Get Adobe Flash player

ФАКТОРИ, ЩО АСОЦІЮЮТЬСЯ З ПОШИРЕНІСТЮ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО ПРОЦЕСУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Автор: Целуйко В.Й., Яковлева Л. М., Кузнецов І. В.

Сторінки: 301-307

Анотація

      

Дослідити можливий зв'язок традиційних ФР та поліморфізму генів еNOs, ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) та рецептора ангіотензину ІІ типу 1 (АT2R1) з поширеністю атеросклеротичного процесу у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС).

Обстежено 120 хворих на ІХС (108 чоловіків, 12 жінок) зі стабільною стенокардією напруження ІІ–ІІІ функціональних класів та наявністю гемодинамічно значущих стенозів коронарних артерій (КА) за даними селективної коронарної ангіографії (СКВГ). Обстеження хворих, окрім загальноприйнятого, передбачало визначення гомілково-плечового індексу (ГПІ) та допплер-ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок (СНК)та сонних артерій (СА) з кількісною оцінкою товщини комплексу інтима-медіа (ТКІМ), проведення навантажувального тесту за модифікованим протоколом Bruce. За результатами дослідження хворі розподілені на 2 групи: І групу становили 55 хворих з ознаками атеросклеротичного ураження судин у двох та трьох басейнах; ІІ групу 65 осіб з атеросклеротичним ураженням лише КА.

Дослідження алельного поліморфізму Т-786С промотору гена еNOs, інсерційно-делеційного (I/D) поліморфізму гена АПФ та  поліморфізму А1166С гена АT2R1 проводили методом полімеразної ланцюгової реакції.

Статистична обробка отриманих даних проведена за допомогою пакета статистичних програм «Statistica 8,0» (StatSoft Inc, США), Microsoft Office Exel-2003. Для порівняння кількісних ознак вибірок використовували критерій Стьюдента, якісних ознак критерій Х2 Пірсона. Для виявлення причинно-наслідкових зв'язків між досліджуваними показниками проводили багатофакторний регресійний покроковий аналіз.

Виявлено, що у 48,5 % хворих на ІХС поряд з атеросклеротичним ураженням КА до атеросклеротичного процесу залучаються інші судинні басейни. Установлено, що хворі на ІХС із мультилокусним атеросклеротичним ураженням достовірно частіше, ніж пацієнти з ураженням лише КА, є носіями мутантних алелів поліморфізму Т-786С гена еNOs та поліморфізму А1166С гена АT2R1. Доведено незалежний зв'язок розвитку поширеного атеросклеротичного процесу у хворих на ІХС з такими показниками, як паління, ЦД ІІ типу, обтяжена спадковість щодо раннього розвитку ССЗ, багатосудинне ураження КА та наявність алеля С поліморфізму Т-786С гена еNOs.

Ключові слова: атеросклероз,фактори ризику, поліморфізм генів.

yakbon@ramble.ru

 

 

  

Список літератури

1. Гены атеросклероза и сердечно-сосудистые заболевания / Н. А. Малыгина, И. В. Костомарова; Н. Н. Водолагина [и др.] // Клинич. медицина. – 2011. – Т. 89, № 3. – С. 14–18 .
2. Распространенность и клиническая значимость мультифокального атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца / О. Л. Барбараш, М. В. Зыков, В. В. Кашталап, Л. С. Барбараш // Кардиология. – 2011. – Т. 51(8). – С. 66–71.
3. Целуйко В. Й. Влияние инсерционно-делеционного полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента на развитие и течение атеросклеротического процесса / В. Й. Целуйко, И. В. Кузнецов, О. П. Медведь // Междунар. мед. журн. – 2008. – Том 14, № 2. – С. 36–40.
4. A common variant of the endothelial nitric oxide synthase (Glu2983Asp) is a major risk factor for coronary artery disease in the UK / A. D. Hingorani, C. F. Liang, J. Fatibene [et al.] // Circulation. – 1999. – Vol. 100. – P. 1515–1520.
5. Allelic polymorphism of endothelial NO-synthase gene and its functional manifestations / V. E. Dosenko, V. Yu. Zagoriy, N. V. Haytovich [et al.] // Acta Biochem. Pol. – 2006. – Vol. 53, № 2. – P. 299–302.
6. Arking D. E. Understanding cardiovascular disease through the lens of genome-wide association studies / D. E. Arking, A. Chakravarti // Trends Genet. – 2009. –Vol. 25. – P. 387–394.
7. Association of plasma nitric oxide concentration and endothelial nitric oxide synthase T-786C gene polymorphism in coronary artery disease / S. Salimi, A. Naghavi, M. Firoozrai [et al.] // Pathophysiology. – 2012. – Vol. 19(3). – P. 157–162.
8. Effects of endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms on platelet function, nitric oxide release, and interactions with estradiol / J. E. Tanus-Santos, M. Desai, L. R. Deak [et al.] // Pharmacogenetics. – 2002. – Vol. 12. – P. 407– 413.
9. Forstermann U. Nitric oxide and oxidative stress in vascular disease / U. Forstermann // Pflugers Arch. – 2010. – Vol. 459. – P. 923–939.
10. Lieb W. Genetics of coronary artery disease / W. Lieb, R. S. Vasan // Circulation. – 2013. – Vol. 128 (10). – P. 1131–1138.
11. Meta-analysis of the association between angiotensin II receptor, type 1 gene A1166C polymorphism and coronary artery disease in Chinese populations / Y. Li, X. Li, N. Jia [et al.] // J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst. - 2013. – Vol. 14 (1). – P. 82–90.
12. Metzger I. F. Modulation of nitric oxide formation by endothelial nitric oxide synthase gene haplotypes / I. F. Metzger, J. T. Sertorio, J. E. Tanus-Santos // Free Radic. Biol. Med. – 2007. – Vol. 43. – P. 987–992.
13. Pathophysiological relevance of NO signaling in the cardiovascular system: novel insight from mice lacking all NO synthases / M. Tsutsui, H. Shimokawa, Y. Otsuji, N. Yanagihara // Pharmacol. Ther. – 2010. – Vol. 128. – P. 499–508.
14. The association of ACE I/D gene polymorphism with severe carotid atherosclerosis in patients undergoing carotid endarterectomy / A. Kolaković, M. Zivković, D. Radak, [et al.] // J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst. – 2012. – Vol. 13 (1). – P. 141–147.
15. The genesis of atherosclerosis and risk factors: a review / T. J. Tegos, E. Kalodiki, M. M. Sabetai, A. N. Nicolaides // Angiology. – 2001. – Vol. 52 (2). – P. 89–98.
16. The T-786C endothelial nitric oxide synthase genotype is a novel risk factor for coronary artery disease in Caucasian patients of the GENICA study / G. P. Rossi, M. Cesari, M. Zanchetta [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 2003. – Vol. 41 (6). – P. 930–937
17. T-786C mutation in the 5-flanking region of the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with coronary spasm / M. Nakayama, H. Yasue, M. Yoshimura [et al.] // Circulation. – 1999. – Vol. 99. – P. 2864–2870.
18. T-786C-polymorphism in the endothelial nitric oxide synthase gene is associated with increased risk of coronary artery disease in a Chinese population / Y. Han, W. Xu, W. Zhang [et al.] // Pharmacology. – 2010. – Vol. 85(4). – P. 211–216.