Get Adobe Flash player

РОЛЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ В ПАТОГЕНЕЗІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор: Олешко Т.Б., Сотніков Д.Д.

Сторінки: 165-173

Анотація

         

Ішемічний інсульт поряд з ішемічною хворобою серця та онко-патологією продовжує утримувати лідируючі позиції серед причин захворюваності, смертності та інвалідизації населення як в Україні так і в цілому світі. Дисфункція ендотелію є ранньою ознакою інсульту. Тому знання механізмів, що лежать в основі її розвитку мають велике значення. Найважливішою функцією ендотелію є регуляція судинного тонусу, яка здійснюється за рахунок співвід-ношення між вазодилататорами та вазоконстрикторами. При ендотеліальній дисфункції зменшується біодоступність оксиду азоту, а отже порушується судинорозширювальний ефект ендотелію. Важливою зміною також є збільшення продукції і біологічної активності – ендотеліну-1. Порушення балансу в системі факторів ендотеліальної вазорегуляції свідчить про ендотелій-залежні механізми патогенезу ішемічного інсульту.

Ключові слова: ішемічний інсульт, ендотеліальна дисфункція, оксид азоту, ендотелін-1.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Віничук С.М. Гострий ішемічний інсульт. / С.М. Віничук, М.М. Прокопів. - Київ: Наукова думка, 2006. – 159с.
 2. Зозуля І.С. Гострий період ішемічного інсульту: сучасний погляд на проблему / І.С. Зозуля, О.П. Мошенська // Український медичний часопис. — 2009. — № 4. — С. 67-73.
 3. Завгородняя А.Н. Эндотелиальные механизмы патогенеза цереброваскулярной патологи / А.Н. Завгородняя, В.А. Малахов // Український медичний часопис. – 2006. – №2(52). – С. 32-39.
 4.  Саєнко Я.А. Стан екстра- та інтракраніального кровообігу у хворих на цукровий діабет 1 типу / Я.А. Саєнко, А.В. Коваленко, Б.М. Маньковський  // Український неврологічний журнал. – 2013. – №2. – С.39-42.
 5. Чуйко Н.Я. Церебральні судини при ішемічному інсульті у хворих на метаболічний синдром // Морфологія. – 2013. – Том VІІ. – №2.С. 7983.
 6. Яхно Н. Н. Болезни нервной системы: Руководство для врачей: В 2-х т. — Т. 1 / Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульман. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: Медицина, 2001. — с. 744.
 7. Котвіцька А.А. Оцінка епідеміологічного стану судинно-мозкових захворювань серед населення України та шляхи його покращення / А.А. Котвіцька, І.О. Лобода // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013.- № 2(28). С.74-80.
 8. Ішемічний інсульт. Обрані сторінки патогенезу та лікування: Монографія / [В.О. Малахов та [ін.]. – Харків : ТОВ «ЕДЕНА», 2010. – 154с.  
 9. Эндотелий. Функция и дисфункция / [ З.А. Лупинская, А.Г.Зарифьян,Т.Ц Гурович,С.Г. Шлейфер.]. – Б.: КРСУ, 2008. – 373 c.
 10. Проблема оксиду азоту в неврології: Монографія / [В.О. Малахов та [ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009 р. – 242 с.
 11. Атаман О.В. Патофізіологія : в 2 т. Т1. Загальна патологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 592с. : іл.
 12. Каде А.Х., Физиологические функции сосудистого эндотелия / А.Х. Каде, С.А. Занин, Е.А. Губарева, А.Ю. Туровая, Ю.А. Богданова, С.О. Апсалямова, С.Н.  Мерзлякова // Фундаментальные исследования. – 2011. –  № 11. – С. 611–617.
 13. Rajendran P. TheVascularEndotheliumandHumanDiseases / P. Rajendran, T. Rengarajan, J. Thangavel, Y. Nishigaki, D. Sakthisekaran, G. Sethi, I. Nishigaki // InternationalJournalBiologicalSciences. – 2013. – № 9(10). – Р. 1057-1069.
 14. Волошин П.В. Эндотелиальная дисфункция при цереброваскулярной патологи / П.В. Волошин, В.А. Малахов, А.Н. Завгородняя.  – Харьков, 2006. – 92 с.
 15. Атаман О.В. Венозна стінка: загальнотеоретичні й експериментальні аспекти. – Суми: Видавництво СумДУ, Ангіо, 2001. – 248с.; іл. 115, табл. 40, бібліог.: с. 222 – 243.
