneumonia: impact of age, comorbidity and severity / Ruiz [et al.] // Am J Resp Crit Care Med. – 1999. - № 160. – P. 397-405.
35. Дворецкий Л.И. Внебольничная пневмония: взгляд терапевта / Л.И. Дворецкий // Consilium medicum. – 2008. – Т.10, № 3. – С. 34-40.
36. Новиков Ю.К. Выбор антибактериальной терапии при внебольничных пневмониях / Ю.К. Новиков // Рус.мед.журн. – 2011. – Т.19, № 8. – С. 481-483.
37. Peleg A.Y. Common infections in diabetes: pathogenesis, management and relationship to glycaemic control / Anton Y. Peleg, Thilak Weerarathna, James S. McCarthy, Timothy M. E. Davis // Diabetes Metab Res Rev. – 2007. - № 23. – P. 3–13.
38. Наказ № 128 від 19.03.2007р. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» / МОЗ України – Офіц. видання - Київ – 2007, 146 с. – (нормативний документ МОЗ України).
39. Бердникова Н.Г. Актуальные аспекты применения азитромицина (Азитрал) в терапии внебольничных пневмоний у взрослых / Н.Г. Бердникова // РМЖ. – 2011. – Т.19, № 8. – С.1625-1629.
40. Bertoni A.G. Diabetes and the risk of infection-related mortality in the U.S. / A.G. Bertoni, S. Saydah, F.L. Brancati // Diabetes Care. – 2001. - № 24. – Р. 1044–1049.
41. Шмидт Н.В. Структура и антибиотикорезистентность возбудителей внебольничных пневмоний у пациентов с сахарным диабетом типа 2 // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия, тезисы XIV Международного конгресса МАКМАХ/ESCMID по антимикробной терапии. – 2012.
42. Paul M. The need for macrolides in hospitalised community-acquired pneumonia: propensity analysis / M. Paul, A.D. Nielsen [et al.] on behalf of the TREAT Study Group // Eur Respir J. – 2007. – № 30. – Р. 525–531.
43. Speets A.M. Chest radiography and pneumonia in primary care: diagnostic yield and consequences for patient management / A.M. Speets, A.W. Hoes, Y. van der Graaf, S. Kalmijn, A.P.E. Sachs and W.P.Th.M. Mali // Eur Respir J. – 2006. – № 28. - Р. 933–938.
44. Falguera M. Etiology and Outcome of Community - Acquired Pneumonia in Patients With Diabetes Mellitus / Miquel Falguera, MD; Ricard Pifarre, MD; Antonio Martin, MD; Anas Sheikh, MD; and Anna Moreno, MD // Chest. - November, 2005. - № 128 (5). – P. 3233-3239.
45. Trémolières F. Épidémiologie microbienne des infections respiratoires basses actualités / F. Trémolières // Médecine et maladies infectieuses. – 2006. - № 36. Р. 546–554.
46. Ljubich S. Pulmonary infections in patients with diabetes / Ljubic S., Balachandran A., Pavliс Renar I., Barada A., Metelko J. // Diabetologia Chroatica. – 2004. - № 33(4). – P. 115-124.
47. Ebru Cakir Edis. Acinetobacter pneumonia: Is the outcome different from the pneumonias caused by other agents? / Ebru Cakir Edis, Osman N. Hatipoglu, Ozlem Tansel, Necdet Sut // Annals of Thoracic Medicine. – 2010. - Vol.5. Iss.2. – P. 92-96.
48. Falguera M. Etiology and Outcome of Community - Acquired Pneumonia in Patients With Diabetes Mellitus / Miquel Falguera, MD; Ricard Pifarre, MD; Antonio Martin, MD; Anas Sheikh, MD; and Anna Moreno, MD // Chest. - November, 2005. - № 128 (5). – P. 3233-3239.
49. Ikegame S.A. Retrospective Analysis of 111 Cases of Pneumococcal Pneumonia: Clinical Features and Prognostic Factors / Satoshi Ikegame, Kentaro Wakamatsu, Hiroyuki Kumazoe1, Masayuki Kawasaki // Intern Med. – 2012. - № 51. – Р. 37-43.
50. Thomsen R.W. Diabetes and Outcome of Community-Acquired Pneumococcal Bacteremia / Reimar W. Thomsen, Soren P. Johnsen [et al.]. // Diabetes Care. – 2004. - № 27. – P. 70–76.
51. H. von Baum. Community-acquired pneumonia through Enterobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa: diagnosis, incidence and predictors / H. von Baum, T. Welte, R. Marre, N. Suttorp and S. Ewig for the CAPNETZ study group // Eur Respir J. – 2010. - № 35. – Р. 598–605.
52. Cilloniz C. Microbial aetiology of community-acquired pneumonia and its relation to severity / Catia Cilloniz, Santiago Ewig, Eva Polverino, Gabarrus, Josep Mensa, Antoni Torres // Thorax. – 2011. - № 66. – Р. 340-346.
53. Maria Angeles Marcos, Cristina Esquinas, Albert Mandel L. A. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community - acquired pneumonia in adults / Mandel L. A., Wunderink R. G., Anzueto A. [et al.] // Clin Infect Dis. – 2007. - № 44 (suppl.2). – P. 27-72.
54. Blasi F. The role of fluoroquinolones in the treatment of patients hospitalised with community-acquired pneumonia / Francesco Blasi, Federicco Piffer, Maddalena Zanardelli and Paolo Tarsia // European Respiratory Disease. – 2012. – Vol.8 (1). – P. 61-65.
55. Dudas V. Antimicrobial selection for hospitalized patients with presumed community-acquired pneumonia: a survey of nonteaching US Community hospitals / Dudas.V., Hopefl A., Jacobs R., Gugliermo B. J. // Ann Pharmacother. – 2000. - № 34 (4). – P. 446-452.
56. Oosterheert J.J. How good is the evidence for the recommended emperical antimicrobial treatment of patients hospitalized because of CAP? A systematic review / Oosterheert J.J., Bonten M.G., [et al.] // J Antimicrob Chemother. – 2003. - № 52 (4). – P. 555-563.

Bcl1 ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА: АСОЦІАЦІЇ З АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ТА МЕТАБОЛІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

Автор: Приступа Л. Н., Кмита В. В., Савченко О. В.

Сторінки: 121 - 130

 

Анотація

         Проведено аналіз результатів дослідження частоти одного із найбільш поширених поліморфізмів гена глюкокортикоїдного рецептора (ГР) Bc1I (rs41423247) у різних популяціях. Виявлено його роль у підвищенні чутливості до глюкокортикостероїдів (ГКС). Здійснено аналіз асоціації Bc1I поліморфізму із індексом маси тіла, коефіцієнтом централізації жиру, абдомінальним ожирінням, а також із метаболічними параметрами – рівнем глюкози та інсуліну крові, індексом НОМА, ліпідним профілем. Незважаючи на суперечливі дані літератури, BclI поліморфізм може бути предиктором ожиріння та метаболічного синдрому. Асоціація ожиріння із поліморфізмом генів залежить від екологічних, аліментарних, соціально-економічних факторів, неоднорідності популяції, відмінності між поколіннями, взаємодії з поліморфізмами інших генів. Таким чином, BclI поліморфізм гена ГР пов'язаний із зміною чутливості до ГКС і з фенотипічними ознаками та може бути однією із генетичних детермінант тілобудови та метаболічного статусу. 

