Get Adobe Flash player

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОРУШЕНЬ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ І ПЕРИФЕРИЧНОЇ ГЕМОДИНАМІКИУ ДІТЕЙ З РЕАКТИВНИМИ АРТРОПАТІЯМИ

Автор: Кривошей А.В.

Сторінки: 58-63

Анотація

 

Метою роботи стало вивчення порушень мікроциркуляції (МЦ) та периферичної гемодинаміки у дітей хворих на реактивні артропатії (РеА). Представлено результати оцінки особливостей та взаємозв’язки МЦ і периферичної гемодинаміки при РеА у дітей.  Виявлено функціональні зміни МЦ, які зачіпають як ланку притоку розподілу, так і ланки обміну та дренажу. Показано, що гемодинамічні порушення в проксимальних відділах відносно ураженого суглобу мають компенсаторний, а у дистальних відділах – декомпенсаториний характер. Виявлено пряму кореляцію між важкістю перебігу РеА, віком хворого, ступенем порушення МЦ та периферичною гемодинамікою. При ускладненні хвороби та збільшенні віку було відмічено посилення мікроциркуляторних та гемодинамічних порушень.

 

Ключові слова: реактивні артропатії, мікроциркуляція, периферична гемодинаміка.

 

Список літератури

1. Алексеева Е.И. Реактивные артриты у детей / Е.И. Алексеева, Е.С. Жолобова // Вопросы современной педиатрии.- 2003.- Т. 2, № 1, С. 51-56.
2. Волосовец О.П. Вибрані питання дитячої кардіоревматології / О.П. Волосовец, В.М. Савво, С.П. Кривопустов // – Харків: «ТНЦ», 2006.- 256 с.
3. Жолобова Е. С. Реактивные артриты у детей - диагностика и лечение / Е.С.Жолобова, Е. Г. Чистякова, Д. В. Дагбаева // Лечащий врач.- 2007.- № 2.- С. 57-60.
4. Гаврюшова Л.П. Реактивные артриты у детей./ Л.П. Гаврюшова, Н.А. Коровина, Т.М. Творогова // Русский медицинский журнал Независимое издание для практикующих врачей.- 2006.- Т. 14, № 5.- С. 381-384.
5. Cassidi J.T. Textbook of Pediatric Rheumatology / J.T. Cassidi, R.E. Petty. – Toronto: W. B. Saunders Company, 2002. - 819 р.
6. Суставной синдром в практике педиатра. Реактивные артриты / В.М. Савво, Т.А. Филонова, И.З. Коренева и др. // Методические рекомендации. – Харьков, 2002. - 29 с.
7. Изменения периферической макрогемодинамики как механизм компенсации микроциркуляторных нарушений / В.М. Кошкин, А.В. Каралкин, Г.Д. Саитова и др. // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. - 2005. - № 4 (1). - С. 81-83.
8. Microcirculation and the Metabolic Syndrome / N. Wiernsperger, P. Nivoit, L. Kraemer et al. // Microcirculation. - 2007. - V. 14, № 4-5. - P. 403-438.
9. Кошукова Г.Н. Сравнительная эфективность воздействия некоторых физических факторов на периферическую гемодинамику больных ревматоидным артритом / Г.Н. Кошукова // Сімейна медицина. -2008. - № 3. - С. 117-121.
10. Проблема изменения реологических свойств крови при ревматических заболеваниях / Е.Л. Насонов, Н.Н. Фирсов, Т.В. Коротаев и др. // Тез. Мат. междунар. конфер. «Гемореология и микроциркуляция», Ярославль. - 2003. - С. 27-29.
11. Редина Т.А. Состояние микроциркуляторного русла и центральной гемодинамики у больных ревматоидным артритом: автореф. дисс. ... канд. мед. наук: спец. 14.00.39 / Т.А. Редина. - М, 1986. - 25 с