 16. Зозуля А.І. Основні завдання покращення надання медичної допомоги при церебральному інсульті / А.І. Зозуля, І.С. Зозуля // Український медичний часопис. – 2014. – № 4(102). – VІІ/VІІІ. – С. 114-118.
 17. Курышева Н.И. Роль дисфункции эндотелия в патогенезе глаукомы / Н.И. Курышева, М.А. Царегородцева // Глаукома. – 2011. – № 1. – С. 58-63.
 18. Коноплева Л.Ф. Эндотедиальная дисфункция в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и методы ее коррекции / Л.Ф. Коноплева //Therapia. – 2011. – № 3(56). – С. 26-30.
 19. Мостбауер Г.В. Сосудистое старение: механизмы развития и модификация / Г.В. Мостбауер // Therapia. – 2012. –9(72). – С.42-47.
 20. Шишкин А.Н.Эндотелиальная дисфункция и артериальная гипертензия / А.Н.Шишкин, М.ЛЛындина // Артериальная гипертензия. – 2008. – № 4. – С. 315-319.
 21. Кузьминова Н.В. Функциональное состояние сосудистого эндотелия у больных гипертонической болезнью / Н.В. Кузьминова, В.К. Серкова // Український терапевтичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 21-27.
 22. Волошин П.В. Эндотелиальная дисфункция у больных с церебральным ишемическим инсультом : пол, возраст, тяжесть заболевания, новые возможности  медикаментозной коррекции / П.В. Волошин, В.А. Малахов, А.Н. Завгородняя // Міжнародний неврологічний журнал. – 2007. № 2(12).
 23. BöhmF. Theimportanceendothelin-1 forvasculardysfunctionincardiovasculardisease / F. Böhm, J. Pernow // CardiovascularResearch. – 2007. – 76. – Р. 8-18.
 24. Edvinsson L. Cerebrovascular endothelin receptor upregulation in cerebral ischemia /Edvinsson // Current Vascular Pharmacology. – 2009. – 7. – Р. 26-33.
 25. Завгородняя А.Н. Эндотелинпродуцирующая функция сосудистого эндотелия при церебральном ишемическом инсульте / А.Н.Завгородняя // Український вісник психоневрології. – 2006. – № 3(48) – С. 16-18.
 26. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Y. Endothelinsystemsinthebrain: involvementinpathophysiologicalresponsesdamagednervetissues / BioMolecularConcepts.– 2013. –
 27. Попов Е.В. Эндотелины: происхождение, физиологические эффекты и возможная роль в патологии / Е.В. Попов // Туберкулез и болезни легких. – 2010. – №5.– С. 3-13.
 28. From endothelial dysfunction to atherosclerosis / S. Sitia, L. Tomasoni, F. Atzeni [et al.] // Autoimmun.Rev. – 2010. – Vol. 9, № 12. – P. 830-834.
 29. Тяглый С.В. Эндоваскулярные методы в лечении и профилактике цереброваскулярной патологии / С.В.Тяглый // Запорожский медицинский журнал. №6 (87). С. 58-61.
 30. Сєркова В.К. Інструментальні і біохімічні показники функції судинного ендотелію у пацієнтів з різними клінічними варіантами перебігу ішемічної хвороби серця / В.К. Сєркова, Г.В. Побережна // Кровообіг та гемостаз. –2010. – № 3. – С. 42-47.
 31. БабушкинаА.В. L-аргинин с точки зрения доказательной медицины / А.В. Бабушкина// Укр. Мед. Часопис.  6 (74). – XI/XII. С. 43-48.
 32. ЯворскаяВ.А. Коррекция когнитивных нарушений у больных с сосудистыми церебральными расстройствами /В.А. Яворская, О.Б. Бондарь, Т.Х. Михаелян, Ю.В. Першина,Б.Е. Бондарь // Международный медицинский журнал. – 2012. – № 4. С.16-21.   
 33. Раваєва М.Ю. Роль оксиду азоту в розвитку ендоте­ліальної дисфункції // М. Ю. Раваєва, О. М. Чуян, Н. А. Древетняк // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Біологія, хімія». Т. 26 (65), № 4. С. 147-157.
 34. Endothelial function and stress in cardio­vascular diseases / Y. Higashi, K. Noma, M. Yoshizumi [etal.] // Circ. J. Vol. 73 (3). P. 411-418.
 35. ЗозуляІ.С. Інсульт: стратегія і тактика надання медичної допомоги / І.С. Зозуля, В.І. Цимбалюк, А.І. Зозуля //  Укр. мед. часопис. – 2012. – № 5(91). – IX/X. – С.36-39.