       Ключові слова: ген глюкокортикоїдного рецептора, BclI поліморфізм, індекс маси тіла, метаболічні показники, чутливість до глюкокортикостероїдів.

          * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Клиническое значение BclI-полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора у детей с ювенильным идиопатическим артритом / М.М. Костик, Д.Н. Баранов, А.А. Козырева [и др.] // Вопросы практ. педиатрии. – 2008. – № 6 (3). – C. 8–11.
2. Орловский М.А. Аллельный полиморфизм рецептора глюкокортикоидных гормонов NR3C1 (GR): от молекулярной биологии к клинике / М.А. Орловский // Biopolymers and Cell. – 2012. – № 5 (28). – С. 338–351.
3. Особенности течения бронхиальной астмы у детей с различными генотипами ВСLI-полиморфизма гена глюкокортикоидного рецептора / М.В. Жданова, М.А. Богданова, А.Н. Войтович [и др.] // Педиатрия. – 2007. – № 4 (86). – C. 19–24.
4. A common intron 2 polymorphism of the glucocorticoid receptor gene is associated with insulin resistance in men / A.A. Syed, C.G. Halpin, J.A. Irving [et al.] // Clin. Endocrinol. (Oxf). – 2008. – Vol. 68. – № 6. – P. 879–884.
5. A glucocorticoid receptor gene marker is associated with abdominal obesity, leptin, and dysregulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis / R. Rosmond, Y.C. Chagnon, G. Holm [et al.] // Obes. Res. – 2000. – Vol. 8. – P. 211–218.
6. A polymorphism in the glucocorticoid receptor gene, which decreases sensitivity to glucocorticoids in vivo, is associated with low insulin and cholesterol levels / D.E. Grobbee, F.H. de Jong, C.M. van Duyn [et al.] // Diabetes. – 2002. – Vol. 51. – P. 3128–3134.
7. Abdominal visceral fat is associated with a BclI restriction fragment length polymorphism at the glucocorticoid receptor gene locus / B. Buemann, M.C. Vohl, M. Chagnon [et al.] // Obes. Res. – 1997 – Vol. 5. – № 3. – P. 186–192.
8. Abnormalities of glucocorticoid metabolism and the renin-angiotensin system: a four-corners approach to the identification of genetic determinants of blood pressure / G.C. Watt, S.B. Harrap, C.J. Foy [et al.] // J. Hypertens. – 1992. – Vol. 10. – P. 473–482.
9. Association between birth weight in preterm neonates and the BclI polymorphism of the glucocorticoid receptor gene / R. Bertalan, A. Patocs, B. Vasarhelyi [et al.] // Mol. Biol. Rep. – 2013. – Vol. 40. – № 2. – P. 1693–1699.
10. BclI Glucocorticoid Receptor Polymorphism Is Associated With Greater Body Fatness: The Hoorn and CODAM Studies / C.C. Geelen, M.M. van Greevenbroek, E.F. van Rossum [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2013. – Vol. 98. – № 3. – P. 595–599.
11. BClI polymorphism of the glucocorticoid receptor gene is associated with increased obesity, impaired glucose metabolism and dyslipidaemia in patients with Addison's disease / R. Giordano, S. Marzotti, R. Berardelli [et al.] // Clin. Endocrinol. (Oxf). – 2012. – Vol. 77. – № 6. – P. 863–870.
12. Bray P. Variations of the human glucocorticoid receptor gene (NR3C1): pathological and in vitro mutations and polymorphisms / P. Bray, R. Cotton // Hum. Mutat. – 2003 – Vol. 21. – P. 557–568.
13. Candidate gene approach of familial morbid obesity: linkage analysis of the glucocorticoid receptor gene / K. Clément, A. Philippi, C. Jury [et al.] // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. – 1996. – Vol. 20. – № 6. – P. 507–512.
14. Characterization of the BclI Polymorphism in the Glucocorticoid Receptor Gene / I. Fleury, P. Beaulieu, M. Primeau [et al.] // Clinical. Chemistry. – 2003. – Vol. 49. – № 9. – P. 1528–1531.
15. Clinical features associated with glucocorticoid receptor polymorphisms / L. Manenschijn, E.L. van den Akker, S.W. Lamberts [et al.] // Ann N. Y. Acad. Sci. – 2009. – Vol. 1179. – P. 179–198.
16. Endocrine research two common haplotypes of the glucocorticoid receptor gene are associated with increased susceptibility to cardiovascular disease in men with familial hypercholesterolemia / K.C.M.C. Koeijvoets, J.B. van der Net, E.F.C. van Rossum [et al.] // Home. – 2008. – Vol. 93. – № 12. – P. 4902–4908.
17. Female pseudohermaphroditism caused by a novel homozygous missense mutation of the GR gene / B.B. Mendonca, M.V. Leite, M. de Castro [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2002. – Vol. 87. – № 4. – P. 1805–1809.
18. Fetal gender determination and BclI polymorphism using nucleated erythrocytes in maternal blood / J. Choe, D. Hwang, K.C. Kim [et al.] // J. Histochem. Cytochem. – 2005. – Vol. 53. – № 3. – P. 323–327.
19. Genetic predictors of glucocorticoid response in pediatric patients with inflammatory bowel diseases / S. De Iudicibus, G. Stocco, S. Martelossi [et al.] // Clin. Endocrinol. (Oxf). – 2003 – Vol. 59. – № 1. – P. 68–74.
20. Glucocorticoid receptor Bcl I variant is associated with an increased atherogenic profile in response to long-term overfeeding / O. Ukkola, R. Rosmond, A. Tremblay [et al.] // Atherosclerosis. – 2001. – Vol. 157. – P. 221–224.
21. Glucocorticoid Receptor Gene and Risk of Cardiovascular Disease / E.L.T. van den Akker, J.W. Koper, E.F.C. van Rossum [et al.] // Arch. Intern. Med. – 2008. – Vol. 168. – № 1. – P. 33–39.
22. Glucocorticoid receptor gene polymorphisms are associated with reduced first-phase glucose-stimulated insulin secretion and disposition index in women, but not in men / D.H. van Raalte, N. van Leeuwen, A.M. Simonis-Bik [et al.] // Diabet. Med. – 2012. – Vol. 29. – № 8. – P. 211–216.
23. Glucocorticoid receptor gene polymorphisms in Italian patients with eating disorders and obesity / E. Cellini, G. Castellini, V. Ricca [et al.] // Psychiatr. Genet. – 2010. – Vol. 20. – № 6. – P. 282–288.
