Get Adobe Flash player

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ГЛІКОКАЛІКСУ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ ПРИ УСКЛАДНЕНИХ ПНЕВМОНІЯХ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Автор: Нішанбаєв Р. Т., Тахірова Р.Н., Умарова М.С., Ташметова Б. Р.

Сторінки: 58-63

Анотація

         

У дітей раннього віку, які захворіли гострою ускладненою пневмонією, вивчений склад гексоз і сіалових кислот у мембранах еритроцитів периферичної крові. Дослідження проводилося диференційовано залежно від групи крові хворих дітей. Установлено, що диференційоване зниження рівня гексоз і підвищення концентрації сіалових кислот залежать від характеру ускладнювального синдрому та групової належності дітей за системою АВО. Це свідчить про те, що ускладнення пневмонії у дітей раннього віку характеризуються не лише деструкцією ліпідного комплексу, але й залежать від системи глікокаліксу клітинних мембран, які передбачають цілеспрямованість проведення терапевтичних заходів не лише на рівні стабілізації структурної організації ліпідного бішару, але й системи глікокаліксу.

Ключові слова: ускладнена пневмонія, діти раннього віку, мембрана еритроцитів, глікокалікс.

*taxirova67@mail.ru

  

Повний текст

Переглянути повний текст

 

 

Список літератури

 

 1. Tatochenko VK, editor. Prakticheskaia pulmonologiia detskogo vozrasta [Practical child pulmonology]. Moscow, 2001, 268 p.
 2. Mizernitskii YuL, Tsaregorodtseva AD, editors. Pulmonologiia detskogo vozrasta: problem I resheniia [Child pulmonology: problems and solutions]. Moscow, 2007, 150 p.
 3. Ilkovich MM, Sukhovskaia OA, Ilkovich YuM, etc. [Respiratory diseases in Saint-Petersburg in 2008 (analysis of current state and tendencies)]. Bolezni. 2008;1:3
 4. Almuneef MA, Memish ZA, Balkhy HH, Hijazi O, Cunningham G, Francis C.Rate, risk factors and outcomes of catheter_related bloodstream infection in a paediatric intensive care unit in Saudi Arabia. J. Hosp.Infect. 2006;62(2):207–213.
 5. Khomutkovskii OA. Struktura i funktsiia nadmembrannykh sloev kletok (glikokaliks) [Structure and functions of glycocalix]. Kiev: Naukova Dumka Publ, 1984, 160 p.
 6. Ado AD, Ado MA, Pytskii VI, Poriadin GV, Vladimirov YuA, editors. [General pathology of cell]. Patologicheskaia fiziologiia [Pathological physiology]. Moscow, Triada-X Publ., 2000, pp. 16
 7. Sharayev PN, Strelkov NS, Tolstolutskaya TO, Maksimov PN, Prokopyeva MN. О vnedrenii novykh biokhimicheskykh issledovanii, ispolsuemykh pri endogennykh intoksikatsiyakh [Presenting of the new biochemical research used for endogenous intoxications]. Clin. Lab. Diagn, 2003;(9):48–49.
 8. Tolstolutskaya TO. Issledovaniya glycoproteinov syvorotki krovi u bolnykh negospitalnoy pnevmoniey [Research of glycoproteins of blood serum in patients with community-acquired pneumonia]. Ufa: Аvтеferat Publ, 2004, 24 p.
 9. Golovanov MV. Biofizicheskaya struktura vneshnego sloya plazmatycheskoy membrane opukholevykh kletok [The biophysical structure of an external layer of a plasmatic membrane of tumoral cells (glycocalix)]. Vestnik. RONS im. Blohina NN. RAMN, 2006; 17(1):4–
 10. Chuchalin AG. Vnebolnichnaya pnevmoniya u detey: rasprostranenost, diagnostika, lecheniye i prophilaktika [Community-acquired pneumonia in children: prevalence, treatment and prevention]. М
 11. Batt ER, Abbott RE, Schachter D. Identification of an exofacial component of the human erythrocyte hexose transport mechanism. J. Biol. Chem, 1976;251(22):7184–90.
 12. Anasashvili AI, editor; Tsvetkova IV, Rosenfeld E L. Glycoproteyidy syvorotky krovy i mochy. Opredeleniye syalovykh kislot rezortsinovym metodom [Estimation of sialic acid by Svennerholm's method] ММеditsina Publ, 1968, pp. 51–53.
 13. Мeddy E, editor; Roy F. Opredeleniye summarnykh gexoz antronovym metodom. Biokhimicheskiye issledovaniya membran [Detection of hexoses by the antronic method. Biochemical research of membranes]. Moscow, 1979, pp. 287–288.
 14. Ivanova VB, Govorova LV, Tikhomirova OV, Kvetnaya AS, et al. Osobennosty biokhimicheskykh izmenenii v kletkakh I plazme krovy u detey s ORVI i bakteriyalnymi pnevmoniyami [Features of biochemical changes in cells and blood plasma in children with AVRI and bacterial pneumonia]. J. Pediatriya. 2004;(5):38–43.
 15. Soodayeva SK. Svobodnoradikalnye mekhanizmy povrezhdeniya pri boleznyakh organov dykhaniya [Role of free radical mechanisms during diseases of respiratory organs]. Zhurnal Pulmonologiya, 2012;(5):5–10.
 16. Velitishev YuE. Detskaya invalidnost: meditsinskiyeisotsyalnye aspektymery prophilaktiky. Lektsii dlya vrachey. [Child’s disability: medical and social aspects, prevention measures.Lectures for doctors]. Ros. Vestn. Perinatal pediatr. 2000;67.

Alimov AV. Struktura i formy realizatsii adaptivnykh i dizadaptivnykh reaktsii u novorozhlennykh pri toxico-septicheskikh sostoyaniyakh[Structure and releasing of adaptive and disadaptiv reactions in newborns under toxic-septic conditions]. 2008, 36 p.