Get Adobe Flash player

Про журнал

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (або JC&EMR) - рецензований журнал, який публікує оригінальні статті, що охоплюють питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Наша головна мета – створити дієву платформу для обміну думками й досвідом, та налагодити співпрацю між провідними науковцями в галузі клінічної та експериментальної медицини різних регіонів України та світу.

Тематика журналу. "Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень" публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень що охоплюють питання сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Редакція журналу залишається на позиціях відкритого досвіду та постійно працює над популяризацією наукового доробку своїх авторів.

Видавництво: Сумський державний університет

                        вул. Римського-Корсакова 2

                        м. Суми

                        Україна

                       40007

ISSN:2309-2394 (print)

         2310-2209 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:         КВ № 19908-9708 ПР від 04.03.2013

Переглянути свідоцтво

 

Переваги для авторів: 

·               наявність журналу у переліку наукових фахових видань ВАК України у галузі медичних наук (журнал «Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень», як правонаступник журналу «Вісник», є фаховим виданням з медичних наук згідно з Рішенням Президії ВАК України (Постанова № 1-05/3 від 08.07.2009 р.).

·              розповсюдження електронних версій статей у мережі Інтернет; 

·               можливість подання статей однією з трьох мов: українською, англійською або російською;  

·               можливість публікації у стислий (до 4-х місяців) термін; 

·               періодичність виходу номерів журналу не менш ніж 4 рази на рік; 

·              можливість електронного подання статті з будь-якої частини світу через зручний веб-інтерфейс; 

·              відповідність друкованої та електронної версій журналу міжнародним стандартам; 

·              увага редакції до кожного автора та відкритість до спілкування; 

·             відсутність вимоги щодо акту експертизи з дозволом на відкриту публікацію поданого матеріалу; 

·             електронне розсилання коректур статей; 

·             можливість спілкування з анонімними рецензентами статті через зручний веб-інтерфейс;

 

Open Archive Initiative. Редакція "Журналу клінічних та експериментальних медичних досліджень" залишається на позиціях відкритого доступу та прагне як найширшої популяризації доробку своїх авторів. Тому метадані всіх опублікованих статей передаються електронним бібліотекам та каталогам відкритого доступу (Worldcat.org, essuir.sumdu.edu.ua тощо), коло яких постійно розширюється. Журнал відкритий для співпраці з усіма зовнішніми ресурсами.