 36. Chhabra N. Endothelial dysfunction – a predictor of atherosclerosis /// Internet Journal of Medical Update. 2009. (1). Р.33-41.
 37. Blum А. Endothelial dysfunction and procoagulant activity in acute ischemic stroke /A. Blum, V. Vaispapir, L. Keinan-Boke, S. Soboh,H. Yehuda,S. Tamir //  Journal of Vascular and Interventional Neurology. 2012– Vol. 4(1). р.33-39.
 38. ЗавгородняяА.Н. Структурные особенности сосудистого эндотелия при острых церебральных ишемиях / А.Н.Завгородняя // Международный медицинский журнал. – 2013. – № 2. С.21-24.
 39. Трещинская М.А. Патогенетически обоснованный подход к превентивной терапии при цереброваскулярной патологии /М.А. Трещинская, Ю.И. Головченко, К.Н. Игрунова, Д.В. Ватлицов, Т.М. Рябиченко, О.А. Ключникова, А.Ю. Гончар, И.В. Курочкин // Укр. мед. часопис. 4(102). – VII/VIII. – С.77-81.
 40. СтатиноваЕ. А. Аномалии интрацеребральных и прецеребральных артерий и их роль в развитии ишемического инсульта у пациентов молодого возраста / Е. А. Статинова, Ю. И. Коценко // Международный медицинский журнал.  2014. – № 3. С. 17-20.
 41. DonnanG.A.Stroke / G.A. Donnan, M. Fisher, M. Macleod, S.M. Davis // Lancet. – Vol. 371. Р.1612-1623.
 42. Медведев Н.В.Эндотелиальная и миокардиальная дисфункция как маркеры ускоренного старения кардиоваскулярной системы на фоне артериальной гипертензии и эндогенного воспаления при старении / Н.В. Медведев, Н.К. Горшунова // Кровообіг та гемостаз. 1(2). – С.141-145.
 43. Малахов В.А.Система оксида азота при церебральном ишемическом инсульте: некоторые патогенетические аспекты / В.А. Малахов, А.Н. Завгородняя // Укр. мед. Часопис. 2(58). – III/IV. С. 97-100.
 44. РасуловаХ. А. Некоторые молекулярные механизмы развития ишемического инсульта /Х. А. Расулова // Международный медицинский журнал. – 2013. – № 3. С.22-29.
 45. Кравченко Н.А. Регуляция экспрессии эндотелиальнойNO-синтазы и дисфункция сосудистого эндотелия при сердечно-сосудистой патологии / Н.А. Кравченко, Н.В. Ярмыш // Цитология и генетика. № 4. С.69-7
 46. Nagayoshi M.Social network, social support, and risk of incident strokeatherosclerosis risk in communities study / , , , , , // 2014. – Vol. 45. – Р. 2868-2873.
 47. Завгородня Г.М. Діагностичні критерії та медикаментозна корекція церебрального ішемічного інсульту з урахуванням структурно-функціонального стану судинного ендотелію : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд.  мед. наук : спец. 14.01.15 „Нервові хвороби” / Г.М. Завгородня. – Харків, 2007. – 25с.
 48. Мошенська О.П. Фатальний ішемічний інсульт: особливості найгострішого періоду / О.П. Мошенська // Укр. мед. часопис. –2011. – № 1(81). – I/II. – С. 95-100.
 49. Перцева Н.О.  Кореляції між клініко-лабораторними і морфологічними параметрами ендотеліальної дисфункції та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертонією на тлі поганої компенсації глікемії / Н.О. Перцева // Патологія. – 2014. – №3 (32). – С. 22–28.
 50. Аникеева Т.В.  Эндотелиальная функция сосудов у пациентов с ишемической болезнью сердца и атеросклеротическим поражением артерий / Т.В. Аникеева //Кровообіг та гемостаз. – 2010. –  №3. – С. 48-52.
 51. МищенкоТ. С.  Факторы риска и клинические особенности у больных с различными подтипами ишемического инсульта / Т. С. Мищенко, Н. В. Овсянникова, В. В. Лебединец //  Международный медицинский журнал. – 2011. – № 3. С.27-32.
 52. MoskowitzM.The science of stroke: mechanisms in search of treatments. / M., E., C. Iadecola // 2010. – Vol. 67(2). –Р. 181–198.
 53. MurrayK.N.Systemic Inflammation Impairs Tissue Reperfusion Through Endothelin-Dependent Mechanisms in Cerebral Ischemia /K.N. Murray, S. Girard, W.M. Holmes, L.M. Parkes, S.R. Williams, A.R. Parry-Jones, S.M. Allan //Stroke.2014. – Vol. 45. –Р. 3412-3419.