24. Glucocorticoid receptor gene variant in the 3'untranslated region is associated with multiple measures of blood pressure / C.C. Chung, L. Shimmin, S. Natarajan [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2009. – Vol. 94. – № 1. – P. 268–276.
25. Glucocorticoid receptor gene, low-grade inflammation, and heart failure: the Heart and Soul Study / C. Otte, S. Wüst, S. Zhao [et al.] // J. Clinical Endocrinology Metabolism. – 2010. – Vol. 95. – № 6. – P. 2885–2891.
26. Glucocorticoid receptor polymorphism, skin vasoconstriction, and other metabolic intermediate phenotypes in normal human subjects / M. Panarelli, C. Holloway, R. Fraser [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 1998. – Vol. 83. – P. 1846–1852.
27. Glucocorticoid receptor variants: clinical implications / R. DeRijk, M. Schaaf, E. de Kloet // J. Steroid. Biochem. Mol. Biol. – 2002. – Vol. 81. – P. 103–122.
28. High resolution melting (HRM) analysis for the detection of ER22/23EK, BclI, and N363S polymorphisms of the glucocorticoid receptor gene / P. Maltese, E. Canestrari, L. Palma [et al.] // J. Steroid. Biochem. Mol. Biol. – 2009. – Vol. 113. – P. 269–274.
29. Identification of the BclI polymorphism in the glucocorticoid receptor gene: association with sensitivity to glucocorticoids in vivo and body mass index / E.F. van Rossum, J.W. Koper, A.W. van den Beld [et al.] // Clin. Endocrinol. (Oxf). – 2003. – Vol. 59. – № 5. – P. 585–592.
30. Impact of glucocorticoid receptor gene polymorphisms on the metabolic profile of adult patients with the classical form of 21-hydroxylase deficiency / R.P. Moreira, L.G. Gomes, B.B. Mendonca [et al.] // PLoS One. – 2012. – Vol. 7. – № 9. – P. 44893.
31. Influence of Bcl-1 genepolymorphismofglucocorticoidreceptorgene (NR3C1, rs41423247) on blood pressure, glucose inNorthernIndians. Indian / N. Srivastava, J. Prakash, R. Lakhan [et al.] // J. Clin. Biochem. – 2011. – Vol. 26. - № 2. – P. 125–130.
32. Interactions among the glucocorticoid receptor, lipoprotein lipase and adrenergic receptor genes and abdominal fat in the Quebec Family Study / O. Ukkola, L. Perusse, Y.C. Chagnon [et al.] // Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. – 2001. – Vol. 25. – P. 1332–1339.
33. Investigation of glucocorticoid receptor polymorphisms in relation to metabolic parameters in Addison's disease / I.L. Ross, N.S. Levitt, L. Van der Merwe [et al.] // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. – 2008. – Vol. 111. – № 1–2. – P. 91–94.
34. Lin R.C. High penetrance, overweight, and glucocorticoid receptor variant: case-control study / R.C. Lin, W.Y. Wang, B.J. Morris // Br. Med. J. – 1999. – Vol. 319. – P. 1337 –1338.
35. Long-term adiposity changes are related to a glucocorticoid receptor polymorphism in young females / A. Tremblay, L. Bouchard, C. Bouchard [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. – 2003. – Vol. 88. – P. 3141 –3145.
36. P.O.W.E.R. (Premenopausal, Osteoporosis Women, Alendronate, Depression) Study Group Glucocorticoid receptor gene polymorphisms in premenopausal women with major depression / P. Krishnamurthy, P. Romagni, S. Torvik [et al.] // Horm Metab Res. – 2008. – Vol. 40. – № 3. – P. 194–198.
37. Panarelli M. The glucocorticoid receptor and hypertension / M. Panarelli, R. Fraser // Endocr. Res. – 1994. – Vol. 20. – P. 101–116.
38. Prevalence and cardiometabolic associations of the glucocorticoid receptor gene polymorphisms N363S and BclI in obese and non-obese black and white / E. Melcescu, M. Griswold, L. Xiang [et al.] // Mississippians Hormones. – 2012. – Vol. 11. - № 2. – P. 166–177.
39. RFLP for the glucocorticoid receptor (GRL) located at 5q11–5q13 / J.C. Murray, R.F. Smith, H.A. Ardinger [et al.] // Nucleic Acids Res. – 1987. – Vol. 15. – P. 6765.
40. Rosmond R. The glucocorticoid receptor gene and its association to metabolic syndrome / R. Rosmond // Obes Res. – 2002. – Vol. 10. – P. 1078 –1086.
41. Serum fasting cortisol in relation to bone, and the role of genetic variations in the glucocorticoid receptor / N.M. van Schoor, E. Dennison, P. Lips [et al.] // Clin. Endocrinol. (Oxf). – 2007. – Vol. 67. - № 6. – P. 871–878.
42. Single nucleotide polymorphisms of NR3C1 gene and recurrent depressive disorder in population of Poland / E. Gałecka, J. Szemraj, M. Bieńkiewicz [et al.] // Clin. Gastroenterol. – 2011. – Vol. 45. – № 1. – P. 1–7.
43. Subjects homozygous for the BCL1 polymorphism of glucocorticoid receptor gene may have an increased risk for impaired endothelial function / K. Stamatelopoulos, K. Saltiki, E. Mantzou [et al.] // Endocrine Abstracts. – 2010. – Vol. 22. – P. 127.
44. The BclI single nucleotide polymorphism of the human glucocorticoid receptor gene h-GR/NR3C1 promoter in patients with bronchial asthma: pilot study / T. Pietras, M. Panek, D. Tworek [et al.] // Mol. Biol. Rep. – 2011. – Vol. 38. – № 6. – P. 3953–3958.
45. The relation between two polymorphisms in the glucocorticoid receptor gene and body mass index, blood pressure and cholesterol in obese patients / A.M. Di Blasio, E.F. van Rossum, S. Maestrini [et al.] // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. – 2009. – Vol. 113. – № 3–5. – P. 269–274.
46. Transcriptional control of the glucocorticoid receptor: Cp Gislands, epigenetics and more / J.D. Turner, S.R. Alt, L. Cao [et al.] // Biochem. Pharmacol. – 2010. – Vol. 80. – № 12. – P. 1860–1868.
47. Van Rossum E. Polymorphisms in the glucocorticoid receptor gene and their associations with metabolic parameters and body composition / E. Van Rossum, S. Lamberts // Recent Prog. Horm. Res. – 2004. – Vol. 59. – P. 333–357.
48. Weaver J.U. An association between a Bc1I restriction fragment length polymorphism of the glucocorticoid receptor locus and hyperinsulinaemia in obese women / J.U. Weaver, G.A. Hitman, P.G. Kopelman // J. Mol. Endocrinol. – 1992. – Vol. 9. – № 3. – P. 295–300.

