Get Adobe Flash player

РОЗПОДІЛ АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ЗА LYS198ASN- ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА ЕНДОТЕЛІНУ-1 У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ АТЕРОТРОМБОТИЧНИМ ІНСУЛЬТОМ У КУРЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ НЕ ПАЛЯТЬ

Автор:Т. Б. Олешко, Д. Ю. Свириденко, В. Ю. Гарбузова

Сторінки: 335–340

Анотація

Наведено результати визначення частоти алельних варіантів ге-на EDN-1 у 170 хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом (ІАТІ) і 124 здорових осіб (контрольна група). Серед осіб, які не палять, зв’язку між досліджуваним поліморфізмом і розвитком ІАТІ не виявлено (P = 0,081). Однак різниця частот різних варіантів Lys198Asn-поліморфізму у хворих з ІАТІ та пацієнтів контрольної групи близька до достовірної серед курців (P = 0,052). Використовуючи метод логістичної регресії, було встановлено, що в осіб, носіїв Asn/Asn-генотипу, які не палять, виявлено підвищення ризику виникнення ІАТІ у 3,4 раза (Р = 0,041; OR = 3,379). Проте у курців ризик розвитку інсульту був статистично не достовірним.

Ключові слова: ендотелін-1, поліморфізм генів, ішемічний інсульт, паління.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список літератури

 1. Oleshko TB, Garbuzova VYu, Ataman OV. [Zviazok Lys198Asn polimorfizmu hena endotelinu-1 z ishemichnym aterotrombotychnym insultom v osib iz normalnym ta pidvyshchenym arterialnym tyskom]. JClin. Exp. Med. Res. 2015;3(4):464–469.
 2. Eshchenko KN, Zhadan AV, Shustval NF. [Serdechno-sosudystaia systema y kurenye] Diabet i sertse.2013;4 (170):12–17.
 3. Dobrianska OV, Polka NS, Berdnyk OV, Yurchuk OM. [Dynamika poshyrenosti tiutiunopalinnia sered pidlitkiv] Hihiiena naselenykh mists. 2012;59:262–266.
 4. Pikas OB. Pro stan kurinnia tsyharok u suchasnykh umovakh, yoho vplyv na vynyknennia zakhvoriuvan v orhanizmi liudyny (ohliad literatury). Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2015;Т19,4(76):227–230.
 5. Nykytyn YuP, Cymonova HY, Khoreva MA, Vorobev RY, Vorobeva EN, Shumakher HY, Osypova YV, Kuperman YB. [Rol dysfunktsyy эndotelyia v patoheneze ateroskleroza]. Ateroskleroz.2011;1:60–69.
 6. Girot M. [Smoking and stroke].  PresseMed. 2009;38(7–8):1120–1125.
 7. Neverovskyi DV. [Kurenye y yshemycheskyi ynsult]. Nevrolohyia, neiropsykhyatryia, psykhosomatyka. 2010;2(4):42–47.
 8. Zubayrova LD, Zubayrov DM. [Kurenye kak faktor ryska serdechno-sosudystykh zabolevanyi]. Kazanskyi medytsynskyi zhurnal. 2006;87(5):369–374.
 9. Rankinen T, Church T, Rice T, Markward N, Leon AS, Rao DC., Skinner JS, Blair SN and Bouchard C. [Effect of Endothelin 1 Genotype on Blood Pressure Is Dependent on Physical Activity or Fitness Levels]Hypertension.2007;50:1120–1125.
 10. Pakhomia NS, Uriasev OM, Shakhanov AV, [Rol polymorfyzmov nekotorykh henov v realyzatsyy arteryalnoi hypertenzyy ]. Zemskyi Vrach. 2014;3–4 (24):21–24.
 11. Feoktystova VS, Lypunova AS, Kolesnychenko MH, Leonova YA, Syrotkyna OV, Boldueva SA. [Polymorfyzm henov эndotelyalnoi NO-syntazy, endotelyna-1 y paraoksonazy-1 kak faktor ryska kardyalnoho syndroma X u zhenshchyn] Problemy zhenskoho zdorovia. 2012;3(7):24–29.
 12. Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappelle LJ, Biller J, Love BB, Gordon DL, Marsh EE. [Classification of subtype of acute ischemic stroke. Definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment]. Stroke. 1993;24:35−41.