Get Adobe Flash player

Правила оформлення

Вимоги до рукописів складані на основі «Єдиних вимог до рукописів, що подаються в біомедичні журнали», з якими автори можуть ознайомитися детальніше на сайті International Committee of Medical Journal Editors. Редакційна колегія розглядає матеріали публікацій з дотриманням авторських прав і етичних норм наукової публікації.

Переглянути принципи професійної етики

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали:

  1. Стаття, написана однією з мов журналу (російською, українською або англійською);
  2. Анотації двома мовами: українською та російською;
  3. Розширена анотація англійською мовою;
  4. Список літератури латиницею (References);
  5. Авторська угода (приймається друкована або відсканована версія з електронним підписом).

Загальні вимоги. Робота має бути новою, актуальною, висвітлювати конкретні питання певної галузі експериментальної чи клінічної медицини. Використовуйте прості розповідні речення, загальноприйняті терміни та поняття, уникайте довгих речень та пустих слів. Для створення часової картини експерименту використовуйте минулий час, коли пишете про проведені дослідження, про сам процес дослідження та спостереження й отримані данні. У теперішньому ж часі пишуться особисті висновки, дані попередніх досліджень та загальновідомі факти. Отже, текст у розділах «резюме», «матеріали та методи дослідження» слід писати у минулому часі, тоді як «вступ» та «результати та їх обговорення», «висновки» пишуться у теперішньому часі. У тексті статті усі терміни слід наводити згідно з анатомічною та гістологічною номеклатурами, назви хвороб – за діючою Міжнародною класифікацією хвороб, лікарські препарати – за Міжнародними непатентованими назвами (INN,) .

Технічні вимоги. Рукопис верстається у редакторі MS WORD у форматіА4. Шрифт Times New Roman 12 кегльз міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: верхнє, нижнє та ліве –1,5, праве –2,0. Об’єм основного тексту (крім титульної сторінки, таблиць, малюнків та списку літератури)для оригінальних досліджень – до 12 сторінок, огляду літератури – 15-20 сторінок, клінічного випадку та листа в редакцію – до сторінок. Кількість використаних джерел для оригінальних досліджень та огляду літератури на обмежується, для клінічного випадку та листа в редакцію – до 10 джерел.

Скорочення. Повне значення скорочення наводиться за його першого використання у тексті роботи, виключенням є слова міри та ваги. Пам’ятайте, що слід уникати абревіацій, які не є загальноприйнятими. Не вживайте скорочення у тексті резюме чи у заголовку.

Позначення слів міри та ваги. Позначення слів міри та ваги (довжина, висота, вага та об’єм) ведеться згідно з метричною системою (meter, kilogram or liter) чи записується їх десятикратними числами. Позначення гематологічних та клініко-біохімічних одиниць ведеться у метричній системі згідно Міжнародної системи одиниць.

План рукопису

Рукопис слід поділити на розділи:

 1. Титульна сторінка
 2. Резюме (російською та українською мовами)
 3. Ключові слова (російською та українською мовами)
 4. Розширена анотація англійською мовою, список ключових слів
 5. Вступ
 6. Матеріали і методи
 7. Результати дослідження
 8. Обговорення результатів
 9. Висновки
 10. Перспективи подальшого дослідження (за необхідності)
 11. Подяка/ джерела фінансування (за необхідності)
 12. References (список літератури латиницею)
 13. Таблиці
 14. Рисунки

Звертаємо особливу увагу авторів щодо важливості написання заголовку, ключових слів та резюме, адже кожен з цих елементів висвітлюватиме статтю у бібліографічних базах даних та пошукових системах. Звертаємо увагу авторів на особливу важливість ретельного оформлення назв установ і прізвищ авторів, так як від цього залежить успішність їх ідентифікації та розрахунку наукометричних показників. 

Титульна сторінка. Титульна сторінка має містити УДК, заголовок, прізвища, ім’я, по-батькові авторів (трьома мовами), їх посади та місце роботи, адресу та електронну пошту автора, відповідального за листування з редакцією.

Ми радимо використовувати інформативний заголовок, який чітко висвітлює текст роботи, але є лаконічним (75 літер чи менше). Уникайте нетипових скорочень та акронімів, слова у заголовку не пишуться з великої літери.

Завантажити приклад оформлення титульної сторінки.

Увага! Згідно порядку формування "Переліку наукових фахових видань України" усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно!

Кожна стаття не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Кожна стаття не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. 

Анотація англійською мовою. Анотація англійською мовою, зазвичай, складається із трьох абзаців: перший – актуальність (Introduction)  та мета (Purpose); другий – опис матеріалу (Materials and  Methods якщо йде мова про експеримент, то описують методику та результати); третій – висновки та практична значимість роботи (Discussion). Зауважимо, що анотація англійською мовою – це необов’язково дослівний переклад українського варіанту резюме. Для статей українською та російською мовами англомовна анотація є надзвичайно важливим елементом, вона має бути більш детальною та структурованою. Звернуть особливу увагу на доцільність використання термінів. Уникайте термінів, які є калькою українських чи російських аналогів. Термінологія в межах анотації має бути єдиною. Рекомендуємо використовувати кліше. Текст має бути зв’язним, для цього використовують слова «відтак», «більш того», «наприклад», «у результаті» і т. ін. (“consequently”, “more over”, “for example”, “the benefits of the study”, “as resultetc.). Використовуйте активний,а не пасивний стан. Після тексту анотації подається список ключових слів, лише у називному відмінку (Keywords).