ДОБОВІ РИТМИ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ЧОТИРИХЛОРИСТОГО ВУГЛЕЦЮ В УМОВАХ ШТУЧНОЇ ЗМІНИ ДІЇ СВІТЛОВОГО СИНХРОНІЗАТОРА

Автор: Висоцький І. Ю., Лукянчук В. Д., Висоцький В. І.

Сторінки: 131 - 135

 

Анотація

          Експерименти було проведено на 72 білих крисах-самцях масою 150-220 г з чередуванням світлого та темного періоду доби у співвідношенні 12:12 та за умови ad libitum харчування. Токсичне ураження печінки спричиняли у різні періоди доби (6, 10, 14, 18, 22 и 2 год) шляхом одноразового внутрішньом’язового введення розчину CCl4 з дозуванням 0,5 мл на 100 г маси. Забір проб у тварин проводили через 24 години з моменту введення CCl4. Встановлено, що найбільш виражений гепатотоксичний вплив CCl4 має о 18 і особливо о 22 год, очевидно це пов’язано зі значним збільшенням у темний період доби вмісту таких мембрано-зв’язаних ферментів, як цитохром Р-450-редуктаза та сукцінатдегідрогеназа. Відмічений у цей період доби низький рівень ДК свідчить про більш суттєві порушення та «розриви» мембран ендоплазматичного ретикулуму й значна втрата ними здатності метаболізувати CCl4 під кінець доби до активних радикалів, які індукують ПОЛ. На цьому рівні зареєстровано помітне збільшення рівня МДА, яке можна розцінювати як результат виснаження активності антиоксидантної системи організму.

            Ключові слова: чотирихлористий вуглець, перекисне окислення ліпідів, аспартатамінотраснфераза, аланінамінотрансфераза, лужна фосфатаза

           *Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Список літератури

1. Bimodal Clock Gene Expression in Mouse Suprachiasmatic Nucleus and Peripheral Tissues Under a 7-Hour Light and 5-Hour Dark Schedule / W. Tsuyoshi, N. Emiko, N. Nobukiro [et al.] // Journal of Biological Rhythms. – 2007. – V. 22, Issue 1. – P. 58-68.
2. Ontogeny of Circadian Organization in the Rat / Y. Shin, Y. Tomoko, E. W. Biscoe [et al.] // Journal of Biological Rhythms. – 2009. – V. 24, Issue 1. – P. 55-63.
3. Высоцкий И.Ю. Сезонная гепатотоксичность четыреххлористого углерода // Фармакол. и токсикол.: Респ. междувед. сб. – К., 1985. – Вып. 20. – С. 82-86.
4. Скакун Н.П., Высоцкий И.Ю. Эффектвиность витамина Е и селенита натрия при поражении печени четыреххлористым углеродом в зависимости от сезона года // Вопр. питания. – 1984. - № 6. – С. 50-54.
5. Висоцький І.Ю. Токсикодинаміка та терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними смолами: Автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.03.06 / Державна установа «Інститут фармакології та токсикології». – Київ, 2007. – 44 с.
6. Плацер З., Видлакова М., Кужела Л. Процессы переокисления липидов при повреждении и ожирении печени // Чехосл. мед. обозрение. – 1970. – Т. 16, № 1. – С. 30-41.
7. Клінічна лабораторна діагностика / Б.Д. Луцик , Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь [та ін.]; за ред. проф. Б.Д. Луцика. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 288 с.
8. Algasonmi S. Carbon Tetrachloride-induced Hepathotoxicity: Protective Effect of Rocket Eruca sativa L. in Rats // American Journal of Chinese Medicine. – 2010. – V. 38, Issure 1. – P. 75-88.
9. Паранич А.В. Сезонные изменения содержания витамина Е в организме белых крыс разного возраста // Физиол. журн. – 1984. – Т. 30, № 2. – С. 217-222.
10. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. – М.: Наука, 1972. – 252 с.
11. Miller Margaret A., Parker Janice M., Colas Antomo E. Circadian rhythm of rat hepatic cytochrome P-450 reductase // Life Sci. – 1978. – V. 23, № 3. – Р. 217-222.
12. Об участии процесса перекисного окисления липидов в механизмах ритмических суточных изменений содержания цитохрома Р-450 в мембранах эндоплазматического ретикулума печени / В.Е. Коган, Ю.П. Козлов, М.В. Биленко [и др.] // Науч. докл. высш. шк. Биол. н. – 1981. - № 11. – С. 26-29.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ

Автор: Корепанов А. Л.

Сторінки: 136 - 143

 

Анотація

        В результаті дослідження фізіометричних, функціональних та енергетичних показників встановлено відмінності адаптаційного потенціалу підлітків з різним рівнем фізичного розвитку: акселеранти мають низькі резерві адаптації у порівнянні з однолітками. Показано взаємозв’язок енергообміну та анаеробного потенціалу з основними показниками фізичного розвитку. 

Ключові слова: підлітки, фізичний розвиток, енергообмін, адаптація.

*Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Апанасенко Г.А. Эволюция биоэнергетики и здоровья человека / Г.А. Апанасенко – СПб: МГП «Петрополис», 1992. – 123 с.
2. Аршавский И.А. Рост и развитие организмов / И.А. Аршавский // Количественные аспекты роста организмов. – Москва, 1975. – С. 92-105.
3. Баранов А.А. Научные и практические проблемы российской педиатрии на современном этапе // Педиатрия. – 2005. - № 3. – С. 47.
4. Баранов А.А., Щеплягина Л.А. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам роста и развития детей и подростков. // Российский педиатрический журнал. – 2000. - № 5. – C. 5-12.
5. Бауэр Э.С. Теоретическая биология. Львов: ВИЭМ, 1985. – 206 с.
6. Волосовець О.П., Абатуров О.Є., Кривопустов С.П., Больбат Ю.К., Криворук I.M. – Диференцiальна диагностика синдромiв порушень фiзичного та статевого розвитку у дiтей. – Тернопiль, ТДМУ, 2006. – 354 с.
7. Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: Учебное пособие / В.В. Голубев. – М.: Академия, 2000. – 320 с.
8. Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков: Справочник. / Под ред. проф. Н.П. Шабалова. – М.: МЕД-прес-информ, 2003. – 544 с.
9. Доскин В.А., Келлер Х., Мурленко Н.М., Тенкова-Ямпольская Р.В. Морфофункциональ-ные константы детского организма: Справочник. – М.: Медицина, 1997. – 288 с.
10. Каладзе Н.Н. Современные аспекты комплексной санаторно-курортной реабилитации онко-гематологических больных / Н. Каладзе, И. Кармазина, Е. Мельцева // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2012. – № 3. – С. 98.
11. Козлов В.И., Фарбер Д.А. Физиологические развития ребенка / Педагогика. – 1983. – 296 с.
12. Корепанов А.Л. Вегетативный гомеостаз подростков с разным уровнем физического развития / А.Л. Корепанов // Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации: труды Крымского Республиканского учреждения «НИИ им. И. М. Сеченова». Ялта: Крымский Республиканский НИИ им. И. М. Сеченова, 2009. Том 20, часть 1, C. 58-75.
13. Корепанов А.Л. Дифференциальное исследование теплопродукции у подростков / А.Л. Корепанов // Вісник Сумського державного університету, серія «Медицина», № 2 (86), 2006. – C. 172-183.
14. Нечитайло Ю.М. Здоров’я дiтей шкiльног вiку буковини, новi пiдходи до його оцiнки та профiлактики захворювань. / Автореферат дисертацii на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук., Физиология подростка / под ред. Д.А. Фарбер. – М.: Педагогика, 1989. – 167 с.

