Get Adobe Flash player

Історія журналу

Історія журналу «Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень» тісно пов'язана з періодичним виданням Сумського державного університету "Вісник СумДУ" і є прямим нащадком останнього.

Історiя створення наукового журналу "Вiсник Сумського державного унiверситету" починається з часу, коли на базi Сумського фiзико-технологiчного iнституту постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 серпня 1993 року був створений Сумський державний унiверситет четвернтого рiвня акредитацiї. Науковцi та викладачi переконливо довели своє право на унiверситетський статус, свою спроможнiсть вести пiдготовку фахiвцiв та науковi дослiдження на високому унiверситетському рiвнi, i, головне, свої великi потенцiйнi можливостi для подальшого динамiчного розвитку i досягнення високого свiтового рiвня. Але щоб вийти на нього, потрiбно було пройти важкий шлях становлення, створення матерiальної бази та вирощування професорсько-викладацького складу. З метою сприяння викладачам та науковцям досягти високого професiйного рiвня, поглибити науковий змiст i фундаментальнiсть їх наукових розробок за iнiцiативою проректора з наукової роботи Хвороста В. А. був створений науковий журнал "Вiсник Сумського державного унiверситету". У 1994 році Сумським державним університетом засновано наукове видання “Вісник Сумського державного університету”, що виходило окремими серіями, у тому числі й “Медицина”. Враховуючи постійну зацікавленість широкого кола фахівців до цього видання, у квітні 2007 року медичну серію журналу зареєстровано як самостійний науковий журнал “Вісник СумДУ. Серія Медицина” із загальнодержавною та зарубіжною сферою розповсюдження (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №12516-1400 Р). Рішенням Президії ВАК Україіни (Постанова № 1-05/3 від 08 липня 2009 р.) журнал зареєстровано як наукове видання з медичних наук. З 2013 р. відбулась офіційна зміна назви видання з “ Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина ” на “ Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень ” (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19908-9708 ПР від 04.03.2013 р.) .

Починаючи з 2008 р. журнал внесено до списку підписних видань України, що дозволило передплачувати його через мережу Укрпошти, розширивши тим самим коло читачів.

Поряд з цим була зміцнена редакційна колегія журналу, до якої ввійшли 35 докторів наук, у тому числі й 4 члени-кореспонденти АМН України та 1 член-кореспондент НАН України, серед яких 21 штатних співробітників СумДУ. Нова редакційна колегія приділяє значну увагу питанню незалежного рецензування матеріалів, що надходять для розгляду. Кожна стаття проходить зовнішне та внутрішне рецензування.

Однак, це лише маленькі кроки університету на шляху великого наукового визнання.