Завантажити кліше.

Ключові слова. Перелік ключових слів має містити  від 5 до 10 слів, які пишуться через кому. Радимо до ключових слів включити слова відмінні від тих, що використані у заголовку. Ключові слова записуються у називному відмінку.

ВступВступ повинен бути містити детальний опис сучасного стану проблеми, якій присвячена стаття. Даний розділ має надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення. Під час написання вступу пам’ятайте про читачів, які не є експертами в Вашої галузі науки. В кінці розділу обов’язково надайте обґрунтування та мету проведення дослідження, а також гіпотези, що покладені в його основу.

Матеріали і методи дослідження. Даний розділ повинен мати ґрунтовне описання техніки проведення експерименту чи клінічного дослідження з метою можливості його відтворення іншими вченими. Рукописи, в яких міститься інформація про досліди над твариною чи людиною, повинні обов’язково зазначити, що всі експерименти проводилися в межах українського (національного) та міжнародного законодавства. Утримання та маніпуляції над тваринами проводять з дотриманням норм національного та міжнародного законодавства згідно із положеннями «Загальні етичні принципи проведення експериментів над тваринами» (Київ, 2001); вимогами «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986 р.) і принципами Гельсінської декларації про гуманне ставлення до тварин. Протоколи нових методів досліджень чи модифікації існуючих слід детально описати. Під час використання відомих методик можливе посилання на літературні джерела. У розділі обов’язкове описання статистичних методів обробки цифрового матеріалу із зазначенням програмного забезпечення (у разі його використання).

Результати дослідження. Даний розділ має надати повну інформацію про отримані результати дослідження. Пам’ятайте, що великі масиви цифрових даних можуть бути оформлені таблицею. Уникайте повторювань у тексті розділу, якщо вони подані в таблицях та малюнках. Обмежуйте кількість малюнків тільки тими, які надзвичайно важливі для описання результатів проведеного дослідження.

Розділ, за необхідності, може бути структурований на декілька підрозділів.

Обговорення результатів. Обговорення результатів дослідження має містити ґрунтовний аналіз отриманих даних та їх порівняння з сучасною літературою. В розділі уникайте повторювань результатів досліджень та інформації, поданої у вступі.

Результати досліджень та їх обговорення можуть бути об’єднані в один розділ.

Висновки. Висновки повинні надавати відповіді на питання, які були зазаначеніу меті дослідження та демонструвати вирішення поставлених завдань. У висновках також можуть бути висвітлені перспективи подальших досліджень.

Подяка. У разі необхідності, в даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначення осіб які брали участь у проведенні досліджень, але не відповідають критеріям автора (технічні працівники, лаборанти тощо).Посилаючись на грант, обов’язково вкажіть назву фонду, назву гранту і/або його номер.

References(список літератури латиницею). З метою підвищення індексів цитування та популяризації наукового доробку вітчизняних авторів, журнал запроваджує вимогу оформлювати список літератури літерами латинського алфавіту. За достовірність даних, наведених у бібліографічному списку, відповідає автор. Посилання на неопубліковані роботи або матеріали на правах рукопису (дисертації, автореферати, звіти) не допускаються. Список літератури латиницею називається References. Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхідно транслітерувати латинськими літерами. Список використаної літератури подається у тій же чіткій послідовності, що й ці джерела з’являлися у тексті роботи. Так нумерація ведеться арабськими цифрами у квадратних дужках, наприклад [18]. Більшість сучасних видань містять назву статті та прізвище авторів англійською мовою. Якщо є можливість виявити оригінал, з якого було перекладено книгу, тоді доцільніше вказати його оригінальну назву, замість перекладеної. Якщо одразу цитується декілька джерел, то посилання на них пишуться у квадратних дужках через крапку з комою. Скорочення назв журналів наводиться згідно зі стандартами Index Medicus. Посилання на малюнки чи таблиці подаються останніми, після друкованих видань.

Завантажити правила і приклади оформлення списку літератури.

Таблиці. Кожну таблицю розміщують на окремому листку після списку використаної літератури. Не використовуйте кольорових обрамлень таблиць. Нумеруйте таблиці згідно їх послідовності у тексті роботи. На кожну з таблиць має бути посилання в тексті роботи, їх нумерація ведеться арабськими цифрами, наприклад (Таблиця 3). Використовуйте короткий заголовок, який розкриває зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, то їїнаводятьпід таблицею. Примітки до таблиць мають пояснювати скорочення та використані акроніми. Обов’язково зазначте можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці. Назва таблиці друкується звичайним шрифтом симетрично до тексту.

Рисунки. Кожен рисунокрозміщують на окремому листку після списку використаної літературита таблиць. Нумерація ведеться згідно їх положення у тексті роботи. У рукописі повинні бути посилання на абсолютно всі малюнки. Графіки та малюнки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен малюнок має мати назву, яка розміщується знизу, симетрично до тексту. Пояснення до малюнків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Формули. Створюють у реакторі MS Equation.

Диаграммы. Створюють у редакторі діаграм.

УВАГА!

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали Редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.