 15. Обоснование санаторно-курортного этапа лечения детей, больных туберкулезом легких / Н.Н. Каладзе, [и др.] // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2012. – № 3. – С. 98-99.
16. Осколкова М.К. Функциональные методы исследования системы кровообращения у детей. – М.: Медицина, 1998. – C. 106-113.
17. Рапопорт Ж.Ж. Школьники (физическое и половое развитие) / Ж.Ж. Рапопорт, Е.И. Прахин. – Красноярск, 1972. – 234 с.
18. Смоляр В.И. Гигиенические проблемы роста детей и подростков. – Киев: Здоровье, 1985. – 128 с.
19. Справочник педиатра / Под ред. Н.П. Шабалова – Спб: Питер, 2006. – 672 с.
20. Физиология роста и развития детей и подростков: практическое руководство / Под ред. А.А. Баранова, Л.А. Щеплягиной. – М.: ГЭОТАР-Медик, 2006. – 432 с.
21. Шейх-Заде Ю.Р., Галенко-Ярошевский П.А. Математическая модель площади тела // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2000. - № 2000 (3). – С. 356-357.
22. Шейх-Заде Ю.Р., Цветковский С.П. Экспресс-метод определения энерготрат у человека // Физиология человека, - 1986. - Т. 12, вып. (6). – С. 1039-1040.

 

ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СІМ’ЯНИКІВ У НЕПЛІДНИХ ЧОЛОВІКІВ, ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ, ПІД ВПЛИВОМ АНТИОКСИДАНТНО- ІМУНОКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ

Автор: Співак Ж. С. , Бондаренко В. О., Мірошниченко А. В.

Сторінки: 144 - 148

 

Анотація

        Проведено дослідження параметрів спермограм, рівнів тестостерону в крові у неплідних чоловіків , хворих на автоімунний тиреоїдіт, а також у осіб з патосперміями на тлі хронічного простатиту до та після терапії кардонатом разом з вітаміном Е та цефаселем. Показано, що дане лікування призводить до посилення рухливості та покращенню життєздатності сперміїв. Встановлено, що терапія сприяє зменшенню аглютинації сперматозоїдів, що у неплідних чоловіків з автоімунним тиреоїдитом співпадає зі зниженням рівня антитіл до тиреопероксидази. Доведено, що при наявності еутиреоїдного стану та відповідних нормі рівнях тестостерону в крові призначена схема лікування не впливає на функціональний стан щитоподібної залози та секрецію тестостерону яєчками.

        Ключові слова: автоімунний тиреоїдит, антитіла до тиреопероксидази, неплідність, тестостерон, тиреоїдний статус, хронічний простатит.

          * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Співак Ж.С. Функціональний стан сім’яників у неплідних чоловіків з гіпотиреозом за наявності або відсутності автоімунного тиреоїдиту/ Ж.С. Співак, В.О. Бондаренко // Проблеми ендокринної патології. – 2012. - № 2. – С. 10 – 13.
2. Тер-Аванесов Г.В. Современные комбинированные карнитин - содержащие препараты – новое направление в клинической андрологии / Г.В. Тер-Аванесов, Н.Д. Фанченко, М.А. Николаева // Андрология и генитальная хирургия. – 2010. - № 2. - С. 21 – 25.
3. Імунозалежні причини чоловічого безпліддя / Гаврилюк А.М., Чопяк В.В., Наконечный А.Й. [та ін.] // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2010. – № 2. – С. 6 – 14.
4. Макар Р.Д. Современные представления о антитиреоидных антителах / Р.Д. Макар, Н.В. Чернова // Лабораторная диагностика. – 2000. - № 3. – С. 32 -37.
5. Association of sperm anibodies in infertile men / Paschke R., Bertelsbesсk D.S., Tsalimаlma K. [et al.] // American Journal of reproductive immunology. – 1994. – Vol. 32. – P. 88 – 94.
6. Гончарова О.А. Автоімунний тироїдит у постменопаузальному періоді : автореф. дис…. д-ра мед. наук : 14.01.14. / Гончарова Ольга Аркадіївна ; Харків. Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». – Х. , 2013. – 39 с.
7. Пат. 25616 Україна , МПК А 61 К 31 / 195 , А 61 К 31 / 355. Спосіб лікування гіпофертильності невизначеного ґенезу у чоловіків / Ю.І. Караченцев, В.О. Бондаренко, Н.О. Карпенко, А.С. Мінухін (UA) ; заявник і патентовласник Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН Ураїни (UA). - № u 2007704552 ; заявл. 24.04.07 ; опубл. 10.08.07, Бюл. № 12. – 3 с.
8. Метаболическая терапия в клинике внутренних болезней: Метод. рекомендации / МЗ Украины ; Сост. : В.К. Серкова, Т.Н. Липницкий, С.В. Зайков, В.А. Козловский. – Винница , 2003. – 20 с.
9. Дозрівання сперматозоїдів : події, наслідки, можливі шляхи контролю/ [Карпенко Н.О., Бондаренко В.О., Кавок Н.С., Боріков О.Ю.] // Фізіологічний журнал. – 2007. – Том 53 , № 1. – С. 91 – 103.
10. Saxena R. Selenium and Its Role in Health and Disease/ R. Saxena, G. Jaiswal // Kuwait Medical Jоurnal. – 2007. – Vol. 39, № 1 – P. 10 – 18.
11. World Health Organization reference values for human semen characteristics/ Cooper T.G., Noonan E, von Eskardstein S. [et al.]// Hum. Reprod. Update. – 2010. – Vol. 16, № 3. – P. 231 – 245.
12. Досвід застосування комплексу кардонат – вітамін Е при лікуванні гіпофертильності невизначеного ґенезу у чоловіків / [Бондаренко В.О., Карпенко Н.О., Кожем’яка В.А., Мінухін А.С.] // Проблеми ендокринної патології. – 2007. – № 3. – С. 28 – 33.
13. Гончарова О.А., Ільїна І.М. Імунокоригувальна дія комплексу «Селен-Метіонін» за автоімунного тиреоїдіту / О.А. Гончарова, І.М. Ільїна // Одеський медичний журнал. – 2010. - № 5. – С. 33 – 35.
14. Применение цефаселя при лечении хронического аутоиммунного тиреоидита /Прилуцкий А.С., Касярум В.П., Прилуцкая О.Я. [и др.] // Международный эндокринологический журнал. – 2011. - № 4. – С. 75 – 78.

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНДОКРИННОГО КОМПОНЕНТУ СІМ’ЯНИКІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор: Кривецький В. В., Москаленко Р. А.,Карпенко Л. І., Закорко І-М. С.

Сторінки: 149 - 153

 

Анотація

        У роботі розглядаються особливості морфологічного дослідження ендокринного апарата сім’яників щурів, шляхи виникнення і попередження артефактів при гістологічних дослідженнях. Ґрунтуючись на власних дослідженнях і даних наукової літератури, описано феномен гальмування сперматогенезу при активації клітин Лейдіга на фоні впливу несприятливих факторів. Активізацію ендокринного апарату сім’яників можна пояснити участю клітин Лейдіга в захисних компенсаторно-пристосувальних реакціях організму у відповідь на стрес.

         Ключові слова: сім’яники, клітини Лейдіга, морфометрія, активація, стрес.

         * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Авраменко Н.В. Аспекты репродуктивного здоровья населения Украины / Н.В. Авраменко, Д.Е. Барковский // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 3. – С. 71-73.
2. Артюхин А.А. Техногенные причины мужской инфертильности и их профілактика / А.А. Артюхин // Медицина труда и промышленная экология. – 2004. - № 10 – С. 42-43.
3. Лабораторные животные (Разведение, содержание, использование в эксперименте) / [Западнюк В.И., Западнюк И.П., Захария Е.А., Западнюк Б.В.].-К.: Вища школа, -1983.-383 с.
4. Люлько О.В. Стан сперматогенної та гормональної функції яєчок у чоловіків з варикоцеле до і після оперативного втручання / О.В. Люлько, В.П. Стусь // Урологія. – 2002. - № 4. – С. 69-71.
5. Макаров И.Ю. Морфофункциональное состояние сегментарных бронхов и эндокринного аппарата семенников при бронхиальной астме: дис. . .канд. мед. наук / И.Ю. Макаров. Благовещенск, 1995. - 181 с.
6. Медведев Ю.Л. Морфология гормонопродуцирующих клеток яичка при дисгормональной гиперпластической простатопатии / Ю.Л. Медведев, А.С. Портной // Архив патологии. – 1969. – Т. 31, № 5. – C. 65 — 71.
7. Сауляк С.В. Морфометричний аналіз перетворень структури сім’яників в умовах модельованого мікроелементозу / С.В. Сауляк, А.М. Романюк / Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : наук.-практ. конф. студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів. – Суми, 21–22 квіт. 2012 р. : матеріали конф. / відп. ред. В.Е. Маркевич, Л.Н. Приступа. – С. 41: Сумськ. держ. ун-т, 2012.
8. Сперматогенна функція в умовах впливу солей важких металів і корекції препаратом «Тівортін» [Романюк А.М., Сауляк С.В., Москаленко Ю.В., Москаленко Р.А.]// Лікарська справа. – 2012. - № 1-2. - С. 123-128.
9. Стусь В.П. Вплив двоокису марганцю на сім'яники / В.П. Стусь // Урологія. – 1998. - № 2. – С. 68-71.
10. Ухов Ю.И. Морфологические методы в оценке функционального состояния семенников / Ю.И. Ухов, А.Ф. Астраханцев // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. -1983. - № 3. – С. 66-71.
11. Mendis-Handagama S.M. Differentiation of the adult Leydig cell population in the postnatal testis / S.M. Mendis-Handagama, H.B. Ariyaratne // Biology of Reproduction. – 2001. – Vol. 65. – P. 660–671.
12. Cheng J. The mechanism of manganese-induced inhibition of steroidogenesis in rat primary Leydig cells / J. Cheng, J. Fu, Z. Zhou // Toxicology. – 2005. – Vol. 211(1-2). – P. 1-11.
13. Chronic stress induces ageing-associated degeneration in rat Leydig cells / F.F. Wang, Q. Wang, Y. Chen [et al] // Asian J Androl. – 2012. – Vol. 14, No. 4. – P. 643-648.
14. Kothari L.K. Effect of Ageing on the Volume, Structure and Total Leydig Cell Content of the Human Testis / L.K. Kothari., A.S. Gupta // Int. J. Fertil. – 1974. – Vol. 19 – P. 40-3.
15. Wirth J.J., Mijal R.S. Adverse effects of low lewel heavy metal exposure on male reproductive function // Syst. Biol. Reprod. Med. – 2010. – Vol. 56, No. 2. – P. 147-67.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТАБЛЕТОВАНИХ АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА АДГЕЗИВНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ

Автор: ЖорнякО. І.

Сторінки: 154 - 158

 

Анотація

      У роботі представлено результати вивчення впливу антимікробних препаратів на адгезію грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів. Показано, що антисептичні препарати септефрил, себедин, аджисепт пригнічують адгезію бактерій. Найнижчий індекс адгезивності спостерігали в присутності препарату септефрил. 

         Ключові слова: адгезія, антисептичні препарати, декаметоксин, септефрил, себедин, аджисепт.

         * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Жорняк О.І. Вплив антисептичних препаратів на адгезивні властивості мікроорганізмів / О.І. Жорняк, О.К. Стукан // Буковинський медичний вісник. – 2010. – Т. 14. – № 4. – С. 122–124.
2. Адгезивні властивості та антилізоцимна активність свіжовилучених від хворих дітей шигел і сальмонел / І.А. Воронкіна, С.А. Деркач, А.І. Носатенко [та ін. ] // Вісник СумДУ. Серія Медицина. – 2007. – № 2. – С. 38–43.
3. Жорняк О.І. Дія антисептичних засобів на патогенні механізми бактерій / О.І. Жорняк, О.К. Стукан, В.В. Сухляк // Annals of Mechnikov Inststute. – 2010. – № 4. – С. 53–58. Режим доступу до журналу: http://www.imiamn.org/journ/.
4. Дія антибактеріальних засобів на патогенні механізми бактерій / В.М. Бойко, Ю.Л. Волянський, А.Ю. Волянський [та ін.] // Biomedical and biosocial anthropology. – 2008. – № 11. – С. 32–38.
5. Брилис В.И. Методика изучения адгезивного процесса микроорганизмов / В.И. Брилис, Х.П. Ленцер, А.А. Ленцер // Лаб. дело. – 1989. – № 4. – С. 210–212.
6. Статистический анализ медицинских данных [Текст] / О.Ю. Реброва. – Москва : Медиа Сфера, 2006. – С. 60–74.

ДИНАМІКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩУРІВ ЗА ДІЇ НИЗЬКИХ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯМ КОРЕКЦІЇ ПРЕПАРАТОМ «КАЛЬЦІЙ – ГЛЮКОНАТ»

Автор: Маркевич О. В.

Сторінки: 159 - 162

 

Анотація

      У роботі вивчено зміни кісткової тканини тварин різних вікових груп в умовах опромінення малими дозами радіації. Встановлено, що при застосуванні коректору «кальцію – глюконат» помітне зменшення явищ остеопорозу особливо в молодому віці, а у старечих щурів відмічається сповільнення прогресування явищ остеопорозу.

          Ключові слова: низькі дози радіації, кістки скелету: плечова, кульшова, хребці, остеопороз.

          * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Бурлакова Е.Б. Новые аспекты закономерностей действия низкоинтенсивного облучения в малых дозах / Е.Б. Бурлакова, А.Н. Голощапов, Г.П. Жажина // Радиацион. биол. Радиоэкол. – 1999. – Т. 39, № 1. – С. 26-34.
2. Родіонова Н.В. Остеопороз та інкорпоровані радіонукліди / Н.В. Родіонова, О.С. Музиченко, Є.І. Домашевська // Український медичний альманах. – 2000. – № 1. – С. 49.
3. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21.02.2006 р., № 3447.
4. Коршун М.М. Закономірності вільно радикального окислення та енергетичного обміну в життєво важливих органах експериментальних тварин при тривалій дії малих доз іонізуючої радіації та хімічних забруднювачів грунту / М.М. Коршун, Н.А. Колесова, І.І. Ткаченко // Современные проблемы токсикологии. – 2001. – № 1. – С. 32-38.
5. Серебряный А.М. О реакции клеточной популяции на облучение в малых дозах / А.М. Серебряный, А.В. Алещенко, В.Я. Готлиб // Радиацион. Биол. Радиоэкол. – 2007. – № 1. – С. 93-99.
6. Сикора В.З. Ультраструктурные изменения длинных трубчатых костей под воздействием ионизирующей радиации в малых дозах / В.З. Сикора, В.И. Каваре, Г.Ф. Ткач // Вісник Сумського державного університету. – 2002. –№ 8 (41). – С. 28-33.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ КІСТКОВОГО РЕГЕНЕРАТУ ЗА УМОВ КЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Автор: Слісаренко О. В. 

Сторінки: 163 - 168

 

Анотація

     Дослідження проведено на білих лабораторних щурах-самцях зрілого віку, яким наносився дірчастий дефект великогомілкової кістки на фоні змодельованого клітинного зневоднення. З початку експерименту відбувається порушення відсоткового складу клітинних елементів регенерату, причому зі зростанням ступеня дегідратації зміни стають більш вираженими. В подальшому спостерігаються дисрегенераторні зміни та затримка формування тканинних структур, що проявляється у наявності грануляційної тканини на 15 добу при середньому та важкому ступенях та фіброретикулярної - на 24 добу при важкому ступені. Разом з цим протягом спостереження відбувається зниження вмісту основних хімічних елементів, порушення мікротвердості та затримка росту кістки в цілому. Наслідком цих змін є загальна затримка формування кісткового мозоля.

       Ключові слова: травма, великогомілкова кістка, репаративна регенерація, клітинна дегідратація.

       * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Корж М.О. Регенерація кістки – актуальна для ортопедів та травматологів проблема/ М.О. Корж// Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. – № 1. – С. 76.
2. Корж Н.А. Репаративная регенерация кости: современный взгляд на проблему. Стадии регенерации/ Н.А. Корж, Н.В. Дедух // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2006. – № 1. ¬– С. 76-84.
3. Погорєлов М.В. Морфофункціональна оцінка репаративного остеогенезу / М.В. Погорєлов, В.І. Бумейстер // Таврический медико-биологический вестник. – 2008. – Т. 11, № 3.-С. 120-126.
4. Паршев С.Н. Микротвердость материалов / С.Н. Паршев, Н.Ю. Полозенко // ВолгГТУ, Волгоград, 2004. – 15 с.
5. Чиркова А.М. Гистоморфометрические особенности дистракционных регенератов, формирующихся после нарушения целостности большеберцовой кости различными спопобами/ А.М. Чиркова, Т.А. Силантьева, С.А. Ерофеев // Материалы научной конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы гистологии. Гистогенез и регенерация тканей.- СПб, 2004. – С.13-14.
6. Characterization and in vivo evaluation of chitosan-hydroxyapatite bone scaffolds made by one step coprecipitation method / S.N. Danilchenko, O.V. Kalinkevich, M.V. Pogorelov [et. all] // Journal of Biomedical Materials Research Part A – 2011. – Vol. 96A, № 4. – P. 639 – 647.
7. Gerstenfeld L.C. Developmental aspects of fracture healing and the use of pharmacological agents to alter healing / L.C. Gerstenfeld, T.A. Einhorn // J. Musculoskel Neuron Interact. – 2003. – Vol. 3, № 4. – P. 297 – 303.

СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Автор: Корицький Г.І.

Сторінки: 169 - 175

 

Анотація

        Метою дослідження було проведення оцінки динаміки основних показників здоров’я – загальна захворюваність, її структура, інвалідність дитячого населення, постраждалого внаслідок чорнобильської катастрофи, шляхи оздоровлення цієї категорії пацієнтів в Тернопільському регіоні за період 2003-2011 років. Результати дослідження вказують на погіршення здоров'я дитячого населення, зокрема, зменшення кількості чорнобильських дітей в області на фоні суттєвого зменшення дитячого населення – 60848 осіб впродовж п’яти останніх років з одночасним щорічним зростанням рівня захворюваності чорнобильських дітей більше як 2 рази порівняно з показниками загальної захворюваності. Показана дієвість та ефективність створеної в області системи медичного нагляду за цією категорією дітей у вигляді стаціонарного, амбулаторного лікування та реабілітаційних заходів у санаторно-курортних умовах.

Ключові слова: загальна захворюваність, структура захворюваності, інвалідність, діти постраждалі від чорнобильської аварії.

               * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Повний текст

Переглянути повний текст 

 

Список літератури

1. Стан фізичного здоров’я дітей шкільного віку та шляхи його підвищення / В.П. Неділько, Т.М. Камінська, С.А. Руденко [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2009. – № 2 (38). – С. 72–74.

2. Сучасні особливості стану здоров’я дітей молодшого та середнього шкільного віку м. Києва / О.В. Тяжка, Л.М. Казакова, О.А. Строй [та ін.] //Здоровье ребенка. – 2011. – № 4 (31) [інтернет-видання для медичних та фармацевтичних працівників] – Режим доступу до інф.:www.mif-ua.com/archive/issue-17741.
3. Закон України № 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 (редакція станом на 01.01.2013) Електронний ресурс. – Режим доступу до інф.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12.
4. Медведовська Н.В. Сучасний стан здоров’я підлітків України / Н.В. Медведовська // Современная педиатрия. – 2010. – № 6 (34). – С. 14–16.
5. Концепція створення етапної реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями / Р.О. Мойсеенко, К.Д. Бабов, В.О. Поберська [та ін.] // Современная педиатрия. – 2009. – № 6 (28). – С. 25–28.
6. Антипкін Ю.Г. Вплив факторів навколишнього середовища на стан здоров’я дітей раннього віку / Ю.Г. Антипкін, Ю.Г. Резниченко, М.О. Ярцева //Перинатология и педиатрия. – 2012. – № 1 (49). – С. 48-51.
7. Баранов А.А. Смертность детского населения России // А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий. – М. : Литтерра, 2007. – 328 с.
8. Гойда Н.Г. Аналіз стану здоров’я дітей та жінок в Україні / Н.Г. Гойда // Мистецтво лікування. – 2005. – № 10 (26). – С. 14–15.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ХВОРИХ НА ХОЗЛ ПРИ ПЕРВИННОМУ ОБСТЕЖЕННІ

Автор: Кадук Ю. Г., Лаптій І. В., Рубан Л. А. 

 Сторінки: 176-180

 

Анотація

     У статті авторами розглянуті питання що стосовно діагностики, лікування, реабілітації на ранніх етапах захворювання на ХОЗЛ. Хворим на ХОЗЛ необхідне розуміння природи захворювання, факторів ризику, які ведуть до прогресування хвороби, усвідомлення власної ролі та ролі лікаря для досягнення оптимального результату лікування. Навчання повинне проводитися по всіх аспектах лікування захворювання та може мати різні форми. Встановлені особливості та проблеми функціонального стану органів дихання хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів при первинному обстеженні. 

                Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легенів, функція зовнішнього дихання, навчання хворих на ХОЗЛ.

 

               * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Список літератури

1. Рубан Л.А. Диференційована комплексна фізична реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні легенів: [метод. рекоменд.] / Л.А. Рубан. – Х.: СПДФО Бровін О.В., 2012. – 84 с.
2. Фещенко Ю.І. Сучасний підхід до ведення ХОЗЛ / Ю.І. Фещенко// Здоров'я України. 2006. - № 4.
3. Чучалин А.Г. Клинические рекомендации по хронической обструктивной болезни легких / А.Г. Чучалин. - М.: Колор Ит Студио, 2001. – 248 с.
4. Белевский А.С. Реабилитация больных ХОБЛ / А.С. Белевский, Н.Н. Мещерякова. В кн.: Клинические рекомендации. Хроническая обструктивная болезнь легких / под ред. А.Г. Чучалина; - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Издательский дом «Атмосфера», 2007. - С. 221-232.
5. Глобальная стратегия диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких. Пересмотр 2003 г. / [пер. под ред. Чучалина А.Г.]. - М.: Атмосфера, 2003. http://www.atmosphere-ph.ru/images/ books/gold-in-russian.pdf
6. Малишевский М.В. Хроническая обструктивная болезнь легких / М.В. Малишевский, Н.В. Кулягина // Внутренние болезни: [учебное пособие] / М.В. Малишевский [и др.]; - [изд. 2-е, перераб. и доп.]. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - С. 106-122.
7. Пєшкова О.В. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: [навчальний посібник] / О.В. Пєшкова. – Харків.: СПДФО Бровін О.В., 2011. – С. 104-175.
8. Рубан Л.А. Диференційована комплексна фізична реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні легенів / Л.А. Рубан // Педагогіка, психологія та медико - біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків: ХДАДМ, 2011. – № 12. – С. 90 – 97.
9. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія”: Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007 // ХОЗЛ. – С.9-15; С. 67-88.

ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОГО СПЕКТРУ КРОВІ У ХВОРИХ НА РЕАКТИВНИЙ АРТРИТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТІОЛОГІЇ, АКТИВНОСТІ ЗАПАЛЕННЯ ТА НАЯВНОСТІ АНТИГЕНУ HLA-B27

Автор: ХухлінаО. С., Залявська О. В.

 Сторінки: 181-184

 

Анотація

     В роботі наведена оцінка залежності цитокінового профілю у хворих на реактивний артрит (РеА) від етіології, активності та наявності антигена HLA-B27. Показано пряму залежність кількості в крові прозапальних цитокінів від ступеня активності РеА та експресії HLA-B27 у хворих із коморбідним перебігом хронічного пієлонефриту, і максимальне їхнє зростання на фоні загострення урогенітальної інфекції.

              Ключові слова: реактивний артрит, хронічний пієлонефрит, HLA-B27, цитокіни, запалення.

              * Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список літератури

1. Lower level of synovial fluid interferon-γ in HLA-B27-positive than in HLA-B27-negative patients with Chlamidia trachomatis reactive arthritis / [S. Bas, T.K. Kvein, N. Buchs [et al.] // Rheumatology. – 2003. – Vol. 3. – P. 461-467.
2. Braun J. Low secretion of tumor necrosis factor alpha, but no other Th1 or Th2 cytokines, by peripheral blood mononuclear cells correlates with chronicity in reactive arthritis / J. Braun, Z. Yin, I. Spiller [et al.] // Arthritis Rheum. – 1999. – Vol. 42, № 10. – P. 2039-2044.
3. Penttinen M.A. HLA-B27 modulates nuclear factor κB Activation in human monocytic cells exposed to lypopolysaccharride / M.A. Penttinen, C.I. Holmberg, L. Sistonen, K. Granfors // Arthritis Rheum. – 2002. – Vol. 46, № 8. – P. 2172-2180.
4. Rihl M. Alpha beta but not gamma delta T-cell clones in synovial fluids of patients with reactive arthritis show active transcription of tumor necrosis factor α and interferon γ / M. Rihl, J. Gu [et al.] // Ann. Rheum. Dis. – 2004. – Vol. 63, № 12. – P. 1673-1676.
5. Goodall J.S. Does HLA-B27 influence the monocyte inflammatory response to lipopolysaccharide? / J.S. Goodall, E. Ellis, G.S.H. Gaston // Rheumatology. – 2007. – Vol. 46, № 2. – P. 232-237.
6. McRori E. Reiter's Syndrome/ McRori E., Longmore M., Wilkinson I., Torok E.//Oxford Handbook of Clinical Medicine. – Oxford, 2001. – P. 406.
7. Chlamydiae as etiologic agents in chronic undifferentiated spondylarthritis/Carter J.D., Gerard H.C., Espinoza L.R., Ricca L.R. [et al.] //Arthritis Rheum. – 2009. – № 60. – Р. 1311–1316.

Дочірні категорії

 • №3
  Кількість статей:
  16
 • №2
  Кількість статей:
  27
 • №1
  Кількість статей:
  19
 • №4
  Кількість статей:
  15